Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
200203B Velvoiteoikeus: Yleinen velvoiteoikeus, 3 op 
Tunniste 200203B  Voimassaolo 01.01.1900 -
Nimi Velvoiteoikeus: Yleinen velvoiteoikeus  Lyhenne Velvoiteoikeus: 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakson osa   
  ArvosteluYleinen asteikko 
 
Vastuuyksikkö Velvoiteoikeus 

Opettajat
Nimi
Olli Norros 

Kuvaus
Sisältö 

Tunniste ja nimi: 
200203B Yleinen velvoiteoikeus

Laajuus:
3 op

Ajoitus:

Periodi II

Edeltävät opinnot
:
Yksityisoikeuden johdantokurssin suorittamista velvoiteoikeutta ennen suositellaan. Yleinen velvoiteoikeus on velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) yksi osasuoritus. Velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen kokonaisuus kuuluu ON-tutkintoon. Velvoiteoikeuden osasuoritukset suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä sopimusoikeus, yleinen velvoiteoikeus, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus.

Tavoite:
Yleisen velvoiteoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella velkasuhdetta koskevia oikeuskysymyksiä analyyttisesti velvoiteoikeuden systematiikan valossa. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta velvoiteoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Sisältö:
1. Velvoitteiden syntyminen. 2. Perusteettoman edun palautus. 3. Rahavelka ja korko. 4. Useita henkilöitä koskevat velkasuhteet ja velkasuhteen henkilövaihdokset. 5. Velvoitteen muuttuminen ja lakkaaminen. 6. Luottosuhteet ja luottoinstrumentit.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

1) Norros, Velvoiteoikeus, 2. p. 2018 s. 1-580 tai sama ruotsiksi (Norros: Obligationsrätt, 2018, s. 1-685);

2) Saarnilehto et. al., Varallisuusoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), Takaus, s. 1220–1242 (sähköisen version jaksot Takaus-yläotsikon alta niin, että Takautumisoikeus päävelalliseen nähden on viimeinen luettava jakso).

Säädökset:

Velkakirjalaki 31.7.1947/622 (Si 406),
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 (Si 407),
Korkolaki 20.8.1982/633 (Si 410),
Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 (Si 415)

 

Författningar:

Lag om skuldebrev 31.7.1947/622 (Ci 406)
Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361 (Ci 407)
Räntelag 20.8.1982/633 (Ci 410)
Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728 (Ci 415)

Ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet: Tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti luentosuoritus on voimassa suoritusvuoden ja kolme seuraavaa kalenterivuotta. Voimassa olevalla luotto- ja maksuvälineitä koskevien korvaavien luentojen hyväksytyllä suorituksella saa halutessaan korvata kurssin kirjallisuuden kohdat 2 ja 3. Luentosarjan suorittamisajankohta ja saadut pisteet tulee tällöin ilmoittaa tentissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tentin läpäiseminen edellyttää, että korvaavista luentosarjoista saatujen pisteiden ja tenttipisteiden yhteismäärä on vähintään 10/20 pistettä ja että opiskelija saa tentissä vähintään 2/10 pistettä.

Suoritustavat
:
Kirjatentti, jossa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Tentissä arvioidaan opiskelijoiden oppimia tietoja ja taitoja, kuten tapauksen jäsentämistä ja oikeudellista argumentaatiota. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Tentin maksimipistemäärä on 20. Tentti ei ole lakikirjatentti. Tenttiin on ilmoittauduttava WebOodissa, eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä. Tentin kesto on 4 tuntia.

Arviointi
:
Tentti arvostellaan asteikolla 0–5. Tenttiarvosanan osuus velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) arvosanasta on 25 %.

Vastuuhenkilö:

Olli Norros

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 200203

Lisätiedot:
Ennen vuotta 2013 aloittaneet:
Opiskelija, jolla on suorittamatta yleisen velvoiteoikeuden pakollinen aineopintotentti (200201), suorittaa yleisen velvoiteoikeuden tentin (200203B) sekä vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden tentin (200203C). Tentin läpipääsyn edellytyksistä siinä tapauksessa, että opiskelija on suorittanut korvaavan luentosarjan ks. kohta Oppimateriaali ja kirjallisuus (ennen vuotta 2013 opintonsa aloittaneet).

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Päivitys 24.9.20: Tentin kesto on 2 tuntia. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa