Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
KIK-LG102 Morfologi och syntax, 10 sp 
Kod KIK-LG102  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Morfologi och syntax  Förkortning Morf och synt 
Omfattning10 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i språk 

Lärare
Namn
Mathias Creutz 

Beskrivning
Målgrupp 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, lingvistiikan opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille lingvistiikan opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Timing 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodeissa III ja IV. Kurssi kestää kaksi periodia.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat analysoida sanan morfologista rakennetta
 • osaat kuvata erilaisia morfologisia prosesseja
 • osaat tunnistaa leksikaaliset kategoriat (sanaluokat)
 • osaat määritellä sanojen syntaktiset funktiot
 • ymmärrät, miten eri syntaktiset prosessit toimivat
 • osaat analysoida lausekkeen ja lauseen rakennetta konstituentti- ja dependenssikieliopin näkökulmista
 • osaat kuvata äärellistilaisten morfologiamallien toimintaperiaatteet
 • osaat kirjoittaa pienimuotoisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä äärellistilaisia työkaluja käyttäen
 • osaat kuvata ja soveltaa kontekstista riippumattomia kielioppeja (context-free grammar) ja niiden toisinkirjoitussääntöjä luonnollisen kielen lauseisiin
 • olet tutustunut muutamiin jäsennysmenetelmiin ja osaat kuvata niihin liittyviä haasteita
 • tiedät, mihin tilastollisia kielimalleja käytetään.
 
Studieavsnittets form 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

    
   Tidigare studier eller kunskaper 
   • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
   • Johdatus kieliteknologiaan.
    
   Rekommenderade valfria studier 
   • Fonetiikka ja fonologia
   • Semantiikka ja pragmatiikka.
    
   Innehåll 

   Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten morfologisia ja syntaktisia rakenteita, mikä on edellytys kielitieteen opinnoille. Lisäksi opiskelija on työskennellyt tietokoneohjelmien parissa, jotka suorittavat morfologisen ja syntaktisen jäsennyksen automaattisesti. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat morfeemianalyysi, morfologinen typologia, leksikaaliset ja kieliopilliset kategoriat, syntaktiset suhteet, syntaktiset funktiot ja syntaktiset prosessit, äärellistilaiset menetelmät, konstituenttirakenne, dependenssikielioppi, kontekstista riippumaton kielioppi ja kielimallit.

   Harjoituksia on erityyppisistä kielistä, joiden avulla perehdytään kielimateriaalin analyysiin ja kuvaamiseen. Tietokoneharjoituksissa käytetään äärellistilaisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä sekä lauseenjäsennysohjelmia.

      
     Studiematerial och litteratur 
     • T. E. Payne, Describing Morphosyntax. A guide for field linguists
     • lisäksi verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.
      
     Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 
     • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
     • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
     • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.
      
     Bedömningsmetoder och kriterier 

     Arviointi asteikolla 0-5.

     Arvioinnissa otetaan huomioon:

     • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
     • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
     • tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua
     • muu aktiivisuus.
      


     Pågående och framtida undervisning
     Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
     anmälningstiden har inte börjat Morfologia ja syntaksi  Kurs  10  Mathias Creutz,
     Erika Sandman 
     13.01.20må 14.15-15.45
     15.01.20ons 10.15-11.45
     15.01.20 -26.02.20 ons 12.15-15.45
     20.01.20 -27.01.20 må 14.15-15.45
     22.01.20 -29.01.20 ons 10.15-11.45
     03.02.20må 14.15-15.45
     05.02.20ons 10.15-11.45
     10.02.20 -17.02.20 må 14.15-15.45
     12.02.20 -19.02.20 ons 10.15-11.45
     24.02.20må 14.15-15.45
     26.02.20ons 10.15-11.45

     Framtida tenter
     Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
     anmälningstiden har inte börjat Morfologi och syntax  Omtentamen  10  Mathias Creutz 
     03.04.20fre 12.30-14.30
     fre 12.30-14.30