Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
375745 Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyö, 2.5-5 op 
Tunniste 375745  Voimassaolo 01.05.2016 -
Nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyö  Lyhenne Sosiaali- ja te 
Laajuus2.5-5 op   
OpiskelumuotoValinnaiset opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Lääketieteen koulutusohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Fyra och femte årets medicine studerande (valbar kurs). Till kursen antas högst 10 medicine kandidater och 15 magisterstuderande i socialt arbete.

 
Ajoitus 

Kursen förverkligas i samarbete mellan institutionen för sociala vetenskaper och medicinska fakulteten (Clinicum). Undervisningen sker i maj 2019, under veckorna 19-20.

 
Osaamistavoitteet 

Målet är att fördjupa de yrkesmässiga färdigheterna i både patientarbete och mångprofessionellt samarbete. Efter kursen har de studerande erhållit färdigheter att arbeta patientcentrerat i multiprofessionella nätverk speciellt inom social- och hälsovård och i hur man behandlar komplexa patientsituationer. Efter avlagd kurs kan den studerande 1)identifiera faktorer som påverkar hälsan i människors mångfasetterade vardag och individens livshelhet i samhällelig kontext, 2)sätta sig in i patientens perspektiv och motivera patientens egna handlingar, 3)betrakta patientarbetet som en del av en större helhet och utvärdera multiprofessionellt hälsoarbete som samhällelig verksamhet samt 4)samarbeta bättre i multiprofessionella sammanhang efter att ha lärt sig andra branschers terminologi och verksamhetskultur.

 
Toteutus 

Gruppundervisning (12 t), föreläsningar som integreras i gruppundervisning (6 t), inlärningsuppgifter (18 t). Arbete på egen hand (ensam och i grupp) mellan närundervisningstillfällena (30 t), inklusive att fördjupa sig teoretiskt i nya arbetsmetoder.

För medicine kandidater omfattar kursen 2,5 sp, för de övriga 5 sp, varvid också en essä ingår (cirka 10 sidor).

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Femte årskursens studerande vid medicinska fakulteten kan antas till kursen och av studeranden i socialt arbete förutsätts kandidatexamen i samhällsvetenskaper.

 
Sisältö 

Smågruppsundervisning (12 t) om barnmisshandel, mångprofessionell verksamhet inom barnskyddet och hur man drar nytta av klienters erfarenheter. Föreläsningar som integreras i gruppundervisningen (6 t) om bemötande av klienter, social- och hälsovårdens orientation och kunskapsbaserat mångprofessionellt samarbete, den reflektiva Spegelmetoden och/eller den narrativa Fiktiver-metoden, som används då man handhar klientfall.  

Inlärningsuppgifter (15 t) om mångprofessionellt samarbete samt hur man löser krävande och komplexa patientsituationer (förutsätter arbete mellan närundervisningstillfällena).

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Före kursen bekantar deltagarna sig med artiklar ur verket Metteri & Valokivi & Ylinen (red.) Terveys ja sosiaalityö (2014) (artiklarna finns på kursens Moodle-område):

Huvinen ym. : Kokonaisen asiakkaan kohtaaminen ja pirstaleinen järjestelmä – aikuissosiaalityön asiakkaat terveyspalveluissa, s. 32-43.

Leppälahti: Asiakas- ja perhekeskeinen työkäytäntö perusterveydenhuollossa, s 44-51

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Grupparbete, inlärningsuppgifter, föreläsningar.  Studeranden i socialt arbete utför kursen i 5 sp omfattning och skriver därför dessutom en cirka 10 sidors essä enligt skilda anvisningar (baserad på kurslitteraturen och kursen).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Godkänd/underkänd. Godkänd prestation förutsätter att man utför inlärningsuppgifterna mellan närundervisningstillfällena samt deltar aktivt i närundervisningen.

 
Lisätiedot 

Undervisningsspråk: svenska. De erfarenheter vi tillägnar oss under kursen utnyttjas för att utveckla utbildningen av socialarbetare och läkare. Moodle används under kursen.

Prof. Ilse Julkunen, Institutionen för socialvetenskap, forskarsocialarbetare Frida Westerback, Mathilda Wrede-institutet; Medicinska fakulteten/Avdelningen för allmänmedicin: prof. Johan Eriksson och kliniska läraren Lena Sjöberg, samt olika sakkunniga inom social- och hälsovård. Kontaktperson: Johan Eriksson, johan.eriksson@helsinki.fi

  

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: