Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VIKTIGA LÄNKAR

Den rekommenderade studiegången för rättsvetenskap finns här. Du hittar den också via Instruktioner för studerande (https://guide.student.helsinki.fi/sv/) under Planera dina studier → Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad. Kom ihåg att välja Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper som ditt utbildningsprogram på sidan för att hitta rätt.

Övergångs- och motsvarighetstabellerna för de gamla examensstrukturerna finns i Wiki. Rättsvetenskapens tabell finns här.

Ifall du söker mindre helheter att avlägga inom rättsvetenskap, kolla i handboken Valfria helheter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING AV LAGSTIFTNING

Till de flesta studieavsnitten i rättsvetenskap hör en författningsförteckning som innehåller den lagstiftning som är relevant för respektive studieavsnitt. I förteckningarna finns hänvisningar (signum) till lagverket Finlands Lag. En del av författningarna finns inte i lagboken utan endast i databasen Suomenlaki.com eller i Finlex. De författningar som nämns i förteckningarna ska tas med till tentamen. Var och en som tenterar ett studieavsnitt i rättsvetenskap ansvarar själv för att ta med sig de författningar som hör till studieavsnittet. Det är tillåtet att antingen ha med sig lagboken Finlands Lag eller utskrifter eller kopior av lagtexterna.

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER

I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Det här föder nya utmaningar för samlevnad och välmående. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. I kandidatprogrammet utbildas experter som förstår samhällsutvecklingen och kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle.

Studieprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen.

Efter grundstudierna inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Läs mer om vetenskapsområdena här. Valet av inriktning sker tidigast i slutet av ditt första studieår. Vid behov sker ett urval baserat på studieframgång under det första studieåret. Du har möjlighet att efter avlagd kandidatexamen fortsätta med samma inriktning i magisterprogrammet för samhällsvetenskaper. Byten av inriktning är möjliga både inom kandidatprogrammet och vid övergången till magisterstudierna förutsatt att du har avlagt de studier som krävs för byte. Kandidatexamen ger dig också behörighet att söka till andra magisterprogram, se punkten om fortsatta studiemöjligheter för närmare information.

 

VETENSKAPSOMRÅDET RÄTTSVETENSKAP

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och familjerätt.

Undervisningen i rättsvetenskap består både av föreläsningar och rättsfallsövningar. Undervisningen har en inriktning på tillämpning av lagstiftningen, eftersom högskolans studenter ofta placerar sig i uppgifter där det är viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och randvillkor lagstiftningen medför för skötseln av arbetsuppgifterna.

De som studerar rättsvetenskap har kunskaper att arbeta med uppgifter som förutsätter en god kunskap om juridiska frågor inom den offentliga rättens område, till exempel i olika organisationer och som statliga och kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Dylika uppgifter är ofta ledande och omfattar beslutsfattande på en avancerad nivå.

Det finns också möjlighet att avlägga kurser vid såväl Helsingfors universitets juridiska fakultet som vid Svenska Handelshögskolan, och få dem godkända som en del av de rättsvetenskapliga studierna vid Soc&kom.

 

Efter avlagd politices kandidatexamen ska en student som haft vetenskapsområdet rättsvetenskap som inriktning:

 

PROGRAMMETS STRUKTUR

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar 180 studiepoäng enligt följande:

Om du i din kandidatexamen har valt rättsvetenskap som din inriktning ska du avlägga minst 35 sp i ett annat av högskolans vetenskapsområden. Då tryggar du din möjlighet att fortsätta dina studier i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Önskar du fortsätta med rättsvetenskap som din inriktning också i din magisterexamen kan du söka till ett magisterprogram vid ett annat universitet, där rättsvetenskap erbjuds som en del av en samhällsvetenskaplig utbildning. Åbo Akademi erbjuder ett sådant alternativ. Den som vid Soc&kom har avlagt en politices kandidatexamen med inriktning på rättsvetenskap kan ansöka om inträde till fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi vid Åbo Akademi utan att delta i ett urvalsprov. Vid den fakulteten kan offentlig rätt utgöra ett huvudämne i en politices magisterexamen