Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71738 RV 15 Mänskliga rättigheter, 5-10 sp 
Kod 71738  Giltighet 01.01.1900 -
Namn RV 15 Mänskliga rättigheter  Förkortning RV 15 
Omfattning5-10 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Rättsvetenskap 

Lärare
Namn
Henrik Hägglund 

Beskrivning
Målgrupp 

Kursen är främst avsedd för studerande som läser rättsvetenskap som huvud- eller biämne vid Soc&kom, och som avlagt RV 1:an. Kursen bygger på Europeiska människorättskonventionen (EMRK), där de artiklar som har störst relevans för de sektorer Soc&kom utbildar studenter för betonas särskilt. Kursen lämpar sig även för studerande som inte avser att avlägga vitsord i rättsvetenskap, men som är intresserade av mänskliga rättigheter.

 
Timing 

Ht

Undervisning för 5 sp kurs ordnas under period 2. För 10 sp ordnas ingen ytterligare undervisning, utan 10 sp avläggs genom litteraturtentamen på allmän tentamensdag, enligt

Inriktningsalternativ I : Sociala mänskliga rättigheter

eller

Inriktningsalternativ II : Inom förvaltningsledarskap relevanta mänskliga rättigheter

 
Kunskapsmål 

Studenterna skall efter avlagd kurs:

- Kunna redogöra för grundläggande fakta om människorättssystemets uppbyggnad, och hur de mänskliga rättigheterna är relaterade till nationell rätt.

- Kunna redogöra för de olika generationerna av mänskliga rättigheter jämte deras centrala begrepp, samt deras likheter/olikheter ifråga om konventionsstaters förpliktel-ser.

- Kunna redogöra för de övergripande tolkningsprinciperna för Europeiska människo-rättskonventionen (EMRK), samt villkoren för prövning av individuella klagomål i Europeiska människorättsdomstolen (EMRD).

- Känna till innehållet i de rättigheter och friheter, som ingår i avdelning I och i tilläggs-protokollen nr. 1, 4, 7 och 12 av EMRK, och kunna återge huvuddragen av EMRD:s tolkningar av rättigheterna i avdelning I av konventionen.

- Kunna identifiera tillämpningssituationer, samt förstå och kunna analysera enklare domstolsutslag, som hänför sig till Soc&kom:s strategiska insatsområden, socialt arbete, förvaltning och massmedia, samt till högskolans speciella profilområde etniska relationer.

 

Lärandemål för

Inriktiningsalternativ I : Sociala mänskliga rättigheter

Inriktningsalternativ II : Inom förvaltningsledarskap relevanta mänskliga rättigheter

 
Studiematerial och litteratur 

Litteratur för

- Mänskliga rättigheter 5 sp: Pellonpää, M., Europeiska människorättskonventionen. Helsingfors 2007, s. 113-361 och 484-654. 418 sidor.

- Mänskliga rättigheter 10 sp:

          eller

 

Nyttiga webbsidor:

- Fördrag till vilka Finland anslutit sig: http://www.finlex.fi/sv/sopimukset/

- Europarådet: http://www.humanrights.coe.int/

- OSSE: http://www.osce.org/

- ECRI (European Commission against Racism and Intolerance): http://www.coe.int/ecri

- Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi: http://www.abo.fi/instut/imr

- Österreichisches Institut für Menschenrechte: http://www.sbg.ac.at/oim/home.htm

- University of Minnesota. Human Rights Library. http://www1.umn.edu/humanrts

www.ihmisoikeudet.net

www.amnesty.fi

www.pakolaisneuvonta.fi

www.ofm.fi (minoritetsombudsmannens webbsida)

www.ecre.org (European council on refugees and exiles).

www.redcross.fi

Europeiska människorättsdomstolen: www.echr.coe.int.

 
Prestationssätt 

Skriftlig tentamen vid allmänt tentamenstillfälle.

1. Undervisning 24 h. OBS! Undervisningen kan eventuellt ersättas i enlighet med ”Rättsam-avtalet”.
2. Litteraturstudier.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i socialrätt

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: