Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

YMPÄRISTÖEKONOMIA

Termillä ympäristöekonomia viitataan ympäristö- ja luonnonvarataloustieteeseen. Se on taloustieteen osa-alue ja tutkii, kuinka taloudellinen toiminta vaikuttaa yhteiskunnan ja ympäristön väliseen vuorovaikutussuhteeseen, luonnonvarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun. Ympäristöekonomisen tutkimuksen näkökulmia ovat sekä ns. positiivinen että ns. normatiivinen analyysi. Positiivisen analyysin tavoitteena on selvittää, kuinka taloudellinen toiminta erilaisissa talousjärjestelmissä vaikuttaa luonnonvaroihin ja ympäristöön. Normatiivisen analyysin tavoitteena on tutkia, millaisia ympäristönsuojelun ja luonnonvarainhoidon tavoitteita yhteiskunta pitää hyvänä ja kuinka ne suhteutuvat markkinoilla luontaisesti syntyviin käyttötapoihin. Sen ohella tavoitteena on löytää keinoja olemassa olevien markkinavinoumien korjaamiseen niin, että luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi ja ympäristön pilaantuminen estää. Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen teorianmuodostus ja empiirinen soveltaminen nojaa taloustieteen yleiseen teoriaan, erityisesti mikrotalous-, julkistalous- ja pääomateoriaan, ja empiirisen tutkimuksen menetelmiin.

Opintojen tavoitteena on kouluttaa ympäristö- ja luonnonvarataloustieteeseen perehtyneitä ekonomisteja alan tutkijoiksi ja käytännön asiantuntijatehtäviin ympäristö- ja luonnonvarainhoidon pariin. Opiskelijat voivat opinnoissaan erikoistua joko ympäristö-, maatalous- tai metsäkysymyksiin tai ympäristöjohtamiseen. Alan teoreettinen opetus etenee progressiivisesti runkokurssien (ks. YE1, YE3, YE4, YE9 ja YE10) kautta siten, että opintojen teoreettinen ja menetelmällinen vaatimustaso kasvaa koko ajan perusopinnoista syventäviin opintoihin. Teoreettista opetusta täydentävät Suomen ja Euroopan ympäristöpolitiikka koskevat opinnot sekä perehtyminen vaihtoehtoisiin ympäristö- ja luonnonvarapolitiikan erityisteemoihin. Opintoihin kuuluu kaikille pakollisena valikoima kansantaloustieteen mikroteorian ja julkistalouden kursseja, joiden hallinta on välttämätön ympäristöekonomian opetuksen ymmärtämiseksi syventävien opintojen tasolla. Muilta osin sivuainevalinta on vapaa. Luonteviin sivuainevalintoihin tiedekunnasta kuuluvat mm. ympäristönsuojelutiede, metsäekonomia, kalataloustiede ja kaikki taloustieteen laitoksen oppiaineet.

Taloustieteen laitoksen sivut