Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar, 5 sp 
Kod KEK181  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Atomer, molekyler och växelverkningar  Förkortning Atomer, molekyl 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Stefan Taubert 

Beskrivning
Målgrupp 

Ansvarigt utbildningsprogram: Kemikandidatprogrammet

Studiehelhet: Grundstudier i kemi

Kursen ersbjuds till studeranden vid andra utbildningsprogram.

 
Timing 

Kursen rekommenderas åt kemihuvudämnesstuderanden under det första studieåret.

Kursen arrangeras i period I varje höst.

 
Kunskapsmål 

Om värmekemi:

 • du förstår vad reaktionsvärme (entalpi) innebär och hur man experimentellt kan bestämma en reaktions reaktionsvärme
 • du förstår vad som avses med entropi och du kan koppla entropibegreppet till en termodynamisk förklaring av universums ökande kaos
 • du kan förutspå reaktioners spontanitet med hjälp av de ovannämnda begreppen

Om atomens uppbyggnad:

 • du kan skriva samtliga grundämnens elektronkonfiguration och med hjälp av elektronkonfigurationen kan du förutspå atomens kemiska beteende vid bildning av

bindningar

 • du förstår hur det periodiska systemet är uppbyggt
 • du kan förutspå grundämnenas periodiska karaktär utgående från deras elektronkonfiguration

Om kemiska bindningar:

 • du förstår hur jonbindningar eller kovalenta bindningar uppstår
 • du kan presentera molekylers kovalenta bindningar med hjälp av Lewis-strukturer
 • du kan bestämma formen på en fleratomig molekyl med hjälp av Lewis-strukturen och VSEPR-teorin
 • du kan tillämpa molekylorbitalteorin på tvåatomiga molekyler med likadana kärnor

Om aggregationstillstånd:

 • du förstår hur olika molekyler växelverkar
 • du förstår hur molekylers växelverkningar påverkar molekylens fysikaliska egenskaper
 • du förstår sambandet mellan molekyler och deras aggregationstillstånd
 
Studieavsnittets form 

Föreläsningar, räkneövningar, workshops och slutförhör.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Gymnasiekemi eller motsvarande kunskaper.

 
Rekommenderade valfria studier 

Kursen KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt i period II

 
Innehåll 

Värmekemi:

 • inre energi, entalpi, entropi och fri energi
 • termodynamikens grundlagar
 • Hess lag, reaktionsvärme, föreningars bildningsvärme, reaktionsvärmens beräkning från föreningarnas standardbildningsvärmen,

Ämnens och molekylers struktur. Atomens struktur:

 • atomorbitaler, atomers elektronkonfiguration, det periodiska systemets uppbyggnad utgående från atomernas elektronkonfiguration, periodiska egenskaper: joniseringsenergi, elektronaffinitet, atomradie

Kemisk bindning och molekylstrukturer

 • elektronegativitet, bindningars polaritet, molekylers polaritet
 • jonbinding: jonradie, polarisering av jonbindning
 • kovalent bindning: Lewis-strukturer; resonans, elektronfattiga molekyler, utvidgade oktetter, molekylens fom och VSEPR - teorin, molekylers polaritet, grunder i molekylorbitalteorin för tvåatomiga molekyler, delokaliserade bindningar

Aggregationstillstånd och lösningar:

 • växelverkningar mellan molekyler, förändring i aggregationstillstånd, ångtryck, fasdiagram,
 • faktorer som påverkar lösligheten och kolligativa egenskaper
 
Studiematerial och litteratur 

Lärobok: Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), kapitel 5–12 (1-3 upplagan); kapitel 5-13 (4 upplagan)

Föreläsningsmaterial

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Föreläsningar, workshops och räkneövningar

 
Prestationssätt 

Skriftligt slutförhör. Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
30.10.20fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
27.11.20fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
05.02.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
05.03.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
09.04.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Atomer, molekyler och växelverkningar  Tentamen  Stefan Taubert 
07.05.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: