Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
FARM-103 Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu 2, 15 op 
Tunniste FARM-103  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu 2  Lyhenne Farmaseutin tut 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
 
Vastuuyksikkö Farmaseutin koulutusohjelma 

Opettajat
Nimi
Marja Airaksinen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kolmannen vuoden farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat

 
Ajoitus 

Toinen harjoittelujakso suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden marras-tammikuussa. Harjoittelu kestää 13 viikkoa.

 
Osaamistavoitteet 

Toisen harjoittelujakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä apteekin toiminnoista, palveluista ja johtamisesta sekä kehittää vaativimmissa farmaseuttisissa tehtävissä, erityisesti lääkehoitojen seurannassa ja arvioinnissa, tarvittavia taitoja. Keskeisiä toisella harjoittelujaksolla opittavia asioita ovat:

1. Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito: Sairauksien hoitoperiaatteet, lääkehoitojen tuntemus ja lääkehoidon riskien arviointi, asiakkaan lääkehoidon hahmottaminen kokonaisuutena ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointi

 • pystyy vaativaan tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon soveltamiseen
 • tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön keskeisten sairauksien hoitoperiaatteita, on tutustunut valtakunnallisiin hoito-ohjelmiin ja niiden hyödyntämiseen apteekin toiminnassa
 • tuntee omahoidon ja lääkehoidon seurannan periaatteet ja niiden soveltamisen asiakastyöhön
 • tuntee hoitoon sitoutumisen merkityksen ja käytännön keinoja sen parantamiseksi
 • tuntee lääkeaineet, -valmisteet ja -muodot ja osaa hyödyntää tietoa lääkehoidon valinnassa
 • tunnistaa lääkehoidot, joiden yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota yhteis- ja haittavaikutuksiin sekä muihin lääkitysongelmiin ja harjaantuu ratkaisemaan niitä
 • tuntee kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien yleisimmät yhteis- ja haittavaikutukset sekä ravintolisien saantisuositukset ja rajoitukset eri ikä- ja asiakasryhmissä
 • oppii tunnistamaan ammattieettisesti haastavia tilanteita ja kehittämään ongelmanratkaisutaitoja niiden selvittämiseksi
 • tunnistaa keskeiset riskilääkkeet ja lääkkeiden käytön riskiryhmät ja osaa keinoja riskien potilaskohtaiseen ehkäisyyn (mm. lapset, raskaana olevat, iäkkäät)

 2. Apteekkipalvelut

 • tuntee apteekin ammatillisten palvelujen tuottamisen ja toteutuksen periaatteet
 • tuntee lääkehoidon arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyössä
 • oppii moniammatillisen työskentelyn ja sidosryhmäyhteistyön taitoja

 3. Johtaminen apteekissa: Apteekin strategiatyö ja liiketoiminnan suunnittelu, töiden organisointi ja henkilöstöjohtaminen

 • hahmottaa logistiikan ja tietojärjestelmien merkityksen apteekin koko toiminnassa
 • tuntee toimenpiteet ja käytännöt lääkitysturvallisuuden varmistamiseen organisaationäkökulmasta
 • tuntee apteekin laatujärjestelmän toiminnan (mm. toimintaohjeet, dokumentointi, raportointi) ja sen hyödyntäminen toiminnan ohjauksessa
 • tuntee apteekinhoitoon liittyviä käytäntöjä
 • ymmärtää apteekin strategiatyöhön ja liiketoimintaan liittyviä periaatteita
 • perehtyy apteekin henkilöstöhallintoon, koulutukseen ja tiedottamiseen liittyviin asioihin
 • tutustuu sidosryhmäyhteistyön, markkinoinnin ja terveydenhuoltoyhteystyön toteutukseen apteekissa johtamisen näkökulmasta

 4. Oma ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot

 • ammattiosaaminen ja viestintätaidot
 • osana oppivaa organisaatiota toimiminen
 • oman toiminnan arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Sairaala-apteekkiharjoittelun tavoitteet on kuvattu ”Työ opiksi! Sairaala-apteekissa” -työkirjassa ja työkirjan liitteenä olevassa ydinainesanalyysissä.

 
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ennen lähtöään toiselle harjoittelujaksolle jokaisen opiskelijan tulee suorittaa vähintään seuraavat opintojaksot:

 • Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu 1 (FARM-102)
 
Sisältö 

Tutkintoon kuuluva harjoittelu on osa Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu -juonnetta. Harjoittelun aikana opiskelija soveltaa käytäntöön teoriaopintoja sekä oppii sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä. Harjoittelulla on merkittävä tehtävä ammattiosaamisen kehittymisessä, ammattiin sosiaalistumisessa ja farmaseuttisen työn hahmottamisessa osana terveydenhuoltoa.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa, joista toinen voidaan suorittaa enintään kolme kuukautta kestävänä jaksona sairaala-apteekissa. Lisäksi on mahdollista harjoitella enintään kolme kuukautta ulkomailla jonkin toisen Pohjoismaan tai Euroopan Unioniin (EU) kuuluvan maan avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa. Mahdollisuudesta suorittaa osa harjoittelusta EU:n ulkopuolisen maan apteekissa tai sairaala-apteekissa on neuvoteltava erikseen apteekkiharjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Toisella harjoittelujaksolla opiskelija syventää ensimmäisellä harjoittelujaksolla opittuja taitoja. Harjoittelujaksojen sisällöt on kuvattu tarkemmin kunkin harjoittelujakson Työ opiksi! -kirjassa.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Harjoitteluun liittyvä tiedotus, ohjeet ja oppimateriaali löytyvät harjoittelun Moodle-alueelta.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty - hylätty

 
Suoritustavat 

Opiskelijat hankkivat itse harjoittelupaikkansa ja ilmoittavat siitä tiedekuntaan. Harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Opetusapteekkien tiedot löytyvät harjoittelun Moodle-alueelta.

Harjoittelujakso (15 op) koostuu itse harjoittelusta (14 op) sekä harjoittelun aikana täytettävästä työkirjasta ja/tai oppimispäiväkirjasta ja opiskelijan kirjallisesta palautteesta (1 op). Toiseen harjoittelujaksoon ei liity erillistä infoa.

 
Vastuuhenkilö 

Tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen ja apteekkiharjoittelun käytännön järjestelyistä yliopisto-opettaja Katja Pitkä. Kussakin opetusapteekissa vastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Mahdollisista erillisjärjestelyistä harjoittelun suhteen päättävät sosiaalifarmasian professori ja harjoittelusta vastaava yliopisto-opettaja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa