Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången för statskunskap med förvaltning finns här. Du hittar den också via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Statskunskapens tabell finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom statskunskap med förvaltning, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

 

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

 

VETENSKAPSOMRÅDET STATSKUNSKAP MED FÖRVALTNING

Studier i statskunskap med förvaltning ger breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Studenten lär sig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer.

Studenten lär sig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna. Studenten får verktyg för att analysera hur den offentliga politiken styrs och genomförs, och lär sig metoder för att bedöma konsekvenser av politiska handlingslinjer och beslut.

I början av studierna får studenten bekanta sig med statskunskapens olika inriktningar så att studenten kan identifiera de områden som intresserar. Studenten lär sig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att självständigt kunna analysera aktuella politiska händelser. Under studierna får studenten möjlighet att praktisera på arbetsplatser som ministerier, kommuner, partier eller ideella organisationer och studera i en internationell miljö.

Med en utbildning i statskunskap med förvaltning får studenten djupa insikter i teman som demokrati, deltagande, politisk kommunikation, offentlig organisering, problemlösning och ledarskap. Den som studerat statskunskap får en kompetens som behövs för uppdrag inom många olika områden i samhället som beslutsfattare, tjänsteman och företagare. Tidigare studenter i statskunskap med förvaltning jobbar idag som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, eller konsulter i ledande uppgifter inom kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, eller olika offentliga och privata organisationer inom tredje sektorn, medier och näringslivet.

 

 

En student med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning ska efter avlagd kandidatexamen:

 • känna till statskunskapens analysinriktningar och kunna identifiera sina egna intresseområden
 • kunna tillämpa centrala statsvenskapliga begrepp och teorier i en självständig analys av dagspolitiken och dess aktörer
 • kunna identifiera de värden, normer och strukturer som påverkar politiska processer och deras utfall
 • kunna bidra till att utveckla nya former av organisering och problemlösning i samhällspolitiken
 • ha verktyg för att delta i och påverka det offentliga beslutfattandet samt kunna förklara dess sociala och politiska konsekvenser

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande:

 • Grundstudier, 25 sp
 • Ämnesstudier, 55 sp
 • Metodstudier, 30 sp
 • Övriga studier, 15 sp
 • Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag, 10 sp
 • Valfria studier, 45 sp