Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG207 Statistics for Linguists, 5 cr 
Code KIK-LG207  Validity 01.01.2017 -
Name Statistics for Linguists  Abbreviation Statistics 
Scope5 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Kaius Sinnemäki 

Description
Target group 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakso voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään kerran vuodessa, pääasiassa kevätlukukaudella.

 
Learning outcomes 

Tilastomenetelmiä lingvisteille -opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja - taidot tilastollisesta lähestymistavasta kielitieteessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tilastollisen tutkimuksen perusteet kielitieteeseen sovellettuna
• ymmärtää alan keskeiset erityiskysymykset
• osaa tilastomatematiikan perustaitoja
• osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä R-ohjelmointiympäristössä
• osaa erilaisia tulosten esittämistapoja
• kykenee jatkamaan lisätietojen ja -taitojen oppimista itsenäisesti
• kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan esimerkiksi kandintyössä.

 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojakson voi tapauskohtaisesti suorittaa etäopiskeluna luentokurssin aikana.

 

 

 
Prerequisites 

Lingvistiikan perusopinnot tai vastaavat pääosin suoritettuna. Mielellään opintojakso Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät tai vastaava suoritettuna.

 
Recommended optional studies 

Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat etenkin opintojaksot Matematiikkaa lingvisteille (KIK-LG209) ja Ohjelmointia lingvisteille (KIK-LG208).

 
Contents 

Luennot koostuvat tiiviistä teoriaosuudesta sekä kieliaineiston havainnollisesta tilastollisesta analyysista. Kurssilla käsitellään mm. korpusaineiston, sosiolingvistisen aineiston sekä typologisten tietokantojen tilastollista analyysia. Kurssin sisältö kattaa mm. seuraavat aiheet: otanta, aineiston tarkastelu ja visualisointi, assosiaatiot ja korrelaatiot, johtopäätösten tekeminen ja testaaminen sekä tilastollinen merkitsevyys. Kurssi ei ole yleinen johdatus tilastomatematiikkaan, vaan se antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää kielentutkimukseen sopivia tilastomenetelmiä (mm. khiin neliö ja korrelaatiotestit) ja jatkaa menetelmien opiskelua itsenäisesti. Laskennassa käytetään R-tilasto-ohjelmaa, jonka voi ladata vapaasti verkosta. Esitietoja ohjelman käytöstä ei vaadita, vaan tarvittavat tiedot opetetaan luennoilla ja kurssimateriaalin avulla.

 

 

 

 
Study materials and literature 

Kurssiin kuuluu jonkin verran vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta, joka määräytyy kurssilla käsiteltävien aiheiden mukaan.

 
Activities and teaching methods in support of learning 

Tällä kurssilla opit pääasiassa harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

• aktiivinen osallistuminen luennoille
• harjoitustehtävien tekeminen
• kurssikirjallisuuteen tutustuminen (ja mahdollisesti oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sen pohjalta)
• opitun tiedon soveltaminen muissa opinnoissa, etenkin projektitöissä, tutkielmissa
• parityöskentely ja ryhmätyöt (esimerkiksi harjoitustyöhön liittyen).

 
Assessment practices and criteria 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon
• harjoitustehtävissä ja -työssä pärjääminen ja niiden palauttaminen ajallaan
• muut palautettavat tehtävät (kuten oppimispäiväkirja)
• muu aktiivisuus.
Tehtävissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston ja/tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua.

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Tilastomenetelmiä lingvisteille  Course  Kaius Sinnemäki 
12.03.20 -02.04.20 thu 12.15-13.45
16.04.20 -30.04.20 thu 12.15-13.45

Future examinations
No examinations in WebOodi