Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
375745 Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyö, 2.5-5 op 
Tunniste 375745  Voimassaolo 01.05.2016 -
Nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyö  Lyhenne Sosiaali- ja te 
Laajuus2.5-5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Fjärde och femte årets medicine studerande (valbar kurs). Till kursen antas högst 20 medicine kandidater och högst 25 magisterstuderande i socialt arbete.

 
Ajoitus 

Kursen förverkligas i samarbete mellan institutionen för sociala vetenskaper och medicinska fakulteten (Clinicum). Undervisningen sker i maj 2020.

 
Osaamistavoitteet 

Målet är att fördjupa de yrkesmässiga färdigheterna i både patientarbete och mångprofessionellt samarbete. Efter kursen har de studerande erhållit färdigheter att arbeta patientcentrerat i multiprofessionella nätverk speciellt inom social- och hälsovård och i hur man behandlar komplexa patientsituationer. Efter avlagd kurs kan den studerande 1)identifiera faktorer som påverkar hälsan i människors mångfasetterade vardag 2)betrakta patientarbetet som en del av en större samhällelig helhet och utvärdera behovet av multiprofessionellt hälso- och socialarbete samt 3)samarbeta bättre i multiprofessionella sammanhang efter att ha lärt sig andra branschers terminologi och verksamhetskultur.

 
Toteutus 

Gruppundervisning (12 t), föreläsningar som integreras i gruppundervisning (6 t), inlärningsuppgifter (18 t). Arbete på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (30 t), inklusive att fördjupa sig teoretiskt i nya arbetsmetoder.

För medicine kandidater omfattar kursen 2,5 sp, för de övriga 5 sp, varvid också en essä ingår (cirka 10 sidor).

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Femte årskursens studerande vid medicinska fakulteten kan antas till kursen och av studeranden i socialt arbete förutsätts kandidatexamen i samhällsvetenskaper.

 
Sisältö 

Smågruppsundervisning i mångprofessionell verksamhet barnskyddet och familjearbete, ungdomsarbete, mental hälsa och arbete med äldre, med tyngdpunkt på hur man drar nytta av klienters erfarenheter. Föreläsningar som integreras i gruppundervisningen om bemötande av klienter, social- och hälsovårdens organisering, och kunskapsbaserat mångprofessionellt samarbete samt olika metoder som kan användas då man handhar komplexa klientfall. Individ- och gruppuppgifter inför varje närundervisningstillfälle.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Före kursen bekantar deltagarna sig med valda aktuella artiklar om mångprofessionellt samarbete inom social- och hälsovården. Artiklarna finns på kursens Moodle-område.

Kurslitteratur för studerande i socialt arbete: Metteri & Valokivi & Ylinen (red.) Terveys ja sosiaalityö (2014)

Huvinen ym. : Kokonaisen asiakkaan kohtaaminen ja pirstaleinen järjestelmä – aikuissosiaalityön asiakkaat terveyspalveluissa, s. 32-43.

Leppälahti: Asiakas- ja perhekeskeinen työkäytäntö perusterveydenhuollossa, s 44-51

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Förhandsuppgifter, grupparbete, föreläsningar. 

Studeranden i socialt arbete utför kursen i 5 sp omfattning och skriver därför dessutom en cirka 10 sidors essä enligt skilda anvisningar (baserad på kurslitteraturen och kursen).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Godkänd/underkänd. Godkänd prestation förutsätter att man utför individuella och grupparbetsuppgifterna mellan närundervisningstillfällena samt deltar aktivt i närundervisningen.

 
Lisätiedot 

Undervisningsspråk: svenska. De erfarenheter vi tillägnar oss under kursen utnyttjas för att utveckla utbildningen av socialarbetare och läkare. Moodle används under kursen.

Prof. Ilse Julkunen, Institutionen för socialvetenskap, forskarsocialarbetare Frida Westerback, Mathilda Wrede-institutet

Medicinska fakulteten/Avdelningen för allmänmedicin: vik.prof. Lena Thornoch kliniska läraren Lena Sjöberg, samt olika sakkunniga inom social- och hälsovård. Kontaktperson: Lena Sjöberg, lena.sjoberg@helsinki.fi 

http://www.jaypeejournals.com/eJournals/ShowText.aspx?ID=5524&Type=FREE&TYP=TOP&IN=_eJournals/images/JPLOGO.gif&IID=420&isPDF=YES

https://www.pcom.edu/academics/mednet/family-medicine-board-review/documents/western-pa-review-2017/obstetrics.pdf

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/lait_ja_oppaat/neuvola

 

 

  

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: