Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Elintarviketeknologian pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä uusiin koulutusohjelmiin:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Elintarviketeknologia

Elintarviketeknologian tehtävänä on kehittää menetelmiä, joilla elintarvikeraaka-aineet voidaan muokata terveyttä ylläpitäviksi, turvallisiksi ja nautittaviksi elintarvikkeiksi kuluttajien saataville. Elintarviketeknologia pyrkii biologisten ja kemiallisten ilmiöiden hallintaan kulloisessakin materiaalissa elintarvikkeiden laatua ja prosesseja kehitettäessä. Elintarviketeknologiassa annetaan valmiudet mitata elintarvikkeiden aistittavaa laatua ja kuluttajien vasteita elintarvikkeisiin ja niiden aineosiin. 

 

Elintarviketeknologian pääaineessa on neljä suuntautumisvaihtoehtoa, joihin opiskelija voi erikoistua maisteriopinnoissa: elintarvikeprosessitekniikka, lihateknologia, maitoteknologia ja viljateknologia. Kandidaattivaiheen opinnot suoritetaan elintarviketieteiden kandidaatin koulutusohjelmassa. Hakeutuminen maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehtoihin tapahtuu kandidaattivaiheen lopulla tai maisteriopintojen alussa.

 

Tuotepohjaiset suuntautumisvaihtoehdot vastaavat elintarviketeollisuuden päätoimialoja, ja niissä paneudutaan kyseisten materiaalien kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin ja erityisteknologioihin. Elintarvikeprosessitekniikassa lähestymistapa on ilmiö- ja menetelmäpohjainen ja prosessitekniikoihin painottuva, ja opetus pohjautuu voimakkaasti luonnontieteisiin. Elintarvikeprosessitekniikan opetuksella on keskeinen asema myös kandidaattivaiheen opinnoissa. Opiskelijat voivat sivuaine- ja vapaavalintaisin opinnoin sekä erityisesti maisterintutkielman aiheen valinnalla suuntautua elintarviketeknologian eri työtehtäviin.

 

Yhteystiedot

Elintarviketeknologian osasto, PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2, Viikki, EE-talo), 00014 Helsingin yliopisto, puh.  029411 http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelijaksi/elintarviketeknologia.html

Opintoneuvojien yhteystiedot löytyvät laitoksen kotisivuilta osoitteesta: http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelu/opintoneuvonta.html

 

Suuntautumisvaihtoehdot maisterivaiheessa

Elintarvikeprosessitekniikka 

Elintarvikeprosessitekniikassa opetetaan ja tutkitaan elintarvike- ja biomateriaaleissa tapahtuvia ilmiöitä ja biomateriaalien hyödyntämistapoja kemian ja fysiikan perustalta. Elintarvikemateriaalissa valmistuksen, varastoinnin ja jakelun aikana tapahtuvat fysikaalis-kemialliset ja aistein havaittavat muutokset ja niiden hallinta sekä prosesseissa käytettävien koneiden ja laitteiden toiminta ja prosessien ohjaaminen samoin kuin pakkaamisen teknologia ovat opetuksen keskeistä sisältöä.

Elintarvikeprosessitekniikkaan suuntautuneiden elintarviketeknologien työpaikat ovat usein elintarviketeollisuudessa alan tieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä tutkimus-, kehitys- ja tuotantotehtävissä sekä elintarvikealan tutkimuslaitoksissa, valvontavirastoissa ja opetustehtävissä erilaisissa oppilaitoksissa.

 

Lihatiede ja -teknologia

Lihateollisuus on Suomen elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Se toimii vahvasti myös kansainvälisillä markkinoilla: sen hallinnassa on naapurimaissamme lihateollisuutta enemmän kuin koko kotimaan lihateollisuudessa.

Lihateknologiaan erikoistuneet toimivat elintarvikealalla johto-, suunnittelu-, markkinointi- ja laadunvalvontatehtävissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Lihateknologian opetuksessa syvennytään lihan kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin, lihan mikrobiologiaan, lihavalmisteiden valmistusprosesseihin sekä alan keskeisimpiin tutkimusmenetelmiin. Valmistunut tuntee ja hallitsee liharaaka-aineen, lihavalmisteiden valmistusprosessit, niiden teoreettiset perusteet sekä liha-alaa säätelevän lainsäädännön ja lihatalouden erityispiirteet. Keskeisenä tavoitteena ovat myös tieteellisten menetelmien hallinta ja kyky käyttää niitä itsenäisesti lihateknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. 

Maitotiede ja -teknologia 

Maitoteknologian opetuksessa syvennytään maidon teknologiaan, maidon kemiaan ja maidon mikrobiologiaan, jotka liittyvät keskeisesti meijeriteollisuuden toimintaan.

Maitoteknologiaan erikoistutaan elintarviketeknologian maisteriopinnoissa 4. ja 5. opiskeluvuotena maitoteknologian opintosuunnassa. Maitoteknologian opintosuunnan tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia maitoa ja maidon aineosia hyödyntävän teollisuuden ja kaupan johto-, suunnittelu-, käyttö- ja neuvontatehtävissä sekä alan valvonta-, tutkimus- ja opetustehtävissä. Keskeinen osa opintoja on kolmeen eri maitovalmisteryhmään keskittyvät opintomoduulit, joissa kussakin perehdytään maitovalmisteiden kemiaan, mikrobiologiaan ja teknologiaan sekä ohjatusti ja omatoimisesti valmistetaan tuotteita Viikin koemeijerissä.

 

Viljatiede ja -teknologia 

Viljateknologia on elintarviketieteen materiaali- ja tuotepohjaisesti suuntautunut erikoistumisala. Vilja on eri käyttötapoineen keskeisin ruokavara ja raaka-aine elintarvikkeiden tuotannossa. Kasvava kiinnostus kohdistuu myös muihin kasvimateriaaleihin kuten palkoviljaan.

 

Viljateknologian tehtävänä on vilja- ja palkoviljamateriaalin ja niiden komponenttien fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ymmärtäminen teknologiselta ja ravitsemukselliselta kannalta, teknologian kehittäminen viljan ja palkoviljan hyödyntämiseksi sekä em. kysymyksiin liittyvä analytiikka. Tutkimusprojektimme kohdistuvat pääosin vilja- ja kasviproteiineihin, ravintokuituun ja muihin hiilihydraatteihin. Kohteinamme ovat mm. makromolekyylien hydrolyysi prosesseissa, liukoisen ravintokuidun tila prosesseissa ja tuotteissa ja keliakiatuotteiden proteiinianalytiikka. Usein myös opiskelijoidemme opinnäytetöiden aiheet ovat liittyneet näihin teemoihin.

 

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius arvioida ja kehittää alan menetelmiä ja tuotteita siten, että he voivat menestyksellä toimia elintarviketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä tutkimus- ja kehitystehtävissä ja tuotannon johtotehtävissä