Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
FOR-303 Soiden ekologia ja käyttö, opintokokonaisuus, 25 op 
Tunniste FOR-303  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Soiden ekologia ja käyttö, opintokokonaisuus  Lyhenne Soiden ekologia 
Laajuus25 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Metsätieteiden maisteriohjelma 

Opettajat
Nimi
Harri Vasander 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintokokonaisuutta tarjotaan kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Kanditason aineopintoja ja maisteritason syventäviä opintoja

 
Ajoitus 

1-5. vuosi.

Periodit 1-4

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija

  • ymmärtää soiden synty ja kasvuprosessit, ekohydrologian, maaperän ravinteisuuden ja kasvillisuuden yhteydet, soiden merkityksen ekosysteeminä, soiden hiilen ja kasvihuonekaasujen kierron, soiden vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutoksen vaikutukset soihin
  • tunnistaa soiden olennaisen kasvilajiston erityisesti kasvupaikkaluokittelun kannalta
  • osaa käyttää soiden kasvupaikkaluokittelua erityisesti metsätalouden tarpeisiin
  • ymmärtää suometsien kasvatuksen erityispiirteet
  • tuntee soiden käytön historiaa ja nykypäivää, ymmärtää eri käyttömuotojen hyötyjä, haittoja ja riskejä ja osaa arvottaa soiden eri käyttömuotoja
  • osaa suunnitella soiden käyttöä erityisesti metsätalouden ja luonnonsuojelun tarpeisiin
  • osaa laatia käytännön kunnostusojitus- ja ennallistamissuunnitelman
 
Sisältö 

Valitse vähintään 25 op seuraavista:

ME-201 Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu                            5

ME-013B Metsätieteiden kenttäkurssi, Metsäekologia ja metsänhoito                              6

ME-216 Soiden ekohydrologia ja kasvillisuus                                                               5 (odd years)

ME-217 Ojitusaluemetsien hyödyntäminen: mahdollisuudet ja ongelmat                            3 (odd years)

FOR-223 Ecology of Peatlands                                                                                 5 (even years)

FOR-224 Soiden luonnonvarasuunnittelun kenttäkurssi                                                  5 (even years)

FOR-225 Turpeen käyttö Suomessa - tavoitteet ja ristiriidat                                          3 (even years)

 
Lisätiedot 

Opetuskielenä suomi ja englanti.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Harri Vasander

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa