Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
MFK-M306 Ohjelmointi matematiikan opetuksessa, 5 op 
Tunniste MFK-M306  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Ohjelmointi matematiikan opetuksessa  Lyhenne Ohjelmointi mat 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson voi korvata suorituksella Ohjelmoinnin perusteet, 5 op, TKT10002. (Samaa opintojaksoa ei voi kiinnittää kahteen kokonaisuuteen. Näin ollen korvaaminen on mahdollista vain, jos Ohjelmoinnin perusteet TKT10002 ei jo sisälly johonkin kokonaisuuteen.)

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 1. vuosi

IV periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on antaa tuleville opettajille valmiuksia ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmointitehtävien hyödyntämiseen ja arviointiin matematiikan opetuksessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot jai niiden muokkaaminen lapsille ja nuorille kohdennetuiksi;
 • hallitsee ohjelmointitehtävien laadinnan ja arvioinnin periaatteita (ohjelmointi opittavana sisältönä vrt. oppimisen välineenä)
 • tuntee yhteisöjä, jotka tarjoavat tukea ja apua ohjelmoinnin ja tiedeaineideiden opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, erit. Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus.
 
Toteutus 

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se sisältää ryhmätyönä tehtäviä osia.

Opintojakson opetusmuotoihin kuuluvat

 • luennot
 • yksin- ja ryhmässä tehtävät suulliset, kirjalliset ja/tai virtuaaliset harjoitustehtävät sekä reflektio ja palaute
 • alan kirjallisuuteen tutustuminen
 • opetustuokion pitäminen tai muu opintojakson alkaessa ilmoitettava projektityö
 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Kandidaatin tutkinto soveltuvalta tieteenalalta

 
Suositeltavat valinnaiset opinnot 

Tietojenkäsittelytieteen opinnot kuten Tietojenkäsittelytieteen johdatus

 
Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on antaa tuleville opettajille valmiuksia ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmointitehtävien hyödyntämiseen ja arviointiin matematiikan opetuksessa.

Opintojaksolla opitaan perusohjelmointitaito ja tutustutaan eräisiin graafisiin ja tekstipohjaisiin ohjelmointiympäristöihin. Lisäksi tutustutaan joihinkin ohjelmoinnin opetukseen liittyviin tehtävä- ja materiaalipankkeihin. Opintojaksolla painotetaan omakohtaista taitojen kehittämistä opetuksen suunnittelussa.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Sopivaa kirjallisuutta suositellaan opintojakson yhdteydessä huomioiden opiskelijan tarpeet ja kiinnostuksen.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ml. luennot
 • suorittaa yksin- ja ryhmässä tehtäviä suullisia, kirjallisia ja/tai virtuaalisia harjoitustehtäviä sekä reflektoi ja antaa ja saa palautetta harjoitustehtävistä
 • tutustuu alan kirjallisuuteen 
 • suunnittelee ja toteuttaa opetustuokion tai muun opintojakson alkaessa ilmoitettavan projektin yksin tai ryhmässä
 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvioinnin pääpaino on projektityöllä. Opintojakson opiskelijioden kanssa yhdessä sopien voidaan arviointia jakaa pienempiin osiin valmistavien tehtävien erikseen arvioinnin kautta. Kukin opiskelija saa henkilökohtaisen arvosanan, riippuen suhteellisesta kontribuutiosta ryhmän tuotokseen.

Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on sisällöllisesti vastaava keväällä 2017 ja 2016 opetetun ohjelmointia matematiikan opetukseen -kurssin kanssa. Voit sijoittaa tutkintoosi vain toisen näistä kursseista.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Ohjelmointi matematiikan opetuksessa  Luentokurssi  Sirkka-Liisa Eriksson 
19.02.20 -08.04.20 ke 14.15-17.00
13.03.20 -03.04.20 pe 09.15-12.00
17.04.20 -24.04.20 pe 09.15-12.00
22.04.20ke 14.15-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa