Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG101 Phonetics and Phonology, 10 cr 
Code KIK-LG101  Validity 01.01.2017 -
Name Phonetics and Phonology  Abbreviation Phonn 
Scope10 cr   
TypeBasic studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Martti Vainio 

Description
Target group 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, kielitieteiden opintosuunta.

Kurssi on pakollinen kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden syksy. Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodissa II.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat kuvata ja luokitella eri kielten äänteitä foneettisesti
 • osaat tehdä ilmauksille prosodisen kuvauksen ja ymmärrät prosodisen hierarkian
 • ymmärrät foneettisten ja fonologisten abstraktioiden erot ja suhteet
 • osaat tehdä foneemianalyysin
 • osaat ymmärtää erilaisia fonologisia prosesseja
 • osaat kirjoittaa fonologisia sääntöjä fonologisten piirteiden avulla.
 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Prerequisites 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Johdatus kieliteknologiaan
 
Recommended optional studies 
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka
 • Puheen tuotto ja havaitseminen
 • Puheen analyysin perusteet
 
Contents 
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten fonologista rakennetta, mikä on yksi kielitieteen opintojen perusedellytyksistä. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat äänne, allofoni, foneemi, foneemianalyysi, fonologiset piirteet, fonologiset prosessit, fonologiset säännöt, prosodia sekä prosodinen hierarkia.
 
Study materials and literature 
 • D. Odden, Introducing Phonology
 • P. Ladefoged, Vowels and Consonants.
 
Activities and teaching methods in support of learning 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Assessment practices and criteria 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Fonetiikka ja fonologia  Lecture Course  10  Erika Sandman,
Minnaleena Toivola,
Martti Vainio 
27.10.20 -10.12.20

Future examinations
No examinations in WebOodi