Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Agroteknologian maisterivaiheen pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä Maataloustieteiden maisteriohjelmaan (agroteknologian opintosuunta).

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).

 

Agroteknologia

Agroteknologian maisterivaiheen pääaine tuottaa, välittää ja soveltaa maatalousteknologiaan sekä maatalouden ympäristö- ja puhtausteknologiaan liittyvää tietoa. Tavoitteena on maatalouden tuotannon, teknologian ja kilpailukyvyn kehittäminen. Pääaine vastaa myös tiedekunnan yhteisestä fysiikan opetuksesta. Agroteknologian opintosuuntina ovat maatalousteknologia ja maatalouden ympäristöteknologia.

 

Yhteystiedot

Maataloustieteiden laitos, Agroteknologia, PL 28 (Koetilantie 5), 00014 Helsingin yliopisto

Faksi 02941 58491

http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/index.html

 

Maatalousteknologia  

Maatalousteknologia on ruoan, rehun, non-food -raaka-aineen ja bioenergian tuotannon ja niiden maatiloilla tapahtuvan jatkojalostuksen teknologiaa. Toiminnan arvoperustana on kestävä kehitys. Tutkimuksen ja opetuksen kohteina ovat teknologiset järjestelmät, jotka muodostuvat tuotannossa käytettävistä koneista, laitteista, rakennuksista, työstä ja materiaalien prosessoinnista. Maatalousteknologia perustuu luonnontieteisiin, erityisesti fysiikkaan Näiden aineiden vankka osaaminen muodostaa sovellusten perustan. Oppiaineessa kehitetään opiskelijan kykyä hallita monimutkaisia kokonaisuuksia sekä soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin. Aineopinnot alkavat maataloustuotannon ja teknologian yleisistä perusteista ja jatkuvat eri alojen käytännön sovelluksina. Syventävissä opinnoissa perehdytään maatalousteknologiassa käytettäviin tutkimus- ja suunnittelumenetelmiin ja luodaan valmius soveltaa tietoja käytäntöön erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.

 

Maatalouden ympäristöteknologia 

Maatalouden ympäristöteknologiassa perehdytään maatalouden tuotantoprosessien ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen ja sen mittaamiseen sekä teknologisiin ratkaisuihin vähentää maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Maatalouden ympäristöteknologiassa käsitellään myös hygieniakysymyksiä. Alan tutkimuksessa kehitetään ympäristökuormitusta vähentäviä sekä ravinteiden kierrätystä edistäviä tuotantomenetelmiä ja -järjestelmiä, jotka ovat tuotantoteknisesti toimivia, ekologisesti kestäviä ja taloudellisia. Tavoitteena on tuotannon hyötysuhteen ja kannattavuuden sekä tuotteiden, työntekijän työskentelyolosuhteiden ja ympäristön laadun ja puhtauden parantaminen.

Oppiaine perustuu fysiikkaan, matematiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Aineopinnoissa käsitellään maataloustuotannon ja ympäristöteknologian yleiset perusteet sekä eri alojen käytännön sovelluksia. Syventävissä opinnoissa perehdytään maatalouden ympäristöteknologian tutkimusmenetelmiin, monitieteisen tiedon hallintaan ja soveltamiseen tutkimuksessa ja käytännössä. Valmistuttuaan maatalouden ympäristöteknologi hahmottaa tuotannon ja ympäristön muodostaman kokonaisuuden sekä osaa yhdistää tekniikan biologiseen tuotantoon kestävällä tavalla.