Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången för socialpsykologi finns här. Du hittar den också via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Socialpsykologins tabell finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom socialpsykologi, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

 

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

 

VETENSKAPSOMRÅDET SOCIALPSYKOLOGI

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur mänskans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra mänskor och samhället.

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Målet är att den som studerat socialpsykologi ska kunna analysera sociala fenomen: kunna beakta både individens och den sociala gemenskapens perspektiv, tänka kritiskt, kunna utföra forskning och effektivt förvärva ny kunskap. En socialpsykolog har goda färdigheter i social interaktion och teoretiska och metodologiska färdigheter som hjälper personen att förstå och påverka socialt samspel.

Den som studerat socialpsykologi har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och utveckling inom organisationer, som konsulter, inom rehabilitering, som terapeuter och som forskare. Vissa uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver ändå fortsatt utbildning. 

 

Efter avlagd politices kandidatexamen med socialpsykologi som inriktning har studenten:

KUNSKAP

 • en förståelse för samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • en förståelse för och en förmåga att analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • en förmåga att tillämpa begrepp och teorier inom socialpsykologin
 • beredskap att påbörja fördjupade studier i socialpsykologi och kunna utveckla sin kunskap inom forskning

 

AKADEMISKA FÄRDIGHETER

 • kunskap att skilja på olika vetenskapliga angreppssätt och att tillämpa vetenskapliga metoder, speciellt inom socialpsykologin
 • förmåga att producera vetenskaplig text och ta del av vetenskaplig diskussion
 • förmåga att tänka kritiskt, analytiskt och reflektivt kring den egna positionen och olika samhällsfenomen
 • förmåga att fungera självstyrt och har börjat utveckla en identitet som socialpsykolog

 

INTERAKTIONSFÖRMÅGA

 • en god interaktions- och samarbetsförmåga
 • färdigheter att muntligt och skriftligt kommunicera på olika språk

 

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA OCH ANSVARSFULLT AGERANDE

 • kunskap om olika etiska frågeställningar och förmåga att tillämpa dem i ett ansvarsfullt agerande
 • kunskap att identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
 • verktyg för att kunna påverka och förändra samhället i syfte att främja välmående, välfärd och demokrati

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande:

 • Grundstudier, 25 sp
 • Ämnesstudier, 55 sp
 • Metodstudier, 30 sp
 • Övriga studier, 15 sp
 • Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag, 10 sp
 • Valfria studier, 45 sp