Oppaan Logopedian kandiohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

1. Koulutusohjelman nimi: Logopedian kandiohjelma

2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit): HuK. Ei tuota erityisiä pätevyyksiä.

3. Tutkinnon taso: Alempi korkeakoulututkinto.

4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit: www.opintopolku.fi 

5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt: Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta säädetyn yliopistolain (558/2009) sekä valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaiset menettelyt.

6. Ohjelman profiili: Akateeminen.

7. Keskeisimmät oppimistulokset/ koulutuksen tavoite: Logopedian kandiohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee kielen, puheen, vuorovaikutuksen, äänen sekä syömisen ja nielemisen tavanomaisen ja poikkeavan kehityksen sekä tunnistaa sairauksiin ja vammoihin liittyvät vastaavat häiriöt. Kandiohjelma antaa perusvalmiudet logopedian ja lähitieteiden (fonetiikka, kielitiede, lääketiede, psykologia) teoreettisesta ja metodisesta perustasta. Kandiohjelma antaa valmiudet soveltaa teoria- ja metoditietoutta ohjatuilla kliinisillä opintojaksoilla. Kandidaatintutkinto ei anna ammatillista pätevyyttä toimia puheterapeuttina, vaan edellytykset logopedian maisterin tutkinnon suorittamiseen. Maisterin tutkinnon suoritettuaan voi hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.  

Logopedian alalta kandidaatintutkinnon (HuK) suorittanut henkilö

8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä): Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen.

9. Jatko-opintovaihtoehdot/mahdollisuudet: Tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi.

10. Työelämäjakso / Pakollinen työharjoittelu: LOGK-060 Logopedia, kliiniset taidot I-III 15 op. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee puheterapiaprosessin ja puheterapeutin ammattiroolissa toimimisen perusteet, tyypillisimpien aikuisten ja lasten kielihäiriöiden kliinisen arvioinnin, kuntoutuksen ja työn dokumentoinnin sekä perusvalmiudet arvioida ja muuttaa omia toimintatapojaan erilaisissa työn tilanteissa.

11. Kansainvälistymisjakso: Vaihto-opiskelun tarjoamat mahdollisuudet.

12. Koulutusohjelman rakenne: Tutkintorakenne Sisussa opintosuunnitelmassa https://sisu.helsinki.fi 

13. Arviointikäytännöt: Arvioitavana voi olla kirjallinen kuulustelu, harjoituskurssin loppuraportti, oppimispäiväkirja, kirjallisuuskatsaus tms. Arviointiasteikko on pääsääntöisesti 0–5, harjoittelun tyyppisissä opintojaksoissa hyväksytty–hylätty.

14. Valmistumiskäytännöt ja kriteerit: Valmistua voi koko lukuvuoden ajan. Suoritettuaan tutkintoon kuuluvat opinnot opiskelija toimittaa todistuspyyntölomakkeen opintohallinnolle.15. Opiskelun pää- tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu: Opiskelu on päätoimista. Suuri osa opiskelusta on läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta. Etäopiskelu ei ole mahdollista.

16. Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt: Opintojaksoilta kerätään opiskelijapalauteet, jotka käsitellään koulutusohjelman kokouksissa.

17. Koulutusohjelman johtaja: Minna Laakso