Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG103 Semantiikka ja pragmatiikka, 10 op 
Tunniste KIK-LG103  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Semantiikka ja pragmatiikka  Lyhenne Sem ja prag 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Seppo Kittilä 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, kielitieteiden opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja se vapaa kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa IV.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyäsi sinulla on hyvä yleiskäsitys semantiikan ja pragmatiikan asemasta osana kielen kokonaisjärjestelmää. Hallitset hyvin semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet ja perusterminologian (esim. referenssi, deiksis, semanttiset roolit) sekä sen, millä tavoin puhuessamme välitämme merkityksiä ja mistä ja millä tavalla merkitys syntyy (esimeriksi perusmerkityksen ja kontekstin kautta). Ymmärrät semantiikan ja pragmatiikan yhteispelin ja rajanvedon ja ymmärrät miten konteksti vaikuttaa merkitykseen. Hallitset semanttisen analyysin ja kuvaustapojen perusteet (esim. totuusehtosemantiikka ja symboliset representaatiot sekä prototyyppianalyysi ja distributionaaliset representaatiot). Tunnet automaattisen semanttisen analyysin sovelluksia, kuten esimerkiksi sanojen merkityksen disambiguaatio. Ymmärrät myös semantiikan ja pragmatiikan ei-universaaliuden (esim. kohteliaisuus vaihtelee suuresti kulttuurien välillä).

 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, mahdollisesti pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Kurssilla on läsnäolopakko (edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta). Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä eikä kirjatenttinä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

Johdatus kieliteknologiaan.

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Fonetiikka ja fonologia

Morfologia ja syntaksi.

 
Sisältö 
 • semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteistö (esimerkiksi polysemia, synonymia, deiksis, semanttiset roolit ja keskustelun maksiimit)
 • semanttiset funktiot ja merkitysten ilmaiseminen ja sen kehittyminen erilaisissa kielissä; sana- ja lausesemantiikka
 • merkityksen rakentuminen: sanojen perusmerkityksen ja kontekstin yhteispeli merkityksen ilmaisemissa
 • semantiikan ja pragmatiikan yhteispeli merkityksen rakentumisessa
 • merkityksen kuvaamisen mallit (esim. symboliset ja distributionaaliset representaatiot) ja tähän läheisesti liittyvät sanojen merkityksen disambiguaatio ja semanttisten roolien nimeäminen
 • semantiikan ja pragmatiikan diakroninen ulottuvuus; merkityksen muuttuminen (esimerkiksi leksikaalinen muutos ja kieliopillistuminen)
 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Pakollinen kirjallisuus:

Saeed, John. 2015 (neljäs painos). Semantics. Wiley-Blackwell.

Levinson, Stephen. 1983. Pragmatics. Cambridge University Press.

Opintojaksoon voi sisältyä myös muuta, osittain vuosittain vaihtuvaa kirjallisuutta.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja esseet ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen (harjoitukset muodostavat kokonaisarvosanasta noin 25%)
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
 • muu aktiivisuus.
 
Suoritustavat 

Voidaan suorittaa vain osallistumalla kurssille ja sen lähiopetukseen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Semantiikka ja pragmatiikka  Luentokurssi  10  Mathias Creutz,
Seppo Kittilä 
15.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa