Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KOK-N203 Kielioppi II, 5 op 
Tunniste KOK-N203  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Kielioppi II  Lyhenne Kielioppi II 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Jan Lindström 
Therese Lindström Tiedemann 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studenter inom studieinriktningarna nordiska språk (svenska som modersmål och svenska som andra inhemska språket) samt även inom nordiska språk som valfria studier.

Avsnittet hör till studiehelheterna:

KOK-N200 Ämnesstudier i nordiska språk (svenska som modersmål)

KOK-P200 Ämnesstudier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språket)

KOK-N500 Valfria ämnesstudier i nordiska språk (svenska som modersmål)

KOK-P500 Valfria ämnesstudier i nordiska språk (svenska som andra inhemska språket)
När studieavsnittet ges som närundervisad kurs tillämpas principen att egna studieinriktningens studenter först får plats och sedan de som tar nordiska språk som valfria studier. Inom dessa grupper tillämpas anmälningsordningen som urvalsprincip.


Studieavsnittet ingår i KOK-N200 / P200 / N500 / P500, dvs. i ämnesstudierna inom nordiska språk (svenska som modersmål / svenska som andra inhemska språket) och även inom ämnesstudierna inom nordiska språk som valfria studier.

 
Ajoitus 

Studieavsnittet rekommenderas att genomföras under det andra studieåret inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, studieinriktningarna nordiska språk eller under den andra eller tredje terminen av valfria studier i nordiska språk. Studieavsnittet får tidigast avläggas samtidigt som KOK-P201 Muntlig och skriftlig färdighet 2, men det rekommenderas att den avläggs efter detta studieavsnitt.

Studieavnittet erbjuds som närundervisad kurs både under höstterminen och vårterminen  och kan komma att ordnas under en eller två perioder.

 

 
Osaamistavoitteet 

Efter genomfört studieavsnittet ska studenten kunna:

  • förklara och ge exempel på den huvudsakliga grammatiska terminologin på svenska och tillämpa den i egen analys av lite mer avancerade autentiska texter (främst skrivna texter men även talspråk berörs).
  • använda litteratur om svensk grammatik för att motivera och försvara sina analyser.
  • analysera och kategoriser fras- och satsstrukturer i talad och skriven svenska utifrån aktuella teorier samt relatera sin analys till aktuella teorier
  • hänvisa till språksystemets normer i diskussion även av mer komplexa språkliga fenomen såsom platshållartvånget.
  • jämföra svenska varieteters morfologi och syntax, men också jämföra svenska varieteter med andra språk framförallt finska.
 
Toteutus 

Studieavsnittet rekommenderas att avläggas genom närundervisad kurs med mycket övningsfokus med diskussion av olika analyser, men kan även avläggas genom självstudier via en moodlesida . Självstudieanmälan sker till moodleområde OCH via epost till ansvarig lärare. I moodleområdet hittas också mer information om inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Frågor riktas till ansvarig lärare för studieavsnittet.

 

 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Studenten bör ha genomfört studieavsnittet KOK-N103 Grammatik I eller motsvarande innan detta studieavsnitt påbörjas.

 

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Studieavsnittets innehåll kan komma att vidareutvecklas inom KOK-N202 Textanalys; KOK-N206 Teorier och metoder i nordisk språkvetenskap och kan även vidareutvecklas inom KOK-N250/P250 kandidatavhandlingen.

 
Sisältö 

Studieavsnittets innehåll stöder också utvecklingen av den egna språkliga färdigheten som i övrigt undervisas under studieavsnitten KOK-P101 Muntligt och skriftlig färdighet 1; KOK-N101 Textproduktion; KOK-P201 Muntlig och skriftlig färdighet 2. Dessutom är innehållet viktigt i relation till studieavsnittet KOK-N201 Språkvård och i relation till flera av studieavsnittet inom magisterprogrammet i nordiska språk.

Studieavsnittets innehåll:

Kursen ger en fördjupning i svensk grammatisk analys med tyngdpunkt på satslära samt en förståelse av morfologisk och syntaktisk variation i svenskan  där vi också bekantar oss med dialekternas morfologi och syntax.

På studieavsnittet analyserar vi autentiska texter främst i skrift men även till viss del i tal utifrån morfologi och syntax. Vi bekantar oss med konstruktioner i svensk grammatik såsom pseudosamordningar och emfatiska utbrytningar och lär oss skillnaden på textgrammatiska (eller pragmatiska) och satsgrammatiska (eller syntaktiska) perspektiv på grammatik.

 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Obligatorisk litteratur:

Vi läser forskningsartiklar om diverse olika ämnen, samt utdrag ur t.ex.

Ekerot. Dessa jämförs med presentationen i SAG.

Övrig litteratur meddelas av läraren i samband med närundervisad kurs eller i samband med alternativ examination av studieavsnittet.

Källor för vidare övningar i grammatisk analys, vilken som används meddelas av läraren / examinatorn:

  1. Josefsson. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningsbok. 2:a upplagan eller senare.
  2. Stroh-Wollin. 1998. Koncentrerad nusvensk formlära och syntax. Övningar med facit. Studentlitteratur.
  3. Bolander. 2012. Funktionell svensk grammatik. Övningsbok. 3:e upplagan. Liber.

Lärka, Språkbanken (webbaserade övningar i ordklasser, satsdelar och semantiska roller)

 

Referenslitteratur:

L-J. Ekerot Ordföljd, tempus och bestämdhet (2:a upplagan eller senare.)

  1. Hultman, Svenska Akademiens Språklära (=SAS).
  2. Källström Svenska i kontrast

Svenskan Akademiens grammatik (=SAG)

Rekommenderade källor för övningar i grammatisk färdighet och grammatiska
normer:

C. Fasth & A. Kannermark.1998. Form i fokus. C. Folkuniversitetets förlag. (notera att ni även bör använda er av det separata facit som finns till denna bok)

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Under studieavsnittet läser alla kurslitteraturen och arbetar aktivt med övningar i grammatisk analys och reflektion. Såväl litteraturen som övningarna analyseras ingående under den närundervisade kursen.  Det är jätteviktigt att alla tar tid att göra analyser som de försöker motivera utifrån litteraturen och relatera till forskningslitteraturen så att en djupare förståelse av svenska språket kan nås.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Bedömningen sker på skalan 0–5 och bygger på aktivt deltagande i alla moment, eventuella deluppgifter och hemtentamen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Grammatik II (KOK-N203)  Luentokurssi  Therese Lindström Tiedemann,
Eeva-Liisa Nyqvist 
03.09.20 -07.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa