Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Teatervetenskap

Teatervetenskapen granskar scenkonsten och dramatiken, de olika formerna av spelande samt teatern som en del av samhället. I studierna sätter man sig in i teaterns olika delfaktorer, bl.a. skådespelararbetets, regins och dramats särdrag och historia samt teori och forskningsmetoder. Vid Helsingfors universitet ligger tyngdpunkten på föreställningen och scenkonsten, men under studierna kan man också fördjupa sig i danskonst samt med valbara specialkurser i andra scenkonstgrenar.

Studierna i teatervetenskap som huvudämne ger yrkesmässig behörighet enbart för forskare inom området. På placeringen i arbetslivet inverkar ofta biämnet samt den studerandes personliga egenskaper och erfarenhet, men också de valfria teatervetenskapsstudiernas inriktning. Speciellt finska, kommunikation och litteraturämnen lämpar sig som biämnen för dem som vill bli teaterredaktörer eller dramaturger. Den som vill rikta sig till teateradministration är nyttiga sidoämnen samhälls- och förvaltningsvetenskaper. Estetik, konsthistoria och musikvetenskap samt film- och televisionsvetenskap är också nära teatervetenskap. Av andra ämnen lämpar sig bl.a. historia, filosofi, språk och psykologi som biämnen.

I grund- och ämnesstudierna koncentrerar man sig på centrala teatervetenskapliga teorier och betraktelsesätt, analys av framställning och drama samt dramats och teaterns historia. Dramatikprestationerna antecknas i en separat lista som kan skrivas ut på webbplatsen. I ämnesstudiernas slutskede betonas den studerandes egen förmåga att producera och bedöma vetenskaplig text. Ämnesstudiernas proseminarieföredrag kompletteras till en kandidatavhandling.

Fördjupade studier utbildar i drama- och teaterfrågor i ännu större utsträckning och ger en möjlighet att koncentrera sig på valbara specialområden och forskningsmetoder. Kursen vägleder till självständigt forskningsarbete där den studerande kritiskt tillämpar den kunskap om teaterforskning som han/hon tillägnat sig. Om teatervetenskapen är huvudämnet, skriver man en pro gradu-avhandling om det området. Utöver fördjupade studier presterar den studerande 20 sp, som är naturligast att välja så att de stöder skrivandet av pro gradu-avhandlingen.

Teatervetenskapen har inga speciella egna språkfordringar. I praktiken förutsätter följandet av undervisningen goda kunskaper förutom i inhemska språk också i engelska. Rekommendabla andra språk är tyska och franska.

 

Studiernas framskridande/kursordning och bedömningsgrunder

Den studerande framskrider genom att först slutföra grundstudierna och sedan ämnesstudierna. Specialkurser anordnas inte varje år därför kan man avvika från prestationsordningen. Varje kurs bedöms separat och helhetsvitsordet blir prestationernas medeltal. Vitsorden 0–5 används som skala.

Det rekommenderas att under det första året presteras 35 studiepoäng av studierna i huvudämnet (dvs. grundstudier samt en kurs som har placerats i ämnesstudierna). Grund- och ämnesstudierna är öppna för dem som studerar vid universitetet. Ytterligare rekommenderas att under det första året studeras språkstudier (15 sp) och andra studier (10 sp).

Grundstudier och de i studieguiden nämnda ämnesstudiekurser skall vara avlagda före påbörjandet av proseminariet. Utöver detta skall även kursen i konstforskningens metoder och tolkningar (TTT101/406363) vara klarad.

Det rekommenderas att 25–35 studiepoäng av huvudämnesstudier presteras under det andra året. Under det andra året presterar man minst 5 sp i teatervetenskap vid varje period. De tre första avsnittens kontaktundervisning bestäms enligt kursutbudet. Det rekommenderas att den studerande genomför grundstudier i biämnen samt eventuellt ännu de språkstudier som fattas (25–35 sp) under det andra läsåret. Studier utomlands placeras i första hand till det andra årets vår (det andra året) eller tredje årets höst.

Under det tredje året skall den studerande välja valfria studier i huvudämnet (10 sp) i anslutning till specialiseringsinriktningen om han eller hon inte har presterat dem tidigare och man koncentrerar sig på proseminariet och skrivandet av avhandlingen (10 sp, avsnitt I–IV). Under det tredje året avläggs resten av biämnesstudierna (40–50 sp).

Vid magisterstudier rekommenderas det att man presterar 30 sp av de fördjupade studierna (fördjupad studieperiod, valfria studier och andra studier) under det första årets perioder I–II; 30 – 35  sp (allmän konstteori, valfria studier, fördjupad studieperiod, planering av forskning, valfria studier samt seminarium) under perioderna III-IV ; 30–35 sp (seminarium, pro gradu-avhandlingens skrivande, valfria studier samt andra studier) under det andra årets perioder I–II samt slutligen under perioderna III–IV avläggs 25 sp (pro gradu-avhandlingen och andra studier).

 

Prestationssätt/kurser

Övriga kurser, förutom proseminariet, seminariet och vissa kurser med obligatorisk närvaro, kan studier i teatervetenskap avläggas som föreläsningskurser, boktenter och essäer.

Från och med ämnesstudierna är det i flera punkter möjligt att välja mellan olika litteraturalternativ. Man kommer överens om litteraturen i boktentamina och essäer antingen med universitetslektorn (grund- och ämnesstudier) eller med professorn (fördjupade studier). Tentamina tenteras på fakultetens allmänna tentamensdagar (ytterligare information i fakultetens studiehandbok).

Kursernas innehåll med bredvidläsningsmaterial är på 5 sp.

Mera ingående uppgifter om undervisningen i WebOodi.

Anvisningar om studier på teatervetenskapens hemsida:
http://www.helsinki.fi/teatteritiede/opiskelu/ohjeita/ohjeita.htm

Allmän studieinformation på fakultetens hemsidor:
http://www.helsinki.fi/hum/opiskelu/index.htm