Data on the course

Show instruction and examinations
KIK-LG102 Morphology and Syntax, 10 cr 
Code KIK-LG102  Validity 01.01.2017 -
Name Morphology and Syntax  Abbreviation Morph and Synt 
Scope10 cr   
TypeBasic studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Bachelor's Programme in Languages 

Teachers
Name
Mathias Creutz 

Description
Target group 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, lingvistiikan opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille lingvistiikan opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodeissa III ja IV. Kurssi kestää kaksi periodia.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat analysoida sanan morfologista rakennetta
 • osaat kuvata erilaisia morfologisia prosesseja
 • osaat tunnistaa leksikaaliset kategoriat (sanaluokat)
 • osaat määritellä sanojen syntaktiset funktiot
 • ymmärrät, miten eri syntaktiset prosessit toimivat
 • osaat analysoida lausekkeen ja lauseen rakennetta konstituentti- ja dependenssikieliopin näkökulmista
 • osaat kuvata äärellistilaisten morfologiamallien toimintaperiaatteet
 • osaat kirjoittaa pienimuotoisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä äärellistilaisia työkaluja käyttäen
 • osaat kuvata ja soveltaa kontekstista riippumattomia kielioppeja (context-free grammar) ja niiden toisinkirjoitussääntöjä luonnollisen kielen lauseisiin
 • olet tutustunut muutamiin jäsennysmenetelmiin ja osaat kuvata niihin liittyviä haasteita
 • tiedät, mihin tilastollisia kielimalleja käytetään.
 
Completion methods 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

    
   Prerequisites 
   • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
   • Johdatus kieliteknologiaan.
    
   Recommended optional studies 
   • Fonetiikka ja fonologia
   • Semantiikka ja pragmatiikka.
    
   Contents 

   Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten morfologisia ja syntaktisia rakenteita, mikä on edellytys kielitieteen opinnoille. Lisäksi opiskelija on työskennellyt tietokoneohjelmien parissa, jotka suorittavat morfologisen ja syntaktisen jäsennyksen automaattisesti. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat morfeemianalyysi, morfologinen typologia, leksikaaliset ja kieliopilliset kategoriat, syntaktiset suhteet, syntaktiset funktiot ja syntaktiset prosessit, äärellistilaiset menetelmät, konstituenttirakenne, dependenssikielioppi, kontekstista riippumaton kielioppi ja kielimallit.

   Harjoituksia on erityyppisistä kielistä, joiden avulla perehdytään kielimateriaalin analyysiin ja kuvaamiseen. Tietokoneharjoituksissa käytetään äärellistilaisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä sekä lauseenjäsennysohjelmia.

      
     Study materials and literature 
     • T. E. Payne, Describing Morphosyntax. A guide for field linguists
     • lisäksi verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.
      
     Activities and teaching methods in support of learning 
     • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
     • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
     • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.
      
     Assessment practices and criteria 

     Arviointi asteikolla 0-5.

     Arvioinnissa otetaan huomioon:

     • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
     • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
     • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
     • muu aktiivisuus.
      


     Current and future instruction
     Functions Name Type cr Teacher Schedule
     registration period has not begun Morfologia ja syntaksi  Course  10  Mathias Creutz,
     Erika Sandman 
     13.01.20mon 14.15-15.45
     15.01.20wed 10.15-11.45
     15.01.20 -26.02.20 wed 12.15-15.45
     20.01.20 -27.01.20 mon 14.15-15.45
     22.01.20 -29.01.20 wed 10.15-11.45
     03.02.20mon 14.15-15.45
     05.02.20wed 10.15-11.45
     10.02.20 -17.02.20 mon 14.15-15.45
     12.02.20 -19.02.20 wed 10.15-11.45
     24.02.20mon 14.15-15.45
     26.02.20wed 10.15-11.45

     Future examinations
     Functions Name Type cr Teacher Schedule
     registration period has not begun Morphology and Syntax  Exam retake  10  Mathias Creutz 
     03.04.20fri 12.30-14.30
     fri 12.30-14.30