Oppaan Psykologian maisteriohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

1. Koulutusohjelman nimi: Psykologian maisteriohjelma

2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit)

Psykologian maisteri tai filosofian maisteri psykologia pääaineena.

Valvira myöntää psykologian maisterille laillistuksen terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Opettajan pedagogiset opinnot suorittava saa psykologian opettajan pätevyyden psykologia ensimmäisenäopetettavana aineena.

3. Tutkinnon taso

Ylempi korkeakoulututkinto, EQF-taso 7

4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada

1) samalla kun saa psykologian kandidaatin tutkinnonsuoritusoikeuden Helsingin yliopistoon tai

2) muun tutkinnon suorittanut erillisessä maisterihaussa.

Molempien hakukohteiden valintakokeet ovat kerran vuodessa (toukokuussa). Valintakriteerit on esitetty Opintopolku-sivustolla ja Helsingin yliopiston verkkosivuilla koulutusohjelman omassakuvauksessa.

5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt

Muodollisessa koulutuksessa hankittu aiempi osaaminen voidaan osoittaa opintosuoritusotteella. Muulla tavoin hankittu aiempi osaaminen voidaan osoittaa kirjallisella työllä, tentillä tai muulla sopivalla tavalla.

6. Ohjelman profiili

Psykologian maisterin koulutus valmistaa terveydenhuollon ammattihenkilöksi ja antaa laaja-alaiset valmiudet psykologin työhön, tieteelliseen tutkimukseen ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Koulutus sisältää 55-60 opintopisteen laajuisen Psykologin syventävät työelämätaidot -kokonaisuuden, johon kuuluu 27 opintopisteen laajuinen ohjattu harjoittelu psykologin työssä ja siihen liittyvät opinnot.

Filosofian maisteri voi toimia esimerkiksi tutkijana tai psykologista asiantuntijuutta vaativissa suunnittelu- jakehittämistehtävissä yrityksissä tai julkishallinnossa.

7. Keskeisimmät oppimistulokset / koulutuksen tavoite

Psykologian maisterin koulutusohjelma antaa erinomaiset valmiudet toimia psykologina tai psykologisena asiantuntijana. Ohjelma antaa myös valmiuden hakeutua psykologian tai sen lähitieteen jatko-opintoihin. Psykologian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina eli terveydenhuollon ammattihenkilönä. Tutkintoon voidaan liittää myös opettajan pedagogiset opinnot, mikä antaa psykologian aineenopettajan pätevyyden.

Maisteriohjelmassa syvennytään psykologian tiedollisiin osa-alueisiin, tehdään pro gradu -tutkielma ja harjaannutetaan psykologin kliinisiä taitoja, jotka liittyvät lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyteen ja neuropsykologisiin kysymyksiin. Psykologian maisterin tutkintoon sisältyy myös noin viiden kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso. Psykologian maisteriohjelman suorittanut psykologi

* on ihmisen mielen ja toiminnan asiantuntija;

* tuntee syvällisesti psykologian keskeiset ja ajantasaiset teoriat, käsitteet ja tutkimusmenetelmät;

* tuntee psyykkisten prosessien hermostollisen perustan;

* osaa tuottaa uutta psykologista tietoa ja toimia tiedeyhteisössä;

* osaa käyttää psykologista tietoa erilaisilla sovellusalueilla, esimerkiksi mielenterveyteen ja oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn;

* omaa syvälliset kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot;

* omaa monipuoliset psykologin vuorovaikutustaidot asiakkaan kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä;

* omaa hyvät akateemisen asiantuntijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot;

* tuntee terveydenhuollon ammattihenkilön vastuut ja velvollisuudet ja osaa toimia eettisesti kestävällä tavalla;

* osaa arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan.

8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä)

Laillistuksen saanut psykologi voi hakeutua erilaisiin psykologin ammattinimikkeen alla oleviin tehtäviin, jotka voivat sijoittua esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, muuhun terveydenhuoltoon, sosiaalialalle, työterveysalalle, kouluihin tai lastensuojeluun. Psykologi voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. Psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena valmistuneet voivat sijoittua syvällistä käyttäytymistieteellistä asiantuntijuuttavaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan valmistuneet voivat toimia psykologian opettajana esimerkiksi toiseen asteen oppilaitoksissa.

9. Jatko-opintovaihtoehdot/mahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suorittanut voi hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muuhun suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. Toimittuaan tietyn aikaa valmistumisen jälkeen psykologina tutkinnon suorittanut voi myös hakeutua yliopistolliseen erikoistumiskoulutukseen, erikoispsykologikoulutukseen, jossa voi erikoistua esimerkiksi neuropsykologiaan, lasten ja nuorten psykologiaan tai kliiniseen mielenterveyspsykologiaan.

10. Työelämäjakso / Pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoitteluPsykologian maisterin tutkintoon kuuluu 55-60 opintopistettä kliinisiä opintoja ja sen lisäksi teoriaopinnot tukevatpsykologin ammattitaidon kehittymistä. Kliinisiä opintoja voi suunnata lasten ja nuorten tai aikuistenmielenterveyteen tai neuropsykologiaan. Opintojen loppuvaiheessa kliiniset kurssit painottuvat psykologisiininterventioihin. Tutkintoon kuuluu myös viiden kuukauden pakollinen kliininen työharjoittelu. Suoritettuaan riittävätkliinisten taitojen kurssit opiskelija hakeutuu kliiniseen harjoitteluun. Harjoittelijaa ohjaa kokenut psykologi.Harjoittelun aikana käydään koulutuksen järjestämässä harjoittelunohjausseminaarissa.Pakollisen kliinisen harjoittelun lisäksi psykologian maisterin tutkintoa suorittava voi suorittaa osana psykologiansyventäviä opintoja enintään 10 opintopisteen laajuisen tutkimusharjoittelun tutkimusryhmässä.Filosofian maisterin tutkinnossa (psykologia pääaineena) pakollisena työelämäjaksona on 10 opintopisteen laajuinentutkimusharjoittelu.

11. Kansainvälistymisjakso

Maisteriopintojen aikana on mahdollista lähteä opiskelijavaihtoon minä lukukautena tahansa, jos opiskelija on laatinuthenkilökohtaisen opintosuunnitelmansa vaihtojakson huomioon ottaen. Vaihdossa on mahdollista suorittaa sekäpsykologian syventäviä että muiden aineiden opintoja. Muiden aineiden opinnot on sijoitettava tutkinnon vapaastivalittaviin opintoihin