Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG103 Semantics and Pragmatics, 10 cr 
Code KIK-LG103  Validity 01.01.2017 -
Name Semantics and Pragmatics  Abbreviation Sem and Prag 
Scope10 cr   
TypeBasic studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Seppo Kittilä 

Description
Target group 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, lingvistiikan opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille lingvistiikan opintosuunnan opiskelijoille ja se vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodeilla III ja IV.

 
Learning outcomes 

Kurssin käytyäsi sinulla on hyvä yleiskäsitys semantiikan ja pragmatiikan asemasta osana kielen kokonaisjärjestelmää. Hallitset hyvin semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet ja perusterminologian (esim. referenssi, deiksis, semanttiset roolit) sekä sen, millä tavoin puhuessamme välitämme merkityksiä ja mistä ja millä tavalla merkitys syntyy (esimeriksi perusmerkityksen ja kontekstin kautta). Ymmärrät semantiikan ja pragmatiikan yhteispelin ja rajanvedon ja ymmärrät miten konteksti vaikuttaa merkitykseen. Hallitset semanttisen analyysin ja kuvaustapojen perusteet (esim. totuusehtosemantiikka ja symboliset representaatiot sekä prototyyppianalyysi ja distributionaaliset representaatiot). Tunnet automaattisen semanttisen analyysin sovelluksia, kuten esimerkiksi sanojen merkityksen disambiguaatio. Ymmärrät myös semantiikan ja pragmatiikan ei-universaaliuden (esim. kohteliaisuus vaihtelee suuresti kulttuurien välillä).

 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Prerequisites 

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

Johdatus kieliteknologiaan.

 
Recommended optional studies 

Fonetiikka ja fonologia

Morfologia ja syntaksi.

 
Contents 
 • semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteistö (esimerkiksi polysemia, synonymia, deiksis, semanttiset roolit ja keskustelun maksiimit)
 • semanttiset funktiot ja merkitysten ilmaiseminen ja sen kehittyminen erilaisissa kielissä; sana- ja lausesemantiikka
 • merkityksen rakentuminen: sanojen perusmerkityksen ja kontekstin yhteispeli merkityksen ilmaisemissa
 • semantiikan ja pragmatiikan yhteispeli merkityksen rakentumisessa
 • merkityksen kuvaamisen mallit (esim. symboliset ja distributionaaliset representaatiot) ja tähän läheisesti liittyvät sanojen merkityksen disambiguaatio ja semanttisten roolien nimeäminen (esim. WordNet ja FrameNet)
 • semantiikan ja pragmatiikan diakroninen ulottuvuus; merkityksen muuttuminen (esimerkiksi leksikaalinen muutos ja kieliopillistumista).
 
Study materials and literature 

Pakollinen kirjallisuus:

Saeed, John. 2015 (neljäs painos). Semantics. Wiley-Blackwell.

Levinson, Stephen. 1983. Pragmatics. Cambridge University Press.

Opintojaksoon voi sisältyä myös muuta, osittain vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta.

 

 
Activities and teaching methods in support of learning 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.

 

 
Assessment practices and criteria 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%)
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has not begun Semantiikka ja pragmatiikka  Course  10  Mathias Creutz,
Seppo Kittilä 
09.03.20mon 16.15-17.45
10.03.20 -07.04.20 tue 16.15-17.45
11.03.20 -08.04.20 wed 16.15-17.45
12.03.20thu 12.15-13.45
16.03.20 -23.03.20 mon 16.15-17.45
19.03.20 -26.03.20 thu 12.15-13.45
30.03.20mon 16.15-17.45
02.04.20thu 12.15-13.45
06.04.20mon 16.15-17.45
16.04.20 -23.04.20 thu 12.15-13.45
20.04.20mon 16.15-17.45
21.04.20 -28.04.20 tue 16.15-17.45
22.04.20 -29.04.20 wed 16.15-17.45
27.04.20mon 16.15-17.45
30.04.20thu 12.15-13.45

Future examinations
No examinations in WebOodi