Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG101 Fonetiikka ja fonologia, 10 op 
Tunniste KIK-LG101  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Fonetiikka ja fonologia  Lyhenne Fonn 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Martti Vainio 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, kielitieteiden opintosuunta.

Kurssi on pakollinen kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Ensimmäisen opintovuoden syksy. Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella periodissa II.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat kuvata ja luokitella eri kielten äänteitä foneettisesti
 • osaat tehdä ilmauksille prosodisen kuvauksen ja ymmärrät prosodisen hierarkian
 • ymmärrät foneettisten ja fonologisten abstraktioiden erot ja suhteet
 • osaat tehdä foneemianalyysin
 • osaat ymmärtää erilaisia fonologisia prosesseja
 • osaat kirjoittaa fonologisia sääntöjä fonologisten piirteiden avulla.
 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Johdatus kieliteknologiaan
 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 
 • Morfologia ja syntaksi
 • Semantiikka ja pragmatiikka
 • Puheen tuotto ja havaitseminen
 • Puheen analyysin perusteet
 
Sisältö 
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten fonologista rakennetta, mikä on yksi kielitieteen opintojen perusedellytyksistä. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat äänne, allofoni, foneemi, foneemianalyysi, fonologiset piirteet, fonologiset prosessit, fonologiset säännöt, prosodia sekä prosodinen hierarkia.
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
 • D. Odden, Introducing Phonology
 • P. Ladefoged, Vowels and Consonants.
 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Fonetiikka ja fonologia  Luentokurssi  10  Erika Sandman,
Minnaleena Toivola,
Martti Vainio 
27.10.20 -10.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa