Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KIK-LG101 Fonetik och fonologi, 10 sp 
Kod KIK-LG101  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Fonetik och fonologi  Förkortning Fonn 
Omfattning10 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Martti Vainio 

Beskrivning
Målgrupp 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, kielitieteiden opintosuunta.

Kurssi on pakollinen kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden syksy. Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodissa II.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat kuvata ja luokitella eri kielten äänteitä foneettisesti
 • osaat tehdä ilmauksille prosodisen kuvauksen ja ymmärrät prosodisen hierarkian
 • ymmärrät foneettisten ja fonologisten abstraktioiden erot ja suhteet
 • osaat tehdä foneemianalyysin
 • osaat ymmärtää erilaisia fonologisia prosesseja
 • osaat kirjoittaa fonologisia sääntöjä fonologisten piirteiden avulla.
 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Tidigare studier eller kunskaper 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Johdatus kieliteknologiaan
 
Rekommenderade valfria studier 
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka
 • Puheen tuotto ja havaitseminen
 • Puheen analyysin perusteet
 
Innehåll 
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten fonologista rakennetta, mikä on yksi kielitieteen opintojen perusedellytyksistä. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat äänne, allofoni, foneemi, foneemianalyysi, fonologiset piirteet, fonologiset prosessit, fonologiset säännöt, prosodia sekä prosodinen hierarkia.
 
Studiematerial och litteratur 
 • D. Odden, Introducing Phonology
 • P. Ladefoged, Vowels and Consonants.
 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig Fonetiikka ja fonologia  Föreläsningskurs  10  Erika Sandman,
Minnaleena Toivola,
Martti Vainio 
27.10.20 -10.12.20

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi