Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KIK-401 Introduktion till allmän språkvetenskap och fonetik, 5 sp 
Kod KIK-401  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Introduktion till allmän språkvetenskap och fonetik  Förkortning Språkvetenskap 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Seppo Kittilä 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kielten kandiohjelman opiskelijoille ja se on avoin kaikkien muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden syksy. Kurssi järjestetään vuosittain periodien I ja II aikana verkkokurssina (MOOC-kurssi).

 
Kunskapsmål 

Kurssin käytyäsi:

 • sinulla on hyvät perustiedot yleisestä kielitieteestä ja fonetiikasta ja niiden asemasta yliopiston kielten opetuksessa (erotuksena esimerkiksi lukion kielenopetukseen)
 • ymmärrät kielentutkimuksessa käytetyn perusterminologian ja sen pohjalla olevat peruskäsitteet ja pystyt tämän takia paremmin seuraamaan oman kieliaineesi kielitieteellisiä kursseja.
 • sinulla on hyvä yleiskuva kielestä ja sen rakenneosista ja ymmärrät fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan/pragmatiikan osan kielen rakenteessa.
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kielen sosiaalisesta, areaalisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja kielen muuttumisesta.
 • osaat paremmin analysoida aineistoa kielistä, joiden kanssa et ole ollut aiemmin tekemisissä
 • sinulla on jonkinlainen käsitys kieltenvälisestä vaihtelusta ja pystyt jollain tavalla suhteuttamaan opiskelemasi kielen/kielet muihin maailman kieliin.
 
Studieavsnittets form 

Kurssi järjestetään verkkokurssina. Siihen kuuluu viikottainen materiaali (videot ja niihin liittyvät kalvot), minkä lisäksi osaan luennoista (yleensä noin joka toinen viikko) kuuluu pakollisia harjoituksia, jotka palautetaan kurssin verkkosivujen kautta. Pelkän verkko-opetuksen lisäksi harjoitusten osalta järjestetään vapaaehtoisia harjoitusryhmiä, joissa opiskelijoilla on opetusavustajien johdolla harjoitella tehtävien tekemistä ennen niiden palauttamista (ohjeita löytyy myös verkkosivuilta).

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Kurssi ei edellytä aiempia opintoja.

 
Rekommenderade valfria studier 

Ei ole.

 
Innehåll 

Kurssin tarkoituksena on antaa kaikille kielten opiskelijoille perustiedot fonetiikasta ja yleisestä kielitieteestä. Kurssilla tutustutaan kielitieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja käydään läpi kielen olemusta (esimerkiksi mikä erottaa ihmisen kielen eläinten kielestä), kielten luokittelua (esimerkiksi sosiaalinen ja typologinen luokittelu) ja käsitellään tarkasti sitä, mistä kieli koostuu. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kurssilla käsitellään kielen rakenneosat fonetiikasta (äännetaso puhtaimmillaan) semantiikkaan (merkitystaso) konkreettisen kieliaineksen valossa. Edellä mainittujen lisäksi käsitellään fonologiaa, morfologiaa ja syntaksia. Kurssilla käsitellään kielen rakenneosasten lisäksi kielen sosiaalista, areaalista ja ajallista vaihtelua. Kurssilla käydään läpi erittäin suuri määrä kielitieteellistä terminologiaa, minkä osaaminen on välttämätöntä kielten opiskelijoille. Kurssin lähtökohta ja opetustapa ovat kielitypologisia, eli kurssilla ei keskitytä mihinkään yksittäiseen kieleen, vaan kaikki kielet nähdään yhtä arvokkaina. Kuitenkin käytännön syistä asioita havainnollistetaan usein tutumpien kielien (kuten suomi, ruotsi, englanti, saksa, espanja) kautta. Luentojen lisäksi kurssilla käytäviä asioita harjoitellaan harjoituksia tekemällä.

 
Studiematerial och litteratur 

Pakollinen kirjallisuus:

Krista Ojutkangas, Meri Larjavaara, Matti Miestamo ja Jussi Ylikoski. 2009. Johdatus kielitieteeseen. WSOY.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
 • verkossa oleviin videoihin paneutuminen ja niiden sisällön omaksuminen
 • harjoitustehtävien harjoittelu ja kunnollinen paneutuminen kurssiin kuuluviin harjoituksiin
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 • alussa ehkä haastavan kurssimateriaalin kertaaminen sopivin väliajoin.
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palautusaikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%).
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston mekaanista ulkoa opettelua.
 
Prestationssätt 

Verkkomateriaalin läpikäyminen ja sen omaksuminen, vaadittujen harjoitusten palauttaminen ajallaan sekä lopputentin läpäisy.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi  Nätkurs  Seppo Kittilä  01.09.20 -30.11.20

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi