Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG207 Tilastomenetelmiä lingvisteille, 5 op 
Tunniste KIK-LG207  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Tilastomenetelmiä lingvisteille  Lyhenne Tilastot 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Kaius Sinnemäki 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakso voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

 
Ajoitus 

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään kerran vuodessa, pääasiassa kevätlukukaudella.

 
Osaamistavoitteet 

Tilastomenetelmiä lingvisteille -opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja - taidot tilastollisesta lähestymistavasta kielitieteessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tilastollisen tutkimuksen perusteet kielitieteeseen sovellettuna
• ymmärtää alan keskeiset erityiskysymykset
• osaa tilastomatematiikan perustaitoja
• osaa käyttää yksinkertaisia tilastollisia menetelmiä R-ohjelmointiympäristössä
• osaa erilaisia tulosten esittämistapoja
• kykenee jatkamaan lisätietojen ja -taitojen oppimista itsenäisesti
• kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan esimerkiksi kandintyössä.

 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu luentoja, harjoitustunteja sekä itsenäistä tiedonhankintaa ja harjoitusten tekemistä.

Opintojakson voi tapauskohtaisesti suorittaa etäopiskeluna luentokurssin aikana.

 

 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Lingvistiikan perusopinnot tai vastaavat pääosin suoritettuna. Mielellään opintojakso Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät tai vastaava suoritettuna.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä tukevat etenkin opintojaksot Matematiikkaa lingvisteille (KIK-LG209) ja Ohjelmointia lingvisteille (KIK-LG208).

 
Sisältö 

Luennot koostuvat tiiviistä teoriaosuudesta sekä kieliaineiston havainnollisesta tilastollisesta analyysista. Kurssilla käsitellään mm. korpusaineiston, sosiolingvistisen aineiston sekä typologisten tietokantojen tilastollista analyysia. Kurssin sisältö kattaa mm. seuraavat aiheet: otanta, aineiston tarkastelu ja visualisointi, assosiaatiot ja korrelaatiot, johtopäätösten tekeminen ja testaaminen sekä tilastollinen merkitsevyys. Kurssi ei ole yleinen johdatus tilastomatematiikkaan, vaan se antaa valmiuksia ymmärtää ja käyttää kielentutkimukseen sopivia tilastomenetelmiä (mm. khiin neliö ja korrelaatiotestit) ja jatkaa menetelmien opiskelua itsenäisesti. Laskennassa käytetään R-tilasto-ohjelmaa, jonka voi ladata vapaasti verkosta. Esitietoja ohjelman käytöstä ei vaadita, vaan tarvittavat tiedot opetetaan luennoilla ja kurssimateriaalin avulla.

 

 

 

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssiin kuuluu jonkin verran vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta, joka määräytyy kurssilla käsiteltävien aiheiden mukaan.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Tällä kurssilla opit pääasiassa harjoitustehtäviä tekemällä. Oppimisen tueksi järjestetään luentoja ja harjoitustunteja. Tehtävät ja muuta kurssimateriaalia löytyy verkko-oppimisympäristöstä (Moodle).

• aktiivinen osallistuminen luennoille
• harjoitustehtävien tekeminen
• kurssikirjallisuuteen tutustuminen (ja mahdollisesti oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sen pohjalta)
• opitun tiedon soveltaminen muissa opinnoissa, etenkin projektitöissä, tutkielmissa
• parityöskentely ja ryhmätyöt (esimerkiksi harjoitustyöhön liittyen).

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon
• harjoitustehtävissä ja -työssä pärjääminen ja niiden palauttaminen ajallaan
• muut palautettavat tehtävät (kuten oppimispäiväkirja)
• muu aktiivisuus.
Tehtävissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, se ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston ja/tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Tilastomenetelmiä lingvisteille  Luentokurssi  Kaius Sinnemäki  16.03.21 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa