Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Teatteritiede

Teatteritiede tarkastelee näyttämötaiteita ja näytelmäkirjallisuutta, esittämisen eri muotoja sekä teatteria osana yhteiskuntaa. Opinnoissa perehdytään teatterin eri osatekijöiden, mm. näyttelijäntyön, ohjauksen ja draaman ominaispiirteisiin ja historiaan sekä teoriaan ja tutkimusmenetelmiin. Painopiste Helsingin yliopistossa on esityksessä ja erityisesti teatterissa, mutta opinnoissa voi perehtyä myös tanssitaiteeseen ja valinnaisilla erikoiskursseilla muihin näyttämötaiteen lajeihin.

Teatteritieteen opinnot pääaineena antavat ammatillisen pätevyyden ainoastaan alan tutkijoille. Työelämään sijoittumiseen vaikuttavat usein sivuaine sekä opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemus mutta myös teatteritieteen valinnaisten opintojen suuntautuminen. Teatteritoimittajan ja dramaturgin tehtäviin aikoville soveltuvat sivuaineiksi erityisesti suomen kieli, viestintä, ja kirjallisuusaineet. Teatterihallinnon tehtäviin suuntautuvalle hyödyllisiä sivuaineita ovat yhteiskunta- ja hallintotieteet. Teatteritiedettä lähellä ovat myös estetiikka, taidehistoria ja musiikkitiede sekä elokuva- ja televisiotutkimus.  Muista aineista sivuaineiksi soveltuvat mm. historia, filosofia, kielet ja psykologia.

Perus- ja aineopinnoissa perehdytään teatteritieteen keskeisiin teorioihin ja lähestymistapoihin, draama- ja esitysanalyysiin sekä draaman ja teatterin historiaan. Näytelmäsuoritukset merkitään erilliseen listaan, joka tulostetaan kotisivuilta. Aineopintojen loppuvaiheessa painottuu opiskelijan oma kyky tuottaa ja arvioida tieteellistä tekstiä. Aineopintojen proseminaariesitelmä täydennetään kandidaatintutkielmaksi.

Syventävät opinnot perehdyttävät laajemmin draaman ja teatterin kysymyksiin ja tarjoavat mahdollisuuden keskittyä valinnaisiin erityisaloihin ja tutkimusmenetelmiin. Opintojakso ohjaa itsenäiseen tutkimustyöhön, jossa opiskelija soveltaa kriittisesti omaksumaansa tietoa teatterin tutkimuksesta. Jos teatteritiede on pääaine, sen alalta kirjoitetaan pro gradu -tutkielma. Syventävien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa 20 op, jotka on luontevinta valita tukemaan pro gradu -tutkielman kirjoittamista.

Teatteritieteellä ei ole erityisiä omia kielivaatimuksia. Käytännössä opetuksen seuraaminen edellyttää kotimaisten kielten lisäksi hyvää englannin taitoa. Suositeltavia muita kieliä ovat saksa ja ranska.

 

Opintojen kulku/suoritusjärjestys ja arvosteluperusteet

Opiskelija etenee suorittamalla ensiksi perusopinnot ja siirtyy niiden jälkeen suorittamaan aineopinnot. Erityiskursseja ei järjestetä vuosittain, joten niiden osalta suoritusjärjestyksestä voidaan poiketa. Kukin kurssi arvioidaan erikseen ja kokonaisarvosanaksi tulee suoritusten keskiarvo. Asteikkona käytetään arvosanoja 0–5.

Pääaineen opintoja suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä vuonna 35 opintopisteen verran eli perusopinnot sekä aineopintoihin sijoitettu yksi opintojakso. Perus- ja aineopinnot ovat avoimet yliopistossa opiskeleville. Opiskelijoille suositellaan lisäksi ensimmäisen vuoden opintoihin sisällytettäväksi kieliopintoja (15 op) sekä muita opintoja (10 op).

Perusopinnot sekä opinto-oppaassa mainitut aineopintojen kurssit on suoritettava ennen proseminaarin aloittamista. Lisäksi ennen proseminaaria on suoritettava taiteen tutkimuksen menetelmiä ja tulkinnan kysymyksiä käsittelevä kurssi (TTT101/406363).

Pääaineen opintoja suositellaan suoritettavaksi 25–35 opintopisteen verran toisena vuonna. Toisen vuoden aikana kullakin jaksolla suoritetaan teatteritieteessä vähintään 5 op:n opinnot. Kolmen ensimmäisen jakson kontaktiopetus määräytyy kurssitarjonnan mukaisesti. Suositellaan, että opiskelijat suorittavat toisen lukuvuoden aikana sivuaineiden perusopintoja sekä mahdollisesti vielä puuttuvat kieliopinnot (25–35 op). Ulkomaiset opinnot sijoitetaan ensisijaisesti toisen vuoden kevääseen (toiselle vuodelle) tai kolmannen vuoden syksyyn.

Kolmannen vuoden aikana valitaan omaan erikoistumissuuntaukseen liittyviä pääaineen valinnaisia opintoja (10 op), mikäli niitä ei ole suoritettu aikaisemmin, sekä keskitytään proseminaariin ja tutkielman kirjoittamiseen (10 op, jaksot I–IV). Kolmannen vuoden aikana suoritetaan loput sivuaineiden opinnot (40–50 op).

Maisterivaiheen opintoja suositellaan ensimmäisen vuoden I–II jaksoilla suoritettavaksi 30 op (syventävät opintojaksot, valinnaisia opintoja ja muita opintoja); III–IV jaksoilla 30–35 op (yleinen taideteoria, valinnaisia opintoja, syventävä opintojakso, tutkimuksen suunnittelu, valinnaisia opintoja sekä seminaari); toisen vuoden jaksolla I–II 30–35 op (seminaari, gradun kirjoittaminen, valinnaisia opintoja sekä muita opintoja) sekä lopuksi jaksoilla III–IV 25 op (gradu ja muita opintoja).

 

Suoritustavat/kurssit

Lukuun ottamatta erikseen mainittuja läsnäoloa vaativia kursseja sekä proseminaaria ja seminaaria teatteritieteen opintoja voi suorittaa luentokursseina, kirjatentteinä tai esseesuorituksina. Aineopinnoista lähtien on useassa kohdassa mahdollisuus valita eri kirjallisuusvaihtoehtojen välillä. Kirjatenttien ja esseiden kirjallisuudesta sovitaan joko yliopistolehtorin (perus- ja aineopinnot) tai professorin (syventävät opinnot) kanssa. Tentit suoritetaan tiedekuntatentissä yleisinä tenttipäivinä (ks. lisää tiedekunnan opinto-opas).

Kurssien sisällöt oheislukemistoineen ovat 5 op:n suuruisia.

Tarkemmat tiedot opetuksesta julkaistaan WebOodissa. Teatteritieteen opiskelua koskevia ohjeita on oppiaineen kotisivulla: http://www.helsinki.fi/teatteritiede/opiskelu/ohjeita/ohjeita.htm

Tiedekunnan verkkosivuilla on yleistä opiskeluun liittyvää tietoa: http://www.helsinki.fi/hum/opiskelu/index.htm