Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG208 Ohjelmointia lingvisteille, 5 op 
Tunniste KIK-LG208  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Ohjelmointia lingvisteille  Lyhenne Ohjelmointi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Mathias Creutz 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin Kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Ajoitus 

Suositellaan suoritettavaksi toisen, tai viimeistään kolmannen, kandiopiskeluvuoden keväällä.

Jos asiasta on erikseen sovittu HOPS-ohjaajan kanssa, opintojakson voi suorittaa ensimmäisen maisteriopiskeluvuoden keväällä.

Järjestetään kevätlukukaudella periodissa III.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi

  • tunnet Python-ohjelmointikielen perusominaisuudet,
  • osaat ratkaista pieniä ongelmia ohjelmoimalla,
  • tunnet hyvän ohjelmointitavan perusteet,
  • pystyt lukemaan ja ymmärtämään muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia,
  • olet soveltanut Pythonia joihinkin luonnollisen kielen käsittelyn perustavanlaatuisiin tehtäviin.
 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojaksolla ei pääsääntöisesti ole läsnäolovelvollisuutta, mutta aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon arvioinnissa.

Mahdolliseen lopputenttiin ja koetilaisuuksiin on osallistuttava.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Johdatus kieliteknologiaan tai vastaavat tiedot.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Tämän kurssin lisäksi suositellaan suoritettavaksi opintojaksot: Matematiikkaa lingvisteille, Koneoppimisen perusteet lingvisteille ja Tilastomenetelmiä lingvisteille. Vastaavaa tietoa voi hankkia muuallakin järjestettävillä opintojaksoilla.

 
Sisältö 

Tämä opintojakso on ohjelmoinnin peruskurssi, joka on laadittu etenkin kielitieteilijöiden ja kieliteknologien tarpeita silmällä pitäen. Harjoitustehtävissä painopiste on tekstin käsittelyssä, kun taas puhtaasti matemaattiset tehtävät jäävät hieman vähemmälle huomiolle. Ohjelmointikielenä käytetään Pythonia, ja opit ohjelmoinnin peruskäsitteitä kuten merkkijonot, listat, assosiatiiviset taulukot (dictionary), silmukat ja funktioiden määrittelyn. Opit kehittämään tietokoneohjelmaa askelittain. Opit muun muassa laskemaan frekvenssejä, käsittelemään tiedostoja ja soveltamaan säännöllisiä lausekkeita saneistukseen (tokenization) ja virkerajojen merkitsemiseen.

 

 

 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tällä kurssilla opit harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Suoritustasi arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

  • pärjääminen harjoitustehtävissä ja tehtävien palauttaminen ajallaan
  • mahdollinen lopputentti ja muut koetehtävät
  • muu aktiivisuus.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ohjelmointia lingvisteille  Luentokurssi  Mathias Creutz  26.10.20 -10.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa