Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Maatalousekonomian pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä uuteen koulutusohjelmaan:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Maatalousekonomia

Maatalousekonomian pääaineopiskelijat suorittavat kandidaatintut­kinnon yhteisten tutkintovaatimusten mukaisesti. Maisterivaiheessa opiskelijat valitsevat joko maatalouden liiketaloustieteen,maatalouspolitiikan tai maaseutuyrittäjyyden opintosuunnan.. Maatalousekonomian opiskelijat saavat valmiu­det analysoida ja ratkaista tila- ja yritystason sekä maatalouden kokonaistason kansallisia ja kansainvälisiä kysymyk­siä. Lantbruksekonomin har en egen svenskspråkig professor som undervisar på svenska.

Maatalouden liiketaloustieteen keskeisenä tavoitteena on analysoida maatilan tai maaseudun pienyrityksen menesty­mistä ja identifioida siihen vaikuttavia tekijöitä. Sovelletun liiketaloustieteen keskeisiä osia ovat johtamisen teoriat, liikkeen­johto, yrityksen teoria, suunnitteluteoriat, laskentatoimi ja arvioimistiede. Oppiaineelle on tyypillistä empiirinen ja ongelma­orientoitunut pyrkimys etsiä ratkaisumalleja tutkittavan kohteen sisäisestä näkökulmasta käsin. Maatalouden liiketalous­tieteen opetuksessa käytetään myös muiden tieteenalo­jen tarjoamia välineitä ja tekniikoita. Tiedeperustal­taan se liittyy läheisesti maaseutuyrittäjyyteen, elintarvike-ekonomiaan ja markkinointiin sekä kansantaloustieteen mikroteo­rian kautta maatalouspolitiikkaan. 

Maaseutuyrittäjyyden keskeisinä teemoina ovat yrittäjänä olemisen problematiikka, yksilön näkökulma, uuden, kasvavan ja kehittyvän yrityksen johtaminen, yrittäjien ja yrittäjyyden mahdollisuuksien havaitseminen sekä uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Yrittäjyyden opiskelu maatalousekonomian yhteydessä liittyy läheisesti monialaisten maatilojen ratkaisui­hin. Myös aluenäkökulma on vahvasti esillä. Yrittäjyyden opis­kelu antaa valmiuksia oman yrityksen perustamiseen, työskente­lyyn maaseudun pk-yritysten johtotehtävissä, markki­noinnin ja tuotannon johtamisessa ja yritysten kehittämisorgani­saatioiden palveluksessa. Yrittäjyyden opiske­lun avulla pyritään myös lisäämään myönteistä suhtautumista yrittäjyyteen. 

Maatalouspolitiikassa tarkastellaan markkinavoimien ja julkisen politiikan vaikutuksia yhteiskunnan kokonaishyvinvointiin, maaseudun kehittämiseen ja tuottajalta kuluttajalle ulottuvan elintarvikeketjun toimintaan. Tieteenala voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Näistä toinen tarkastelee maa- ja elintarviketalou­den asemaa kansantalouden osana. Toinen pääalue kohdistuu talouspolitiikkaan ja tutkii käytännön maata­lous-, maaseutu- ja elintarvikepolitiikan kansallisia ja kansainväli­siä vaikutuksia sekä etsii ja analysoi uusia keinoja päätöksentekijöiden käyttöön. Maatalouspolitiikka on sovelta­vaa kansantaloustiedettä, ja siten tieteenalan teoreettisena perustana on kansantaloustiede keskeisinä osinaan hintateoria, tarjonta- ja kysyntäteoria, kansainvälisen kaupan teoria sekä hyvinvointitaloustiede. Lisäksi ongelmien tarkastelu- ja lähesty­mistapana on uusi poliittinen taloustiede. 

Maatalousekonomian www-sivut: http://www.helsinki.fi/taloustiede/opiskelu/mae/