Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71646 RV 12 Migrationsrätt, 5 sp 
Kod 71646  Giltighet 01.01.1900 -
Namn RV 12 Migrationsrätt  Förkortning RV 12 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Rättsvetenskap 

Beskrivning
Kunskapsmål 

Studenterna skall efter avlagd kurs:

- Kunna redogöra för migrationsrättens rättskällor,

- Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom migrationsrätten,

- Kunna återge grunderna för beviljande av flyktingstatus, och känna till vilka rättigheter flyktingstatusen ger att vistas och röra sig utanför sitt ursprungliga hemland,

- Känna till grunderna för den fria rörligheten inom EU,

- Kunna återge grunderna inom EU-rätten och Europeiska människorättskonventionen (EMRK) för de rättigheter personer från tredje land har att vistas i, och röra sig inom, medlemsländer i EU och Europarådet.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

RV 1

 
Studiematerial och litteratur 

Pieter Boeles (et al): European Migration Law, 2014, Intersentia, s. 1-96, 127-437. Totalt 407 sidor.

 

Lagstiftning:

Utlänningslag. 301/2004. Int 401.

Lag om främjande av integration 1386/2010. Int 408

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd 746/2011. Int 402

Medborgarskapslag 359/2003. Ci 101.

Konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, Geneve 1951. Finlands författningssamlings fördragsserie 77/1968. (på finska: http://www.finlex.fi/ - gå till "fördrag". På engelska: http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm)

 

Nyttiga webbsidor:

- Migrationsverket: http://www.migri.fi/

- Flyktingrådgivningen: http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lang=eng

 
Prestationssätt 

Litteraturtentamen.

 
Ansvarig person 

Susanna Mehtonen

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: