Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
KIK-LG102 Morfologia ja syntaksi, 10 op 
Tunniste KIK-LG102  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Morfologia ja syntaksi  Lyhenne Morf ja synt 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielten kandiohjelma 

Opettajat
Nimi
Mathias Creutz 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kielten kandiohjelman perusopinnot, kielitieteiden opintosuunta. Kurssi on pakollinen kaikille kielitieteiden opintosuunnan opiskelijoille ja valinnainen kaikkien muiden opintosuuntien opiskelijoille.

 
Ajoitus 

Ensimmäisen opintovuoden kevät. Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa III.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat analysoida sanan morfologista rakennetta
 • osaat kuvata erilaisia morfologisia prosesseja
 • osaat tunnistaa leksikaaliset kategoriat (sanaluokat)
 • osaat määritellä sanojen syntaktiset funktiot
 • ymmärrät, miten eri syntaktiset prosessit toimivat
 • osaat analysoida lausekkeen ja lauseen rakennetta konstituentti- ja dependenssikieliopin näkökulmista
 • osaat kuvata äärellistilaisten morfologiamallien toimintaperiaatteet
 • osaat kirjoittaa pienimuotoisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä äärellistilaisia työkaluja käyttäen
 • osaat kuvata ja soveltaa kontekstista riippumattomia kielioppeja (context-free grammar) ja niiden toisinkirjoitussääntöjä luonnollisen kielen lauseisiin
 • olet tutustunut muutamiin jäsennysmenetelmiin ja osaat kuvata niihin liittyviä haasteita
 • tiedät, mihin tilastollisia kielimalleja käytetään.
 
Toteutus 

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä (harjoitustunneilla on pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti. Pakollisen läsnäolon vuoksi kurssia ei voi suorittaa etänä.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
 • Johdatus kieliteknologiaan.
 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 
 • Fonetiikka ja fonologia
 • Semantiikka ja pragmatiikka.
 
Sisältö 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kielten morfologisia ja syntaktisia rakenteita, mikä on edellytys kielitieteen opinnoille. Lisäksi opiskelija on työskennellyt tietokoneohjelmien parissa, jotka suorittavat morfologisen ja syntaktisen jäsennyksen automaattisesti. Kurssilla käsiteltäviä käsitteitä ja menetelmiä ovat morfeemianalyysi, morfologinen typologia, leksikaaliset ja kieliopilliset kategoriat, syntaktiset suhteet, syntaktiset funktiot ja syntaktiset prosessit, äärellistilaiset menetelmät, konstituenttirakenne, dependenssikielioppi, kontekstista riippumaton kielioppi ja kielimallit.

Harjoituksia on erityyppisistä kielistä, joiden avulla perehdytään kielimateriaalin analyysiin ja kuvaamiseen. Tietokoneharjoituksissa käytetään äärellistilaisia morfologisia leksikoita ja morfofonologisia sääntöjä sekä lauseenjäsennysohjelmia.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
 • T. E. PayneDescribing Morphosyntax. A guide for field linguists
 • lisäksi verkkomateriaalia ja kurssilla jaettavaa materiaalia.
 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustunneille
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon:

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen ja niiden palauttamisen aikataulun noudattaminen
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi)
 • muu aktiivisuus.
 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Morfologia ja syntaksi  Luentokurssi  10  Mathias Creutz,
Erika Sandman 
19.01.21 -09.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa