Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG209 Matematiikkaa lingvisteille, 5 op 
Tunniste KIK-LG209  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Matematiikkaa lingvisteille  Lyhenne Matematiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Mathias Creutz 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Ajoitus 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella, periodissa III tai IV.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat kuvata ja soveltaa joukko-opin keskeisiä käsitteitä, kuten osajoukkoa, leikkausta, yhdistettä, relaatiota ja funktiota
  • osaat kuvata ja soveltaa graafiteorian keskeisiä käsitteitä, kuten suunnattuja ja suuntaamattomia graafeja ja puita
  • osaat kuvata ja soveltaa todennäköisyyslaskennan keskeisiä käsitteitä, kuten ehdollista todennäköisyyttä ja Bayesin ja kokonaisuustodennäköisyyden kaavaa
  • ymmärrät vektori- ja matriisilaskennassa käytettyä notaatiota ja osaat laskea matriisien summia, tuloja ja muita peruslaskutoimituksia
  • ymmärrät paremmin kieliteknologisissa menetelmissä käytettyä matematiikkaa ja matemaattisia kaavoja.
 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
  • Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot
  • Ohjelmointia lingvisteille -opintojakson suorittamisesta voi olla hyötyä

 

 

 

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Ohjelmointia lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Sisältö 

Kieliteknologiassa käytetään enenevässä määrin tilastollisia malleja ja neuroverkkoja. Sanojen merkityksiä kuvataan vektoreilla moniulotteisissa avaruuksissa. Tämä opintojakso on tarkoitettu humanisteille ja muille opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisiin kieliteknologisiin malleihin ja menetelmiin liittyvää matematiikkaa. Kurssilla perehdytään muun muassa todennäköisyyslaskennan sekä vektori- ja matriisilaskennen perusteisiin. Opintojakso ei edellytä muuta matemaattista taustaa kuin lukiomatematiikka.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Ilmoitetaan myöhemmin.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Mathematics for linguists  Luentokurssi  Yves Scherrer  18.01.21 -03.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa