Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK185 Grundarbeten i kemi, 5 sp 
Kod KEK185  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Grundarbeten i kemi  Förkortning Grundarbeten i 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Beskrivning
Målgrupp 

Studieperioden ansvaras av kandidatprogrammet i kemi och hör till grundstudierna i kemi. Studieperioden är obligatorisk för alla studeranden som hör till kandidatprogrammet i kemi och för studeranden som hör till kandidatprogrammet för MFK lärare, studieinriktningen för kemilärare, samt för alla som studerar sig till lärare med kemi som det andra läroämnet. Studeranden från andra program kan utföra studieperioden valfritt.

 
Timing 

Studieperiodens rekommenderade prestationstidpunkt är för studeranden som hör till kandidatprogrammet i kemi och för studeranden som hör till kandidatprogrammet för MFK lärare, studieinriktningen för kemilärare, första termin (alltså första studierårets II period). För studeranden som hör till andra program, studieperiodens rekommenderade prestationstidpunkt är precis då grundstudierna i kemi i övrigt slutföres.

Studieperioden arrangeras årligen i II perioden.

 
Kunskapsmål 
 • känna till riskfaktorerna vid laborationsarbete:
  • ämnernas inverkan mot hälsan och deras explosions- samt tändbenägenhet
  • faror som berör glasvaror och elapparatur
 • kan arbeta tryggt i laboratoriet:
  • ta reda på specifika riskfaktorer som berör arbetet som skall utföras
  • följa trygga arbetssätt
  • skydda sig
 • kunna agera vid laboratorieolyckor
 • kunna hantera kemikalieavfall

 • att inse laborationsarbete som en del av kemivetenskapen och analys samt syntes som kemins huvuduppgifter
 • känna till experiment som visualiserar värmekemin, atomens elektronstruktur, reaktionshastighet, protolys, löslighet och elektrokemin
 • har bekantat sig med utförandet av syntesen och analyserna samt med analytisk precision
 • behärskar användningen av Bunsenbrännare

 • kan genomföra följande synteskemins arbetsmetoder: uppvärmning av reaktionsblandningen under återloppskylning, användning av mekanisk omrörare, destillering vid normal- och undertryck, omkristallisering, filtrering extrahering och sublimering.
 • kan utföra en enkel syntes m.h.a. den givna anvisningen.
 • kan använda vanliga fysikaliska metoder som smältpunkt, kokpunkt, brytningsindex, tunnskiktskromatografi vid utvärdering av produktens kvalitet
 • kan mäta och tolka IR-spektra
 • förstå sambandet mellan syntesreaktionens mekanism och reaktionens utförande i praktiken
 
Studieavsnittets form 

Studieperioden genomförs som obligatoriska laborationsövningar.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Studeranden som hör till kandidatprogrammet i kemi och studeranden med kemilärarinriktning som hör till kandidatprogrammet för MFK lärare bör ha avklarat studieperioderna ‘Atomer, molekyler och växelverkningar’ samt ‘Organisk kemi I’ före deltagandet i studieperioden. Förutom dessa bör ’Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt’ eller ’Lösningskemi’ vara avklarad eller bör studeranden ha goda gymnasiekunskaper i kemisk jävmikt kombinerat med paralella studier i studieperioden ’Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt'. Studeranden som hör till andra kandidatprogram bör ha avklarat minst ’Kemins grunder’ eller alla följande studieperioder: ‘Atomer, molekyler och växelverkningar’, ‘Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt’ samt ‘Organisk kemi I’ före deltagandet i studieperioden.

 
Rekommenderade valfria studier 

Det rekommenderas att också utföra studieperioden ’Lösningskemi’ före denna studieperiod.

 
Innehåll 

Under studieperioden presenteras arbets- och kemikaliesäkerhetsregleringarna, hanteringsprinciperna för laboratorieavfallen, riskfaktorerna för laboratoriearbeten, skyddsåtgärderna för laboratoriearbetet och handlingen vid laboratorieolyckor. Av dessa arbetssäkerhetssaker ordnas ett skriftligt förhör. Därefter utförs oorganisk syntes med analyser, kalorimeterarbete, lågreaktioner, reaktionshastighetsarbete, två syra-bastitreringar, bestämning av kalsiumhydroxidens löslighetsprodukt och spänningsmätningar för galvaniska celler. Av dessa arbeten ifylls en rapport.

Före arbetskursens andra skede genomgås saker som berör speciellt organiska synteslaboratoriets arbetssäkerhet vid en kort arbetssäkerhetsföreläsning. Under kursens gång ordnas ett litet skriftligt förhör angående ämnet. Till arbeten hör sju organiska kemins synteser: bromering av en alken, två syrakatalyserade esterifieringar, bensoinkondensation, reduktion med hydridreduktionsmedel, Friedel-Crafts-acylering och oxidering. Produkternas renhet värderas m.h.a. fysikaliska konstanter som smältpunkt och brytningsindex. Av alla produkter mäts och tolkas IR-spektra. Vid rapporttering av syntesarbeten används syntesblankett.

 
Studiematerial och litteratur 

Arbetskompendierna.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Laborationsövningar.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

För studieperioden ges en prestationspåteckning efter att alla delprestationer har godkänts.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Grundarbeten i kemi  Laboratorium arbete  Leena Kaisalo,
Kjell Knapas 
02.11.20 -18.12.20

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: