Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma, 2017-18

Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma

Jos siirryt vanhasta tutkinnosta uuteen, opintojen vastaavuustaulukko löytyy täältä.

Opintojen suunnittelua ei enää tehdä weboodin e-HOPSilla, vaan täällä (linkki päivittyy elokuussa).

Geologian ja geofysiikan opiskelu

Opintoneuvonnasta vastaa geotieteiden ja maantieteen osaston opintotoimisto, joka sijaitsee Physicumissa, osoitteessa:

PL64, Gustaf Hällströminkatu 2A, 00014, Helsingin yliopisto (Huone A122)

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelman koulutussuunnittelija: Mia Kotilainen, mia.kotilainen@helsinki.fi, 02941 50827

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelman opinto-ohjaaja ja opiskelutaitovastaava: Aku Heinonen, aku.heinonen@helsinki.fi, 02941 50802

Opintoihin kuuluu luentoja, harjoituksia, labroratoriotöitä ja seminaareja. Opintoihin sisältyy myös kenttäkursseja ja retkeilyjä sekä työharjoittelua maastossa ja/tai laboratoriossa.

Geologian ja geofysiikan syventävät opinnot johtavat 120 op:n laajuiseen filosofian maisterin tutkintoon (FM), jonka tavoitesuoritusaika on kaksi vuotta. Maisterivaiheen opinnot eriytyvät neljään syventävään opintosuuntaan, joista muut paitsi Hydrogeologian ja ympäristögeologian opintosuunta ovat englanninkielisiä:

HYDROGEOLOGIAN JA YMPÄRISTÖGEOLOGIAN  OPINTOSUUNTA

Vastuuhenkilöt:

Professori Juha Karhu (hydrogeologia, geokemia) juha.karhu@helsinki.fi

Yliopistonlehtori Kirsti Korkka-Niemi (hydrogeologia) kirsti.korkka-nimi@helsinki.fi

Yliopistonlehtori Seija Kultti (ympäristögeologia) seija.kultti@helsinki.fi

Opintosuunnalla on mahdollisuus erikoistua maalajien ja vesien geokemialliseen tutkimukseen, pohjavesien hydrogeologiseen tutkimukseen, sedimentologiseen perustutkimukseen, maaperän tilan ja sen luonnonvarojen
kartoitukseen, geologisen ympäristön suojeluun ja hoitoon, taajamageologisiin kysymyksiin sekä lukuisiin
muihin tehtäviin yhteiskunnan ja geologisen luonnon vuorovaikutuksessa. Erikoistuminen hydrogeologiaan antaa perusteet toimia pohjavesien kartoituksen ja hyväksikäytön tehtävissä alan tutkimuslaitosten ja yritysten palveluksessa.

 
PETROLOGIAN JA TALOUDELLISEN GEOLOGIAN OPINTOSUUNTA

Vastuuhenkilöt:

Professori Tapani Rämö (petrologia) tapani.ramo@helsinki.fi

Professori TBD (economic geology, taloudellinen geologia) 

Yliopistonlehtori Aku Heinonen (petrologia) aku.heinonen@helsinki.fi

Opintosuunnalla perehdytään  kallioperän koostumukseen, rakenteeseen ja evoluutioon sekä malmien ja muiden taloudellisesti tärkeimpien   mineraalien ja kivilajien geologisiin muodostumisprosesseihin, esiintymiseen ja paikantamiseen. Työvälineinä ovat   petrologian, geokemian, isotooppigeologian, mineralogian,  rakennegeologian, tektoniikan, geofysikaalisten aineistojen ja modernin data-analyysin menetelmät. Linjalla on mahdollista   erikoistua perustutkimukseen (mm. petrologia ja litosfäärin kehitys) tai soveltavaan tutkimukseen (esim. luonnonvarojen kehitykseen ja hyötykäyttöön liittyvät kallioperägeologiset kysymykset).

KIINTEÄN MAAN GEOFYSIIKAN OPINTOSUUNTA (Solid Earth Geophysics)

Vastuuhenkilöt:

Professori Ilmo Kukkonen (kiinteän maan geofysiikka) ilmo.kukkonen@helsinki.fi , puh.02941 51711

Assistant professor David Whipp (geodynamiikka), david.whipp@helsinki.fi , tel. 02941 51617

Yliopistonlehtori Emilia Koivisto (sovellettu geofysiikka), emilia.koivisto@helsinki.fi , puh.02941 51566

Kiinteän maan geofysiikan opintosuunnalla suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, jonka pohjakoulutuksena on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai geotieteet (geologia). Geotieteet (tai ennen geologia) pääaineena luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneilta edellytetään  pohjatietoina fysiikan perusopintojen (25 op) ja teoreettisen fysiikan kurssien Matemaattiset apuneuvot I-III suorittamista tai osoitettuja vastaavia tietoja. Fysiikan aineopintoihin kuuluvan kiinteän maan geofysiikan peruskurssin (FYS2077) suorittamista suositellaan. Mikäli tämä kurssi on kuitenkin suorittamatta erikoistumislinjan opintojen alkaessa, tulee se suorittaa erikoistumisopintojen alkuvaiheessa.

 
PALAEONTOLOGY AND GLOBAL CHANGE

Responsible professors:

Mikael Fortelius (palaeontology)
mikael.fortelius@helsinki.fi

Heikki Seppä (palaeoecology)
heikki.seppä@helsinki.fi

The programme focuses on the history of life on Earth and its interaction with changing physical conditions. Research topics include the animals and plants of terrestrial environments, especially their evolution
during the last 25 million years. Climate change and its effect on plants, animals, and ecosystems during the last glaciation and the present interglacial is a focal area of the programme.The language of the programme is English.

Syventävät opinnot johtavat filosofian maisterin tutkintoon, mikä antaa valmiuden toimia itsenäisesti
tutkimus- ja opetustehtävissä korkeakouluissa, geologisissa tutkimuslaitoksissa sekä alan teollisuuden ja
yritysten palveluksessa.

 
Jatko-opinnot geologiassa

Geologian oppiaineessa on Geotieteiden ja maantieteen laitoksella mahdollista suorittaa joko filosofian lisensiaatin (FL) tai filosofian tohtorin (FT) jatkotutkinto.

Lue lisää maisteriohjelman nettisivuilta.

 
Jatkotutkintoon kuuluvat 40 op:n laajuiset jatko-opinnot ja joko lisensiaatintutkielma
(FL-tutkinto) tai väitöskirja (FT-tutkinto).