Oppaan Logopedian maisteriohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

1. Koulutusohjelman nimi: Logopedian maisteriohjelma

2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit): Filosofian maisteri. Valvira voi hakemuksesta myöntää logopedian tieteenalan maisterin tutkinnon suorittaneelle oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä (puheterapeuttina).

3. Tutkinnon taso: Ylempi korkeakoulututkinto.

4. Ohjelmakohtaiset valintakriteerit: www.opintopolku.fi

5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt: Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemisesta säädetyn yliopistolain (558/2009) sekä valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaiset menettelyt.

6. Ohjelman profiili: Akateeminen ja työelämäorientoitunut profiili.

7. Keskeisimmät oppimistulokset/ koulutuksen tavoite: Logopedian maisteriohjelma antaa valmiudet toimia puheterapeuttina tai muuna puheen, kielen, ihmisäänen ja vuorovaikutuksen asiantuntijana. Ohjelma antaa myös valmiudet hakeutua logopedian tai sen lähitieteiden jatko-opintoihin. Logopedian kandi- ja maisteriohjelman suorittanut voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Maisteriohjelma jatkaa kandiohjelmassa aloitettuja teoria-, metodi- ja kliinisten opintojen jatkumoita sekä syventää aineopinnoissa hankittua logopedista osaamisperustaa.  Maisteriohjelmassa opiskelija saa myös valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja tietoperustaansa myöhemmin työelämässä tarpeen mukaan. Maisteriohjelmassa tehdään pro gradu -tutkielma ja neljän kuukauden mittainen kliininen harjoittelujakso puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. 

Logopedian koulutuksesta filosofian maisterin (FM) tutkinnon suorittanut henkilö

8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä): Logopedian koulutus antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykenee valmistuttuaan toimimaan itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa puheen, kielen ja vuorovaikutuksen asiantuntijatehtävissä.

9. Jatko-opintovaihtoehdot/-mahdollisuudet: Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan voi hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin.

10. Työelämäjakso/Pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu: Tutkintoon kuuluu 4 kuukauden mittainen harjoittelun puheterapiapalveluja tuottavassa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä alansa hyvin tuntevan puheterapeutin ohjauksessa.

11. Kansainvälistymisjakso: Vaihto-opiskelun tarjoamat mahdollisuudet.

12. Koulutusohjelman rakenne: Tutkintorakenne Sisussa opintosuunnitelmassa https://sisu.helsinki.fi 

13. Arviointikäytännöt: -

14. Valmistumiskäytännöt ja kriteerit: -

15. Opiskelun pää- tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu: Opiskelu on päätoimista. Etäopiskelu ei ole mahdollista.

16. Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt: Opintojaksoilta kerätään opiskelijapalauteet, jotka käsitellään oppiaineen kokouksissa.

17. Koulutusohjelman johtaja: Minna Laakso