Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG207 Statistik för lingvister, 5 sp 
Kod KIK-LG207  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Statistik för lingvister  Förkortning Statistik 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Kaius Sinnemäki 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakso voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Timing 

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään kerran vuodessa, pääasiassa kevätlukukaudella.

 
Kunskapsmål 

Tilastomenetelmiä lingvisteille -opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja - taidot tilastollisesta lähestymistavasta kielitieteessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tilastollisen tutkimuksen perusteet kielitieteeseen sovellettuna
• ymmärtää alan keskeiset erityiskysymykset
• osaa tilastomatematiikan perustaitoja
• osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä R-ohjelmointiympäristössä
• osaa erilaisia tulosten esittämistapoja
• kykenee jatkamaan lisätietojen ja -taitojen oppimista itsenäisesti
• kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan esimerkiksi kandintyössä.

 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojakson voi tapauskohtaisesti suorittaa etäopiskeluna luentokurssin aikana.

 

 

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Lingvistiikan perusopinnot tai vastaavat pääosin suoritettuna. Mielellään opintojakso Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät tai vastaava suoritettuna.

 
Rekommenderade valfria studier 

Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat etenkin opintojaksot Matematiikkaa lingvisteille (KIK-LG209) ja Ohjelmointia lingvisteille (KIK-LG208).

 
Innehåll 

Luennot koostuvat tiiviistä teoriaosuudesta sekä kieliaineiston havainnollisesta tilastollisesta analyysista. Kurssilla käsitellään mm. korpusaineiston, sosiolingvistisen aineiston sekä typologisten tietokantojen tilastollista analyysia. Kurssin sisältö kattaa mm. seuraavat aiheet: otanta, aineiston tarkastelu ja visualisointi, assosiaatiot ja korrelaatiot, johtopäätösten tekeminen ja testaaminen sekä tilastollinen merkitsevyys. Kurssi ei ole yleinen johdatus tilastomatematiikkaan, vaan se antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää kielentutkimukseen sopivia tilastomenetelmiä (mm. khiin neliö ja korrelaatiotestit) ja jatkaa menetelmien opiskelua itsenäisesti. Laskennassa käytetään R-tilasto-ohjelmaa, jonka voi ladata vapaasti verkosta. Esitietoja ohjelman käytöstä ei vaadita, vaan tarvittavat tiedot opetetaan luennoilla ja kurssimateriaalin avulla.

 

 

 

 
Studiematerial och litteratur 

Kurssiin kuuluu jonkin verran vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta, joka määräytyy kurssilla käsiteltävien aiheiden mukaan.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Tällä kurssilla opit pääasiassa harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

• aktiivinen osallistuminen luennoille
• harjoitustehtävien tekeminen
• kurssikirjallisuuteen tutustuminen (ja mahdollisesti oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sen pohjalta)
• opitun tiedon soveltaminen muissa opinnoissa, etenkin projektitöissä, tutkielmissa
• parityöskentely ja ryhmätyöt (esimerkiksi harjoitustyöhön liittyen).

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon
• harjoitustehtävissä ja -työssä pärjääminen ja niiden palauttaminen ajallaan
• muut palautettavat tehtävät (kuten oppimispäiväkirja)
• muu aktiivisuus.
Tehtävissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston ja/tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Tilastomenetelmiä lingvisteille  Kurs  Kaius Sinnemäki 
12.03.20 -02.04.20 to 12.15-13.45
16.04.20 -30.04.20 to 12.15-13.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi