Kemian kandiohjelma, 2018-19

Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kemian kandiohjelman opinto-opas

 

Keskeinen tiedotuskanava kemian kandiohjelmassa on kemia-eduinfo@helsinki.fi -sähköpostilista. Opetusohjelma ja opintojaksojen yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot ovat vain WebOodissa. Suuri osa tiedotuksesta ja materiaalista (esim. kaikki tarvittavat lomakkeet) on Opiskelijan ohjeissa.

Tästä WebOodi-oppaasta löydät lukuvuoden 2018–2019 opetusohjelman, tietoa käytännön järjestelyistä kuten esim. harjoitustöiden aikataulut ja yleisten tenttien (kuulustelujen) ajankohdat. Opintojaksojen yksityiskohtaiset tiedot, samoin kuin niihin tulleet mahdolliset muutokset, on aina syytä tarkistaa WebOodista ennen opintojaksojen alkua.

Muille koulutusohjelmille tarkoitetut kemian opintokokonaisuudet löytyvät Tutkintorakenteet-välilehdeltä sivun alaosasta kohdasta 'Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokohteet'.

 

Mikäli olet siirtynyt vanhasta koulutusohjelmasta kemian kandiohjelmaan, löydät vastaavuustataulukot opintojaksoille täältä.

Mikäli opiskelet vanhan tutkintorakenteen mukaisesti, löydät vastaavuustaulukot opintojaksoille täältä sekä vanhat tutkintovaatimukset ja tietoa siirtymisestä täältä. Huomioithan, että siirtymäaika vanhojen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville loppuu 31.7.2020, jolloin kaikki opiskelijat siirretään uusiin koulutusohjelmiin. Uusissa koulutusohjelmissa esimerkiksi yli kymmentä vuotta vanhempia opintoja ei voi sisällyttää tutkintoihin.

 

Yhteystiedot

Kemian kandiohjelma
PL 55 (A.I. Virtasen aukio 1)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)
Opiskelijan ohjeet: https://guide.student.helsinki.fi/fi

Chemicum on avoinna lukukausien aikana ma-pe klo 8-18.
Chemicum on avoinna lukukausien ulkopuolella pääsääntöisesti klo 8-16.

 

Johtaja
Professori Mikko Oivanen
Puhelin: 02941 50515

 

Opintoasiat
Pääaula, 1. krs.

Yliopistonlehtori Jarkko Ihanus
Puhelin: 02941 51724
jarkko.ihanus(a)helsinki.fi

Koulutussuunnittelija Tom Lagerwall
Puhelin: 02941 50472
tom.lagerwall(a)helsinki.fi

 

Kemia tieteenä ja oppiaineena

Kemia on aineiden valmistusta, ominaisuuksia, rakennetta, tunnistamista ja reaktioita tutkiva tieteenala. Kemia on keskeinen luonnontiede, jonka osaaminen on tärkeää jokapäiväisessä elämässä sekä tutkimuksessa, teollisuudessa ja yhteiskunnan monissa muissa tehtävissä.

Kemiaa opiskelemalla hankitaan tieteenalan perustuntemus, erikoistutaan jollekin kemian osa-alueelle ja saadaan valmius itsenäisiin kemistin tehtäviin korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, hallintotehtävissä tai kaupan alalla.

Kemian kandiohjelmassa suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op, 3 vuotta), jonka jälkeen voi siirtyä suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa (120 op, 2 vuotta) tietyihin optiomaisteriohjelmiin.

Ensimmäisten vuosien kemian opinnot koostuvat pääosin luennoista, laskuharjoituksista ja laboratorioissa tehtävistä harjoitustöistä. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija erikoistuu maisteriopinnoissaan jollekin kemian osa-alueelle.

Kemia on kumuloituva tieteenala eli jokainen kemian opintojakso edellyttää aikaisempien opintojaksojen hyvää hallintaa. Jäljempänä esitetty opintojen ajoitusmalli esittää opintojen suositeltavan suoritusjärjestyksen. Luentokursseilla käsitellään kemian käsitteitä ja ilmiöitä teoreettiselta pohjalta. Laboratoriotöissä sovelletaan opittuja teorioita käytäntöön ja opitaan kemistille välttämättömät käytännön laboratoriotyöskentelytaidot.

 

HOPS

HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen aloitetaan opintojen alkuvaiheessa ja sitä tarkistetaan ja täydennetään opintojen edetessä. HOPS on kaikille pakollinen opintosuoritus. Kandiohjelman HOPS-vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Jarkko Ihanus. Lisää tietoa HOPSista löytyy opiskelijan ohjeista.

 

Opintosuoritusten arviointi ja opintokokonaisuuksien merkinnät

Luentokurssit voidaan suorittaa joko osakuulusteluin tai yhdellä päätekuulustelulla. Suoritustapa ja yksityiskohtaiset vaatimukset esitellään kullakin kurssilla erikseen. Kuulusteluihin osallistumista koskevat säännöt ja tenttikäytännöt esitellään Opiskelijan ohjeissa. Päätekuulusteluihin ilmoittautuminen tapahtuu aina WebOodin kautta. Saman kurssin päätekuulusteluun saa osallistua/ilmoittautua enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen opiskelijan on otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan. Tällä rajoituksella ei ole tarkoitus vaikeuttaa opintoja, vaan kannustaa opiskelijoita suunnitelmalliseen työskentelyyn. Seurannalla pyritään tehostamaan ja kohdentamaan opinto-ohjausta.

Helsingin yliopistossa on käytössä kuusiportainen arvosteluasteikko 0–5. Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti, että opiskelijan kuulusteluista saama yhteispistemäärä on puolet maksimipistemäärästä. Tällöin arvosana on 1 eli välttävät tiedot. Suoritus osakuulusteluin edellyttää lisäksi, että opiskelija osallistuu kaikkiin osakuulusteluihin ja saa vähintään 10% jokaisen kokeen maksimipistemäärästä. Osa opintojaksoista arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidään ilman eri pyyntöä, kun opintojakso on suoritettu hyväksytysti. Opintojaksoista muodostuvat tutkinnon opintokokonaisuudet. Opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa opiskelija suorittaa pääaineessaan ensin perusopintokokonaisuuden (25 op) ja sen jälkeen aineopintokokonaisuuden (kemiassa 65 op). Muiden koulutusohjelmien opiskelijoilla kemian opintokokonaisuuden laajuus on 15 op, perusopintojen laajuus 25 op ja aineopintojen laajuus 35 op. Opintokokonaisuuden rekisteröintiä koskevat ohjeet löytyvät Opiskelijan ohjeista.

 

Tutkielma ja tutkimusharjoittelu

Kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän tutkimusharjoittelun voi suorittaa missä tahansa kemian tutkimusohjelmassa. Ennen tutkimusharjoittelun aloittamista opinnoista täytyy kuitenkin olla suoritettu ohjeellisen ajoitusmallin kahta ensimmäistä lukuvuotta vastaavat opinnot. Opintojaksot Akateemiset taidot: Tiedonhaku (KEK402B), Kemian asiantuntijuusopinnot: Kemian tiedonhaku (KEK403B) ja Akateemisen tekstitaidot (KK-AKTE2OP) tukevat erityisesti kandidaatintutkielman laatimista.

Jos tutkimusharjoittelu ja kandidaatintutkielma tehdään radiokemian alalla, tulee ennen niiden aloittamista suorittaa opintojakso Radiokemia (KEK225). Tutkimusharjoittelun ja kandidaatintutkielman suorittamisesta on julkaistu yksityiskohtaisempi ohjeistus Opiskelijan ohjeissa.

Tutkimusharjoittelun tai kandidaatintutkielman aihepiiristä pidetään esitelmä, joka on osa tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja (LuK-esitelmä).

 

Muiden tieteenalojen opinnot

Tutkinnossa vaadittavat pakolliset muiden tieteenalojen opinnot on esitelty tässä opinto-oppaassa. Tutkintoon on sisällytettävä määritellyt menetelmätieteiden opintojaksot ja vähintään yksi 25-35 op:n opintokokonaisuus. Valinnaiset ja muiden tieteenalojen opinnot sovitaan HOPS-ohjauksessa.

Muiden tieteenalojen opinnoiksi hyväksytään luonnontieteelliset tai muut kemistin tutkintoa tukevat opinnot. Tulevan työuran tavoitteita kannattaa suunnitella jo opintojen aikana ja niitä voi ottaa huomioon myös muiden opintojen valinnassa. Tutkintoon on mahdollista tällä perusteella valita perusopintokokonaisuus myös suosituslistan ulkopuoliselta alalta. Valittujen opintojen soveltuvuus tutkintoon on varmistettava HOPS-ohjauksen yhteydessä ja ohjaajan kanssa voi keskustella mahdollisista vaihtoehdoista. Tutkinnon työelämävastaavuutta voi lisäksi täydentää myös erillisillä opintojaksoilla. Oheisessa opintojen ajoitusmallissa painotetaan kemian alan opintoja, mutta muiden tieteenalojen opinnot voi aloittaa myös aikaisemmassa vaiheessa. Jos esimerkiksi matematiikan tiedot eivät ole riittävän vahvat, niiden kohentaminen on syytä aloittaa mahdollisimman aikaisin.

 

Menetelmätieteiden opinnoista

LuK–tutkintoon on sisällytettävä menetelmätieteiden opintoja vähintään 15 op erillisinä opintojaksoina, jos ne eivät sisälly mihinkään kokonaisuuteen.

Pakolliset menetelmätieteiden opinnot ovat:

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija voi saada hyväksiluettua opintojaksoja aikaisempien opintojen perusteella. Tällaisia opintoja voivat olla mm. ammattikorkeakoulussa, toisessa yliopistossa tai vaihto-opiskelijana suoritetut kemian opinnot. Hyväksiluku tehdään opiskelijan ohjeiden mukaisesti. Yliopistonlehtori Jarkko Ihanus koordinoi hyväksilukemista.

 

Ulkomailla suoritettavat opinnot

Kemian opintoja voi suorittaa ulkomailla mm. ERASMUS- ja NORDPLUS-ohjelmien puitteissa. Kohdeyliopistoista, hakuajoista ja -menettelystä kerrotaan Opiskelijan ohjeissa.

 

Kesäopetus

Touko- ja kesäkuussa voi kemian kandiohjelmassa tehdä joitakin harjoitustöitä. Heinäkuussa rakennus on suljettu. Kesätenttejä järjestetään kesäkuussa ja elokuussa. Tarkemmat tiedot kesäopetuksen laajuudesta saa WebOodista.

 

Chemistry Eurobachelor -luokitus

Helsingin yliopiston kemian kandiohjelma on saanut Chemistry Eurobachelor -luokituksen kemian luonnontieteiden kandidaatin tutkinnolle. Luokitus helpottaa tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja hyväksymistä sekä opiskelijoiden liikkuvuutta ja hakeutumista jatkokoulutukseen tai eurooppalaisille työmarkkinoille. Luokituksen mukaisesti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat saavat tutkintotodistuksen Diploma Supplement -liitteeseen maininnan Chemistry Eurobachelor.

 

Kaksikielinen LuK-tutkinto

Kaksikielisen tutkinnon suorittaminen kemian kandiohjelmassa on mahdollista. Tavoitteena on vahvistaa käytännön toisen kotimaisen kielen taitoa ja antaa paremmat valmiudet toimia monikielisissä tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kaksikielisen tutkinnon vaatimuksena on, että opinnoista vähintään kolmasosa (60 op) on suoritettu ruotsin kielellä.

Lisätietoja verkkosivulla:
Kaksikielinen tutkinto kemiassa tai fysiikassa