Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kieliteknologia

Aineen puitteissa hankitaan monitieteiset perustiedot alasta ja sen menetelmistä ja erikoistutaan jollekin kieliteknologian monista sovellusalueista.

Kieliteknologia tutkii, kehittää ja soveltaa menetelmiä luonnollisen kielen käsittelyä varten. Ihmiset viestivät ja varastoivat tietoa, kokemusta ja ymmärrystä tavallisesti kielen avulla, siis puheena tai tekstinä. Pidämme ensi näkemältä kieltä yksinkertaisena ja itsestään selvänä. Todellisuus osoittautuu kuitenkin toisenlaiseksi: vaikka kielessä on säännönmukaisuuksia, se on samalla myös hyvin moniselitteistä. Tämä paljastuu koko laajuudessaan, kun kieliteknologiassa yritämme opettaa tai ohjelmoida kielen tunnistamista tai tuottamista tietokoneelle. Luonnollisten kielten (kuten suomen tai englannin) kuvaaminen jäsentämistä ja tunnistamista varten vaatii kohteena olevan kielen ja sen rakenteen hyvää hallintaa. Kieliteknologia sisältää myös laskennan kannalta hyvin haasteellisia tehtäviä. Kieliteknologia onkin mielekäs ala ja innostava yhteistyökenttä kielestä kiinnostuneille sekä humanistisesti että teknisesti suuntautuneille opiskelijoille.

Sovellusten lisäksi voi erikoistua myös kieliteknologian menetelmiin, niiden kehittämiseen ja tutkimukseen.

Kieliteknologian opiskelijan sivuaineopinnoista

Pääaineopiskelijan syventävien opintojen opinnoissa edellytetään tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintoja vähintään Java-ohjelmointitaidot tarjoavien opintojen verran. Näiden osuus tietojenkäsittelytieteen perusopinnoista on 9 op. Perusopintojen suorittamista 25 op laajuisina suositellaan kieliteknologian syventäviin opintoihin tai maisteriohjelman opintoihin jatkaville opiskelijoille. Eräitä tietojenkäsittelytieteen suorituksia voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää kieliteknologian arvosanoihin, esimerkiksi Java-ohjelmoinnin kurssit voi halutessaan sisällyttää kieliteknologian vapaavalintaisiin aineopintoihin.

Opiskelija, joka haluaa erikoistua sekä yleiseen kielitieteeseen että kieliteknologiaan, voi ottaa yleisen kielitieteen sivuaineeksi kieliteknologian ja päinvastoin, kunhan samansisältöisiä kursseja ei sisällytetä opintokokonaisuuksiin. Vaihtoehtoisesti yleisen kielitieteen kursseja voi sisällyttää melko runsaasti kieliteknologian opintoihin. Muihin oppiaineisiin sisällytettyjen osioiden tilalle suoritetaan vapaavalintaisia kieliteknologian opintoja.

Eräitä kieliteknologian opintokokonaisuuksiin soveltuvia kursseja on tarjolla myös useiden laitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä perustetun kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT-verkoston) opetustarjonnasta, josta saa parhaiten tietoa kotisivulta http://www.ling.helsinki.fi/kit/. KIT-verkoston kurssien suorittamiseen tarvitaan JOO-opinto-oikeus siihen oppilaitokseen, jossa kurssin haluaa suorittaa.

 

Kieliteknologia sivuaineena

Kieliteknologian sivuoikeuden saa, jos on suorittanut Yleisen kielitieteen peruskurssin CYK110. Opinto-oikeutta haetaan lähettämällä oppiaineen professorille vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus sekä kopio opintorekisteriotteesta.

 

Opintojen rakenne ja tavoitteet

Kieliteknologian pääaineopinnot muodostuvat oppiaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä pro gradu -tutkielmasta. Perusopinnot ovat 25 opintopisteen, aineopinnot 45 opintopisteen ja syventävät opinnot (40 op) sekä pro gradu (40 op) yhteensä 80 opintopisteen laajuiset. Syventävät opinnot edellyttävät aineopintojen suorittamista tai vastaavia tietoja. Sivuaineena kieliteknologian aineopinnot suoritetaan 35 opintopisteen laajuisina.

Yksilöllinen sopiminen opintokokonaisuuksien muodostamisessa on mahdollista perus- ja aineopinnoissa mutta tarpeen erityisesti syventävissä opinnoissa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen aloitetaan heti opiskelun alkuvaiheessa ja sitä päivitetään opintojen ajan. Usein opintojakson voi suorittaa kirjatentillä tai muuten itseopiskeluna. Suoritusmahdollisuuksista, yhdistelmistä sekä korvaavuuskysymyksistä on syytä sopia etukäteen opintokokonaisuuden koostamisesta vastaavan professorin kanssa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot yleisestä kielitieteestä ja kieliteknologian sovelluksissa tarvittavasta teknisestä ympäristöstä sekä yleisnäkemys kieliteknologian sovellusaloista. Aineopinnot suoritettuaan hän ymmärtää kielen perusrakenteet, osaa käsitellä ja muokata kieliaineistoja, käyttää tärkeimpiä kieliteknologisia menetelmiä sekä laatia yksinkertaisia kieliteknologisia moduuleja valmiiden työkalujen avulla. Syventävät opinnot suoritettuaan hän ymmärtää lisäksi menetelmien toiminnan ja soveltamisen erityisiin laajempiinkin tehtäviin.

 

Kieliteknologian TVT-opinnot pääaineopiskelijalle

CLT130 Pääaineen TVT-opinnot/Kieliteknologian ATK-ympäristö (2 op)

 

CLT100P Kieliteknologia, perusopinnot pääaineopiskelijalle (25 op)

 

(1) Kielitiede (10 op)

     CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi (2 op)

     FP1 Fonetiikan perusteet (2 op)

     CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (3 op)

     CYK140 Syntaksin harjoituskurssi (3 op)

(2) Kieliteknologian tekniset taidot (6 op)

     CLT131 Tekstityökalut (3 op)

     CLT132 Verkkosivujen käsittely (3 op)

(3) Kieliteknologian johdanto (6 op)

     CLT140 Kieliteknologian johdanto (6 op)

(4) Vapaavalintaiset opinnot (0-3 op), esim.

     CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (3 op)

     CKT241/CKK603/CKK103 Tietokoneavusteinen kääntäminen (3 op)

     CLT180 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3 op)

 

CLT100S Kieliteknologia, perusopinnot sivuaineopiskelijalle (25 op)

 

(1) Kielitiede (11 op)

     CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi (3 op)

     FP1 Fonetiikan perusteet (2 op)

     CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (3 op)

     CYK140 Syntaksin harjoituskurssi (3 op)

(2) Kieliteknologian tekniset taidot (8 op)

     CLT130 Kieliteknologian ATK-ympäristö (2 op)

     CLT131 Tekstityökalut (3 op)

     CLT132 Verkkosivujen käsittely (3 op)

(3) Kieliteknologian johdanto (6 op)

     CLT140 Kieliteknologian johdanto (6 op)

(4) Vapaavalintaiset opinnot (0 op), esim.

       mikäli pakollisista opintojaksoista ei kerry 25 op (jos esim. yleisen kielitieteen peruskurssi on  

     kiinnitetty johonkin toiseen opintokokonaisuuteen), voidaan vajetta korvata valinnaisilla suorituksilla

     CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (3 op)

     CKT241/CKK603/CKK103 Tietokoneavusteinen kääntäminen (3 op)

     CLT180 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3 op)

 

CLT200P Kieliteknologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (45 op)

 

(1) Ohjelmoinnin ja luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (9 op)

      CLT230 Ohjelmoinnin peruseet (3 op)

     CLT231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)

     CLT233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)   

(2) XML (4 op)

      CLT236 XML (4 op)

(3) Morfologinen jäsennys (6 op)

      CLT260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (3 op)

     CLT270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op) 

(4) Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

      CLT255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

(5) Tutkijan taidot pääaineopiskelijalle (10 op)

      CLT240 Proseminaari (4 op)

     CLT241 Kandidaatintutkielma (6 op)

(6) HOPS ja työelämäorientaatio (4 op)

      CLT280 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS (1 op)

     CLT281 Työelämään orientoiva osio (3 op)

(7) Vapaavalintaiset opinnot (9 op), esim.

     CLT234 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (3 op)

     CLT282H Harjoittelu (2-5 op)

     CYK215 Kieliopin kuvaus ja teoria (3-7 op)

     CYK222 Kielitypologia (3-5 op)

     CYK257 Korpuslingvistiikan menetelmät (3-5 op)

     CLT290 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (1-7 op)

     CYK210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi (3-7 op)

 

CLT200S Kieliteknologia, aineopinnot sivuaineopiskelijalle (35 op)

 

(1) Ohjelmoinnin ja luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (9 op)

      CLT230 Ohjelmoinnin peruseet (3 op)

     CLT231 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (3 op)

     CLT233 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (3 op)   

(2) XML (4 op)

      CLT236 XML (4 op)

(3) Morfologinen jäsennys (6 op)

      CLT260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (3 op)

     CLT270 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (3 op) 

(4) Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

      CLT255 Kieliteknologian tilastomenetelmät (3 op)

(5) Vapaavalintaiset opinnot (13 op), esim.

     CLT234 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (3 op)

     CLT282H Harjoittelu (2-5 op)

     CYK215 Kieliopin kuvaus ja teoria (3-7 op)

     CYK222 Kielitypologia (3-5 op)

     CYK257 Korpuslingvistiikan menetelmät (3-5 op)

     CLT290 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (1-7 op)

     CYK210 Fonologian ja morfologian jatkokurssi (3-7 op)

 

CLT300P Kieliteknologian syventävät opinnot pääaineopiskelijalle (80 op)

 

(1) Kieliteknologian teoriat ja menetelmät (9 op)

     CLT370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3 op)

     CLT361 Kieliopin rakentaminen (3 op)

     CLT350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3 op)

(2) Seminaari (10 op)

     CLT340 Seminaari (10 op)

(3) HOPS ja työelämäorientaatio (6 op)

     CLT380 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, syventävät opinnot (1 op)

     CLT381T Työelämään orientoivat opinnot (5 op)

(4) Vapaavalintaiset opinnot (15 op), esim.

     CLT310hist Kieliteknologian historia (2-5 op)

     CLT310pro Projektinhallinta (2-5 op)

     CLT310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

     CLT310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)

     CLT382H Työharjoittelu (5 op) 

     CLT310semw Semantic Web (3-5 op)

     CLT310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)

     CLT310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)

     CLT310 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3-7 op)

     CLT351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3 op)

CLT800 Pro gradu -tutkielma (40 op)

 

CLT300S Kieliteknologian syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (60 op)

 

(1) Kieliteknologian teoriat ja menetelmät (9 op)

     CLT370 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (3 op)

     CLT361 Kieliopin rakentaminen (3 op)

     CLT350 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (3 op)

(2) Seminaari (10 op)

     CLT340 Seminaari (10 op)

(3) Vapaavalintaiset opinnot (21 op), esim.

     CLT310hist Kieliteknologian historia (2-5 op)

     CLT310pro Projektinhallinta (2-5 op)

     CLT310ipr Tekijänoikeudet (3-5 op)

     CLT310com Teknologian kaupallistaminen (3-5 op)

     CLT382H Työharjoittelu (5 op) 

     CLT310semw Semantic Web (3-5 op)

     CLT310gen Luonnollisen kielen generointi (3-5 op)

     CLT310corp Korpukset ja kieli (3-5 op)

     CLT310 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (3-7 op)

     CLT351 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (3 op)

CLT800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (20 op)