Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK207 Ämnesstudiearbeten i oorganisk kemi 1, 5 sp 
Kod KEK207  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ämnesstudiearbeten i oorganisk kemi 1  Förkortning Ämnesstudiearbe 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Föregående studier
någon av dessa studieperioder
    KEK103 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt
    KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt
    AYKEK103 Öppna uni: Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt
    BSCH1002 Energy, Reactivity and Chemical Equilibrium
och dessutom någon av dessa studieperioder
    KEK105 Grundarbeten i kemi
    KEK185 Grundarbeten i kemi
    AYKEK105 Öppna uni: Grundarbeten i kemi
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Kjell Knapas 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on kemian kandiohjelman vastuulla ja kuuluu kemian aineopintoihin. Opintojakso on pakollinen kaikille kemian kandiohjelman opiskelijoille ja MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä kaikille sellaisille opettajaksi opiskeleville, joille kemia on toinen opetettava aine. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena.

 
Timing 

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on kemian opintojen toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään vuosittain III periodissa aloittaen kuitenkin heti sitä edeltävän intensiivijakson alussa 2.1. . Tänä pääsuoritusajankohtana opintojaksolle ovat etusijalla opintojen ohjeellisen ajoitusmallin mukaan etenevät kemian pääaineopiskelijat. Rästiryhmä järjestetään vuosittain IV periodissa.

 
Kunskapsmål 
 1. ymmärtää epäorgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niihin perustuvia analyysimenetelmiä
  • tunnistaa reagensseista ovatko ne mm.
   • happoja tai emäksiä (lisäksi vahvoja vai heikkoja)
   • saostimia (tietää lisäksi mitä ne saostavat)
   • ligandeja (lisäksi kompleksien pysyvyydestä jotain)
   • hapettimia tai pelkistimiä (lisäksi voimakkuudesta jotain)
  • tietää miten reagenssit vaikuttavat yleisimpiin aineisiin ja osaa selvittää sen vähemmän yleisten aineiden osalta (eritasoisen kirjallisuuden avulla ja/tai kokeellisesti)
  • osaa laatia reaktioyhtälöt yllä tarkoitetuista reaktioista ja ymmärtää mitä vaatimuksia reaktioyhtälöistä ilmenevät seikat asettavat reaktioiden suoritukselle
  • osaa ratkaista minkälaiset olosuhteet kullekin reaktiolle ovat otollisimmat ja osaa järjestää ne käytännössä mm.
   • vahvasti happaman liuoksen (pH-alue -1...+2) kulloinkin sopivalla määrällä sopivaa happoa
   • vahvasti mäksisen liuoksen (pH-alue 12...15)
   • neutraalin, heikosti happaman tai heikosti emäksisen liuoksen sopivalla riittävän tehokkaalla puskuroinnilla
   • pakottaa anionit happomuotoon ja tajuaa kun tämä on tarpeen
   • pakottaa metallit kompleksimuotoon ja tajuaa kun tämä on tarpeen
   • kääntää kaksi yllä olevaa jos tilanne sitä edellyttää
   • muuttaa tarvittaessa alkuaineiden hapetusasteita ennen reaktioita ilman että tähän käytetty reagenssi jää häiritsemään
   • pienentää veden poolisuutta lisäämällä esim. etanolia
 2. omaa analyyttisen työskentelytarkkuuden
  • hallitsee analyyttisten mittavälineiden (analyysivaaka, mittapullo, täyspipetti ja byretti) käytön ja tietää milloin niiden käyttö on tarpeellista
  • hallitsee aineiden kvantitatiivisen siirtämisen ja erottamisen fyysisesti - myös pienillä ainemäärillä (100 mg)
  • osaa suorittaa reaktiot niin että ne tapahtuvat riittävän ja/tai mahdollisimman täydellisesti sekä ratkaista milloin tämä on saavutettu (= osaa havainnoida reaktioiden edistymistä)
  • osaa varoa systemaattista virhettä aiheuttavia seikkoja, arvioida tulostan luotettavuutta ja etsiä virhelähteitä
  • ymmärtää varioida reagenssien määriä, reaktioaikoja ym. niin että niiden mahdollinen reaktiota rajoittava vaikutus tulee ilmi
 3. tuottaa näillä valmiuksilla oikeita ja tarkkoja analyysituloksia
 
Studieavsnittets form 

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Ennen opintojaksoa pitää olla suoritettu vähintään opintojaksot 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Kemian perustyöt', erittäin mielellään lisäksi opintojaksi 'Epäorgaaninen kemia' ja mielellään kemian perusopinnot kokonaan.

 
Rekommenderade valfria studier 

On hyvin suositeltavaa suorittaa myös opintojakso 'Liuoskemia' ennen tätä opintojaksoa.

Yhteydet muihin opintoihin: Heti opintojakson perään on tarkoitus suorittaa opintojakso 'Epäorgaanisen kemian työt II'.

 
Innehåll 

Kurssilla perehdytään aluksi ionien reaktioihin ja niiden teoriasta pidetään kirjallinen kuulustelu heti kurssin alkaessa, ns. töihinpääsykuulustelu. Tämän jälkeen tehdään reaktioita käytännössä koeputkissa ja laaditaan niistä reaktioyhtälöt, jotka tarkastetaan. Seuraavaksi kurssilla tehdään 10 kvantitatiivista harjoitusanalyysiä, joista yksi on gravimetrinen, seitsemän titrimetrisiä ja kaksi spektrofotometrisiä. Kaikesta tästä pidetään jälkikäteen kirjallinen kuulustelu, ns. työkuulustelu. Kurssilla myös syntetisoidaan epäorgaaninen yhdiste, joka analysoidaan. Tästä työstä täytetään raportti. Lopuksi kurssilla tehdään kvalitatiivinen analyysi useita ioneja sisältävästä näytteestä. Myös tästä harjoituksesta laaditaan täydelliset reaktioyhtälöt, jotka tarkastetaan. Sitten kurssin viimeisenä työnä tunnistetaan neljä puhdasta kiinteää ainetta omaksuttuja valmiuksia ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen.

 
Studiematerial och litteratur 

Työmoniste.

Kvalitatiivisen analyysin ohjemoniste.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Laboratorioharjoitukset ja kirjalliset tehtävät.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Yleinen arvosteluasteikko 1-5. Oppimistavoitteita 1 ja 2 paintoetaan yhtä suurina. Arvosanaan vaikuttavat eniten kvantitatiivisten harjoitusanalyysien tulosten tarkkuus (oppimistavoite 2) sekä työkuulustelu (oppimistavoite 1).

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 1  Laboratorium arbete  Kjell Knapas  11.01.21 -05.02.21
anmälningstiden har inte börjat Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 1  Laboratorium arbete  Kjell Knapas  19.04.21 -14.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: