Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
994281 Viesti venäjäksi 2 (CEFR A2), 3 op 
Tunniste 994281  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Viesti venäjäksi 2 (CEFR A2)  Lyhenne Viesti venäjäks 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kv-opiskelijat

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    viestii tason A2 tilanteissa, mm. osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään, keskustella opinnoista ja työstä, ilmaista kiinnostustaan ja mielipidettään
•    ymmärtää yksinkertaisia, opiskelualaansa tai kiinnostuksenkohteisiinsa liittyviä asiatekstejä
•    esittää tietoa yksinkertaisesti muille
•    tuntee venäläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä huomioi viestinnässään venäläisen kulttuurin ominaispiirteitä.
Hänellä on myös työelämässä tarpeellisia viestintätaitoja sekä valmiuksia ymmärtää ja arvioida eri lähteistä löytyvää informaatiota.

 
Toteutus 

Kurssi, joka sisältää 36 tuntia lähiopetusta (läsnäolo vähintään 75 %) ja 45 tuntia itsenäistä työskentelyä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lähtötaso A2, venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op     

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai venäjän opettajatuutoriin vastaanottoaikoina tai Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

 
Sisältö 

•    Itsestä, kotipaikasta, opinnoista ja työstä kertominen sekä aihepiireihin liittyvä sanasto
•    Lyhyitä kirjallisia ja suullisia tekstejä esim. yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista opiskelijoiden opiskelualan tai kiinnostuksen mukaan sekä aihepiireihin liittyvä sanasto
•    Valmistellun lyhyen esityksen pitäminen

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Общаемся по-русски! 2 -opetusmoniste (sähköinen materiaali, luettavissa kurssin Moodle-alustalla), muu sähköinen materiaali, lyhyet lehti- ym. autenttiset tekstit

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opintojakson lähiopetuksessa painopiste on suullisessa viestinnässä. Kurssilla työskennellään paljon pareissa tai pienryhmissä, pidetään alustuksia, tehdään haastatteluja ja muita suullisia tehtäviä. Itsenäinen työskentely keskittyy erityisesti ymmärtämiseen ja kirjalliseen viestintään.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty/hylätty

Jatkuva osaamistavoitteisiin kohdistuva arviointi, jossa huomioidaan aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, erilaiset suulliset ja kirjalliset kurssitehtävät, opiskelijan valmistelema esitys sekä pienimuotoinen oppimispäiväkirja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa