Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OBS! Du hittar ingen undervisning i denna handbok! All undervisning och information om de nya kurserna hittas i studiehandböckerna för det nya kandidatprogrammet. Använd denna handbok endast för att kolla vilka kurser den gamla examensstrukturen kräver.

Denna studiehandbok finns till för dem som följer den gamla examensstrukturen för kandidatexamen i Rättsvetenskap. Kurserna i den gamla examensstrukturen hittas bakom fliken "Examensstrukturer", inte fliken "Undervisning". 

Undervisningen ordnas enligt de nya examensfordringarna, se information om kursernas motsvarigheter här. Rättsvetenskapens tabell finns här.

 

Beskrivning av ämnet (Gamla strukturen 2016-17)

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Ämnets inriktning

Syftet med kurserna i rättsvetenskap är att stöda de övriga studierna vid högskolan. Därför ligger tyngdpunkten på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Likaså är syftet att lyfta fram den internationella regleringens betydelse, särskilt i fråga om mänskliga rättigheter.

Tjänstestruktur

I ämnet rättsvetenskap finns en universitetslektor i socialrätt, en universitetslektor i kommunalrätt och allmän juridik samt timlärare.

Översikt över studieperioderna i rättsvetenskap:

RV 1

Den offentliga rättens grunder

RV 2

Kommunalrätt

RV 3

Miljörätt

RV 4

Mediejuridik (A-delen)

RV 5

Socialrätt I

RV 6

Socialförsäkringsrätt I

RV 7

Familjerätt I

RV 8

Socialrätt II

RV 9

Familjerätt II

RV 10

Socialförsäkringsrätt II

RV 11

Straffrätt (ordnas på juridiska fakulteten)

RV 12

Migrationsrätt

RV 13

Offentlig rätt, fortsättningskurs

RV 14

Arbetsrätt (ordnas på Hanken)

RV 15

Mänskliga rättigheter

RV 16

Forskningsmetodik I

RV 17aForskningsmetodik IIa

RV 18

Proseminarium

RV 19

Kandidatavhandling

RV 20

Övriga studier

RV 21

Internationell rätt (ordnas på juridiska fakulteten)

RV 22Grunder för internationella mänskliga rättigheter i mångkulturella samhällen

Allmänna studier

Studierna inleds med kursen  SP 4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland som ingår i de gemensamma studierna.

Grundstudier och ämnesstudier

Består av de kurser som anges nedan.

Översikt över studieperioderna i rättsvetenskap

A) RV som biämne

1) Litet biämne 25 sp

RV 1 Den offentliga rättens grunder 5 sp, obligatorisk kurs

samt 4 kurser à 5 sp som alla är valfria mellan följande kurser:

RV 2 Kommunalrätt

RV 3 Miljörätt

RV 5 Socialrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 6 Socialförsäkringsrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 7 Familjerätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 8 Socialrätt II

RV 9 Familjerätt II

RV 10 Socialförsäkringsrätt II

RV 11 Straffrätt (ordnas på juridiska fakulteten)

RV 12 Migrationsrätt

RV 13 Offentlig rätt, fortsättningskurs

RV 14 Arbetsrätt (ordnas på Hanken)

RV 15 Mänskliga rättigheter

RV 21 en kurs i internationell rätt (på engelska) som ordnas på juridiska fakulteten.

RV 22 Grunder för internationella mänskliga rättigheter i mångkulturella samhällen

2) Stort biämne: 60 sp

a) Grundstudier 25 sp

RV 1 Den offentliga rättens grunder 5 sp (obligatorisk kurs)

samt 2-4 kurser à 5 eller 10 sp som alla är valfria mellan följande kurser:

RV 2 Kommunalrätt

RV 3 Miljörätt

RV 4 Mediejuridik

RV 5 Socialrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 6 Socialförsäkringsrätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 7 Familjerätt I Obligatorisk kurs i ämnet socialt arbete som inräknas i RV som biämne

RV 8 Socialrätt II

RV 9 Familjerätt II

RV 10 Socialförsäkringsrätt II

RV 11 Straffrätt (ordnas på juridiska fakulteten)

RV 12 Migrationsrätt

RV 13 Offentlig rätt, fortsättningskurs  OBS! 5 eller 10 sp

RV 14 Arbetsrätt (ordnas på Hanken)

RV 15 Mänskliga rättigheter  OBS! 5 eller 10 sp

RV 21 en kurs i internationell rätt (på engelska) som ordnas på juridiska fakulteten

RV 22 Grunder för internationella mänskliga rättigheter i mångkulturella samhällen

samt

b) ämnesstudier 35 sp

RV 18 proseminarium 5 sp

 4-6 valfria kurser à 5 eller 10 sp (se punkt a) som den studeranden inte har avlagt tidigare.

B) Huvudämnesstudier 78 sp

Rättsvetenskap kan utgöra huvudämne i en politices kandidatexamen. Som biämne kan t.ex. läsas statskunskap med förvaltning, sociologi, journalistik, socialpolitik eller det tematiska biämnet "Miljö, naturförvaltning och regionalpolitik". Övriga ämnen kan väljas fritt. För att kunna ha språk som övrigt ämne måste språket ha huvudämnes- eller biämnesstatus vid den högskola där språkstudierna genomförs.

En studerande kan byta sitt huvudämne till rättsvetenskap efter att ha avlagt grundstudierna i rättsvetenskap (25 sp) eller motsvarande mängd universitets eller högskolestudier i rätts­vetenskap - med minst medelvitsordet 3. Syftet med huvudämnesstudierna är att ge gedigna kunskaper i offentlig rätt och göra det möjligt att fortsätta studierna inom ämnet offentlig rätt vid Åbo Akademi. Det är inte möjligt att bedriva fortsatta studier i ämnet vid Helsingfors universitet. Däremot kan den som har avlagt politices kandidatexamen ansöka om inträde till Åbo Akademi utan att delta i urvalsprovet. Vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi kan offentlig rätt utgöra huvudämne i en pol. mag. examen. Den som efter avlagd pol.kand.-examen önskar inleda magisterstudier vid Åbo Akademi ska fylla i den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi och till ÅA skicka in bilagor över examensbetyget och prestationsutdrag.

Den som väljer rättsvetenskap som huvudämne kan också fortsätta till magisterstudier i sitt ursprungliga huvudämne, vilket dock förutsätter komplettering till huvudämnesnivå.

Grundstudier 25 sp : Se  A 2 a - RV som stort biämne

Ämnesstudier 53 sp:

Forskningsmetodik I och IIa (RV 16 och 17a) 8 sp.

RV 18 proseminarium 5 sp

RV 19 kandidatavhandling 6 sp

4-6 valfria kurser à 5 eller 10 sp (se punkt  A 2 a) som den studeranden har inte avlagt tidigare.

 

Studier vid andra högskolor och universitet

Enskilda kurser kan ersättas av juridiska studier som bedrivits vid andra högskolor eller universitet. Om möjligheten att bedriva studier vid juridiska fakulteten se studiehandboken på fakultetens webbsidor http://www.helsinki.fi/oikeustiede/index.htm. Ta kontakt med ämnesföreståndaren för närmare information.

 

Rättsam - Rådet för samordnad rättsvetenskap

Rättsam är ett samarbetsorgan inom rättsvetenskapernas område som baserar sig på ett avtal mellan Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan samt Arcada. Syftet med Rättsam är samarbete inom undervisning och forskning på rättsvetenskapens område.

Rättsam utarbetar riktlinjer för hur studenterna vid en enhet kan räkna sig till godo undervisning i juridik på svenska som de deltagit i vid en annan enhet. Studerande vid HU, SSKH, Hanken och Arcada kan utan extra kostnader delta i kurser i juridik vid de övriga enheterna (OBS! Antalet deltagare kan dock begränsas p.g.a. brist på resurser). Deltagandet kompenseras enligt vad som anges av den egna enheten. Information om detta ingår i studiehandböckerna och undervisningsprogrammen.

Mera information om Rättsam hittar du under rubriken  Verksamhet på webbsidan :http://www.studeraihelsingfors.fi/

 

Allmänna anvisningar om studierna

Undervisningen består både av föreläsningar och övningar enligt vad som särskilt anges vid varje kurs. Det kan också vara möjligt att delta i undervisning vid juridiska fakulteten, Svenska handelshögskolan eller Arcada.

Uppsatsskrivning och seminarium: Om rättsvetenskap avläggs som stort biämne eller huvudämne skall en proseminarieuppsats skrivas. Syftet med uppsatsskrivningen är att ge övning i att analysera rättsliga frågeställningar. En proseminarieuppsats (RV 18) bör omfatta ca 15 sidor (5 sp) och kan presenteras vid proseminariet i rättsvetenskap. Den som har rättsvetenskap som huvudämne skall skriva en kandidatuppsats på ca 20-25 sidor (RV 19) och delta i seminarium eller annan undervisning som stöder uppsatsskrivningen.

 

Tentamina

Tentamina kan innehålla såväl essäfrågor som rättsfall, i vilka lagstiftningen ska tillämpas på konkreta fall. Med tanke på tentamensläsningen är det skäl att lägga märke till att svar på juridiska frågor i regel kräver rätt detaljerad kunskap. Därför bör litteraturen studeras noggrant. Det rekommenderas att använda lagböcker eller andra lagtexter som hjälpmedel under hela tentamen. Det är på studentens ansvar att reservera lagbok och att vid behov skriva ut eller kopiera lagtexter som behövs vid tentamen. Därtill är det tillåtet att ta med finsk-svenska lexikon till tentamen. Övriga tillåtna hjälpmedel anges vid de enskilda kurserna.

 

Hur man hittar lagstiftningen

Förteckningarna över lagstiftning i kursfordringarna bygger på lagböckerna Finlands lag. Dessa lagböcker finns på nätet i uppdaterad version som är gratis tillgänglig med datorer inom eller utanför universitetet via NELLI-portalen via Flamma (E-böcker, Suomen Laki). I förteckningarna anges lagens namn och signum i lagboken (t.ex. Af 101). Sådan lagstiftning som inte finns intagen i lagboken anges som nummer av Finlands författningssamling (t.ex. 155/2000).

Den nyaste lagstiftningen skaffar man sig antingen från Statens författningsdata http://www.finlex.fi/fi/ - Finlex är gratis tillgänglig med datorer inom eller utanför universitetet utan att använda NELLI -  eller genom att använda sig av EDILEX, som är tillgänglig med datorer inom universitetet via RV:s hemsida eller FinELib http://www.edilex.fi/ .

I EDILEX- och Finlex-databaserna, liksom också i den elektroniska versionen av lagboken (Suomenlaki.com), finns bl.a. lagarna uppdaterade med ny lagstiftning. I lagböckerna har de upphävda stadgandena utmönstrats och ersatts med gällande bestämmelser fram till det datum som nämns i början av lagboken.