Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
FARM-102 Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu 1, 15 op 
Tunniste FARM-102  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Farmaseutin tutkintoon kuuluva harjoittelu 1  Lyhenne Farmaseutin tut 
Laajuus15 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiKokonaisuus   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
 
Vastuuyksikkö Farmaseutin koulutusohjelma 

Opettajat
Nimi
Marja Airaksinen 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Toisen vuoden farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat

 
Ajoitus 

Ensimmäinen harjoittelujakso suoritetaan toisen opiskeluvuoden maalis-kesäkuussa. Harjoittelu kestää 13 viikkoa.

 
Osaamistavoitteet 

Ensimmäisen harjoittelujakson tavoitteena on, että opiskelijalla on harjoittelun jälkeen perusvalmiudet toimia avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa. Opiskelija tuntee apteekin toimintaympäristön, palvelut sekä toiminnan sisäisen organisoinnin. Keskeisiä ensimmäisellä harjoittelujaksolla opittavia asioita ovat:

1. Lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta

 • lääkkeillä hoidettavien sairauksien hoitoperiaatteet 
 • asiakkaan lääkelistan lukeminen kokonaisuutena ja mahdollisten lääkitysongelmien tunnistaminen
 • keskeiset viranomaismääräykset ja ohjeet
 • asiakaspalvelua ja lääkeneuvontaa koskevat toimintaperiaatteet
 • resepti- ja itsehoitolääkkeen toimittaminen
 • lääke- ja elämäntapaneuvonta
 • tietolähteiden käyttö
 • lääkeaineet, -valmisteet ja -muodot sekä niiden vaikutus tehoon ja turvallisuuteen
 • tuntee eläinlääkinnän perusteet ja tietolähteet ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön

2. Apteekin toimintaperiaatteiden tunteminen

 • tuotevalikoima ja logistiikka
 • apteekin toimintaohjeet ja laatujärjestelmä
 • apteekkiohjelmat ja tietojärjestelmät 
 • sähköiset palvelut/työkalut/tietokannat
 • lääkitysturvallisuustyö
 • sisäinen työnjako ja työnkuvat
 • henkilöstöhallinto ja ammattitaidon ylläpitäminen
 • työturvallisuusperiaatteet
 • oma- ja sopimusvalmistus

3. Oma ammatillinen kehittyminen

 • viestintätaidot
 • palaute
 • oman toiminnan arviointi ja tavoitteiden asettaminen

Sairaala-apteekkiharjoittelun tavoitteet on kuvattu ”Työ opiksi! Sairaala-apteekissa” -työkirjassa ja työkirjan liitteenä olevassa ydinainesanalyysissä.

 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Ennen lähtöään ensimmäiselle harjoittelujaksolle opiskelijan tulee suorittaa vähintään seuraavat opintojaksot:

 • Lääkehuolto terveydenhuollossa (FARM-207)
 • Lääkehoitoprosessi ja sen johtaminen (FARM-208)
 • Tautioppi ja ravitsemus (FARM-201)
 • Systemaattinen farmakologia (FARM-202)
 • Lääkeneuvonta ja Farmakoterapia I (sisältää viestintäopintoja 1 op) (FARM-209)
 • Farmakokinetiikka (FARM-204) 
 • Lääkevalmiste I (FARM-312)
 • Lääkevalmiste II (FARM-313) 
 • Farmaseuttinen mikrobiologia ja immunologia (FARM-206)
 • Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (FARM-303)
 • Harjoitteluinfot I, II ja III
 
Sisältö 

Tutkintoon kuuluva harjoittelu on osa Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu -juonnetta. Harjoittelun aikana opiskelija soveltaa käytäntöön teoriaopintoja sekä oppii sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä. Harjoittelulla on merkittävä tehtävä ammattiosaamisen kehittymisessä, ammattiin sosiaalistumisessa ja farmaseuttisen työn hahmottamisessa osana terveydenhuoltoa.

Tutkintoon kuuluva harjoittelu suoritetaan kahdessa kolmen kuukauden jaksossa, joista toinen voidaan suorittaa enintään kolme kuukautta kestävänä jaksona sairaala-apteekissa. Lisäksi on mahdollista harjoitella enintään kolme kuukautta ulkomailla jonkin toisen Pohjoismaan tai Euroopan Unioniin (EU) kuuluvan maan avohuollon apteekissa tai sairaala-apteekissa. Mahdollisuudesta suorittaa osa harjoittelusta EU:n ulkopuolisen maan apteekissa tai sairaala-apteekissa on neuvoteltava erikseen apteekkiharjoittelusta vastaavan yliopisto-opettajan kanssa.

Ensimmäisen harjoittelujakson aikana opiskelija harjoittelee perusvalmiuksia toimia avohuollon apteekissa ja/tai sairaala-apteekissa. Harjoittelujaksojen sisällöt on kuvattu tarkemmin kunkin harjoittelujakson Työ opiksi! -kirjassa.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Harjoitteluun liittyvä tiedotus, ohjeet ja oppimateriaali löytyvät harjoittelun Moodle-alueelta.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Hyväksytty- Hylätty

 
Suoritustavat 

Opiskelijat hankkivat itse harjoittelupaikkansa ja ilmoittavat siitä tiedekuntaan. Harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat Yliopiston Apteekki sivuapteekkeineen, Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä tiedekunnan tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit. Opetusapteekkien tiedot löytyvät harjoittelun Moodle-alueelta.

Harjoittelujakso (15 op) koostuu itse harjoittelusta (14 op) sekä harjoittelun aikana täytettävästä työkirjasta ja/tai oppimispäiväkirjasta ja harjoittelun jälkeen annettavasta kirjallisesta palautteesta (1 op). Lisäksi jokainen opiskelija osallistuu kolmeen pakolliseen harjoittelun infotilaisuuteen.

Harjoitteluinfo I (koskee 1. vuosikurssin opiskelijoita)

Harjoitteluinfo II (koskee 2. vuosikurssin opiskelijoita)

Harjoitteluinfo III (koskee 2. vuosikurssin opiskelijoita)

 
Vastuuhenkilö 

Tiedekunnassa harjoittelusta vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen ja apteekkiharjoittelun käytännön järjestelyistä yliopisto-opettaja Katja Pitkä. Kussakin opetusapteekissa vastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori. Mahdollisista erillisjärjestelyistä harjoittelun suhteen päättävät sosiaalifarmasian professori ja harjoittelusta vastaava yliopisto-opettaja.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa