Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG103 Semantik och pragmatik, 10 sp 
Kod KIK-LG103  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Semantik och pragmatik  Förkortning Sem och prag 
Omfattning10 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Seppo Kittilä 

Beskrivning
Målgrupp 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, lingvistiikan opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille lingvistiikan opintosuunnan opiskelijoille ja se vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodeilla III ja IV.

 
Kunskapsmål 

Kurssin käytyäsi sinulla on hyvä yleiskäsitys semantiikan ja pragmatiikan asemasta osana kielen kokonaisjärjestelmää. Hallitset hyvin semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet ja perusterminologian (esim. referenssi, deiksis, semanttiset roolit) sekä sen, millä tavoin puhuessamme välitämme merkityksiä ja mistä ja millä tavalla merkitys syntyy (esimeriksi perusmerkityksen ja kontekstin kautta). Ymmärrät semantiikan ja pragmatiikan yhteispelin ja rajanvedon ja ymmärrät miten konteksti vaikuttaa merkitykseen. Hallitset semanttisen analyysin ja kuvaustapojen perusteet (esim. totuusehtosemantiikka ja symboliset representaatiot sekä prototyyppianalyysi ja distributionaaliset representaatiot). Tunnet automaattisen semanttisen analyysin sovelluksia, kuten esimerkiksi sanojen merkityksen disambiguaatio. Ymmärrät myös semantiikan ja pragmatiikan ei-universaaliuden (esim. kohteliaisuus vaihtelee suuresti kulttuurien välillä).

 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

Johdatus kieliteknologiaan.

 
Rekommenderade valfria studier 

Fonetiikka ja fonologia

Morfologia ja syntaksi.

 
Innehåll 
 • semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteistö (esimerkiksi polysemia, synonymia, deiksis, semanttiset roolit ja keskustelun maksiimit)
 • semanttiset funktiot ja merkitysten ilmaiseminen ja sen kehittyminen erilaisissa kielissä; sana- ja lausesemantiikka
 • merkityksen rakentuminen: sanojen perusmerkityksen ja kontekstin yhteispeli merkityksen ilmaisemissa
 • semantiikan ja pragmatiikan yhteispeli merkityksen rakentumisessa
 • merkityksen kuvaamisen mallit (esim. symboliset ja distributionaaliset representaatiot) ja tähän läheisesti liittyvät sanojen merkityksen disambiguaatio ja semanttisten roolien nimeäminen (esim. WordNet ja FrameNet)
 • semantiikan ja pragmatiikan diakroninen ulottuvuus; merkityksen muuttuminen (esimerkiksi leksikaalinen muutos ja kieliopillistumista).
 
Studiematerial och litteratur 

Pakollinen kirjallisuus:

Saeed, John. 2015 (neljäs painos). Semantics. Wiley-Blackwell.

Levinson, Stephen. 1983. Pragmatics. Cambridge University Press.

Opintojaksoon voi sisältyä myös muuta, osittain vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta.

 

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%)
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Semantiikka ja pragmatiikka  Kurs  10  Mathias Creutz,
Seppo Kittilä 
09.03.20må 16.15-17.45
10.03.20 -07.04.20 ti 16.15-17.45
11.03.20 -08.04.20 ons 16.15-17.45
12.03.20to 12.15-13.45
16.03.20 -23.03.20 må 16.15-17.45
19.03.20 -26.03.20 to 12.15-13.45
30.03.20må 16.15-17.45
02.04.20to 12.15-13.45
06.04.20må 16.15-17.45
16.04.20 -23.04.20 to 12.15-13.45
20.04.20må 16.15-17.45
21.04.20 -28.04.20 ti 16.15-17.45
22.04.20 -29.04.20 ons 16.15-17.45
27.04.20må 16.15-17.45
30.04.20to 12.15-13.45

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi