Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-401 Introduction to General Linguistics and Phonetics, 5 cr 
Code KIK-401  Validity 01.01.2017 -
Name Introduction to General Linguistics and Phonetics  Abbreviation General Ling 
Scope5 cr   
TypeBasic studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Seppo Kittilä 

Description
Target group 

Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelman opiskelijoille ja se on avoin kaikkien muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden syksy. Kurssi järjestetään vuosittain periodien I ja II aikana verkkokurssina (MOOC-kurssi).

 
Learning outcomes 

Kurssin käytyäsi:

 • sinulla on hyvät perustiedot yleisestä kielitieteestä ja fonetiikasta ja niiden asemasta yliopiston kielten opetuksessa (erotuksena esimerkiksi lukion kielenopetukseen)
 • ymmärrät kielentutkimuksessa käytetyn perusterminologian ja sen pohjalla olevat peruskäsitteet ja pystyt tämän takia paremmin seuraamaan oman kieliaineesi kielitieteellisiä kursseja.
 • sinulla on hyvä yleiskuva kielestä ja sen rakenneosista ja ymmärrät fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan/pragmatiikan osan kielen rakenteessa.
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kielen sosiaalisesta, areaalisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja kielen muuttumisesta.
 • osaat paremmin analysoida aineistoa kielistä, joiden kanssa et ole ollut aiemmin tekemisissä
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kieltenvälisestä vaihtelusta ja pystyt jollain tavalla suhteuttamaan opiskelemasi kielen/kielet muihin maailman kieliin.
 
Completion methods 

Kurssi järjestetään verkkokurssina. Siihen kuuluu viikottainen materiaali (videot ja niihin liittyvät kalvot), minkä lisäksi osaan luennoista (yleensä noin joka toinen viikko) kuuluu pakollisia harjoituksia, jotka palautetaan kurssin verkkosivujen kautta. Pelkän verkko-opetuksen lisäksi harjoitusten osalta järjestetään vapaaehtoisia harjoitusryhmiä, joissa opiskelijoilla on opetusavustajien johdolla harjoitella tehtävien tekemistä ennen niiden palauttamista (ohjeita löytyy myös verkkosivuilta).

 
Prerequisites 

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

 
Recommended optional studies 

Ei ole.

 
Contents 

Kurssin tarkoituksena on antaa kaikille kielten opiskelijoille perustiedot fonetiikasta ja yleisestä kielitieteestä. Kurssilla tutustutaan kielitieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja käydään läpi kielen olemusta (esimerkiksi mikä erottaa ihmisen kielen eläinten kielestä), kielten luokittelua (esimerkiksi sosiaalinen ja typologinen luokittelu) ja käsitellään tarkasti sitä, mistä kieli koostuu. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kurssilla käsitellään kielen rakenneosat fonetiikasta (äännetaso puhtaimmillaan) semantiikkaan (merkitystaso) konkreettisen kieliaineksen valossa. Edellä mainittujen lisäksi käsitellään fonologiaa, morfologiaa ja syntaksia. Kurssilla käsitellään kielen rakenneosasten lisäksi kielen sosiaalista, areaalista ja ajallista vaihtelua. Kurssilla käydään läpi erittäin suuri määrä kielitieteellistä terminologiaa, minkä osaaminen on välttämätöntä kielten opiskelijoille. Kurssin lähtökohta ja opetustapa ovat kielitypologisia, eli kurssilla ei keskitytä mihinkään yksittäiseen kieleen, vaan kaikki kielet nähdään yhtä arvokkaina. Kuitenkin käytännön syistä asioita havainnollistetaan usein tutumpien kielien (kuten suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja) kautta. Luentojen lisäksi kurssilla käytäviä asioita harjoitellaan harjoituksia tekemällä.

 
Study materials and literature 

Pakollinen kirjallisuus:

Krista Ojutkangas, Meri Larjavaara, Matti Miestamo ja Jussi Ylikoski. 2009. Johdatus kielitieteeseen. WSOY.

 
Activities and teaching methods in support of learning 
 • verkossa oleviin videoihin paneutuminen ja niiden sisällön omaksuminen
 • harjoitustehtävien harjoittelu ja kunnollinen paneutuminen kurssiin kuuluviin harjoituksiin
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 • alussa ehkä haastavan kurssimateriaalin kertaaminen sopivin väliajoin.
 
Assessment practices and criteria 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palautusaikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%).
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston mekaanista ulkoa opettelua.
 
Completion 

Verkkomateriaalin läpikäyminen ja sen omaksuminen, vaadittujen harjoitusten palauttaminen ajallaan sekä lopputentin läpäisy.

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi  Online Course  Seppo Kittilä  01.09.20 -30.11.20

Future examinations
No examinations in WebOodi