Data on the course

Show instruction and examinations
20017 European Law, 6 cr 
Code 20017  Validity 01.01.1900 -
Name European Law  Abbreviation European Law 
Scope6 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit European law 

Teachers
Name
Juha Raitio 

Description
Contents 

Opintojakson tunniste ja nimi: 
20017 Eurooppaoikeus 

Laajuus: 
6 op 

Kohderyhmä:
ON-tutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat

Ajoitus
:
Periodi IV

Edeltävät opinnot:
Eurooppaoikeuden aineopintojakso kuuluu Julkisoikeus I -opintokokonaisuuteen

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kattavasti perustiedot Euroopan integraation historiasta ja oikeuden eurooppalaistumiskehityksestä, Euroopan unionin rakenteista ja oikeusjärjestyksestä sekä Euroopan unionin keskeisistä aineellisoikeudellisista aloista, etenkin sisämarkkina- ja kilpailuoikeudesta. Opintojakson suorittaminen luo valmiudet soveltaa eurooppaoikeutta ja perustella oikeudellisia tulkintaratkaisuja eurooppaoikeudellisin argumentein.

Sisältö:
1. EU:n historiallinen kehitys

2. EU:n poliittiset ja hallinnolliset instituutiot ja niiden toiminta

3. EU:n tuomioistuinjärjestelmä ja eurooppaoikeudelliset oikeussuojakeinot

4. EU ja ihmisoikeudet 

5. Sisämarkkina- ja kilpailuoikeus

6. Talous- ja rahaliitto

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

1) Raitio, J, Euroopan unionin oikeus, ensimmäinen painos, Helsinki, Talentum, 2016, sivut 3-752.

 

Huom.. ruotsinkielisen terminologian opiskeluun voidaan suositella esim. teosta Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. painos, Nordstedts Juridik, 2010 tai 2013. / Obs.: För att studera EU-terminologi på svenska kan man rekommendera Bernitz, U- Kjellgren, A.: Europarättens grunder, 4. upplaga, Nordstedts Juridik, 2010 eller 2013.

Säädökset

Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perustamissopimus

Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unionista

Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Nizzan sopimus eli sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)

Sopimus Euroopan unionista (SEU)

 

 

Författningar:

 

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

Fördraget om Europeiska unionen

Amsterdamfördraget

Nicefördraget

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Lissabonfördraget

Fördraget om Europeiska unionen

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt


Kaikissa eurooppaoikeuden tenteissä saa käyttää Suomen Laki I–III -teoksia. Näiden lisäksi opiskelija saa tuoda tenttiin myös eurooppaoikeuden aineopintojen kohdalla mainitut sopimustekstit, joskin olennaisina lähteinä on konsolidoidut versiot perussopimuksista SEU ja SEUT. Muiden kuin pakollisten aineopintojen osalta erikseen sallitut säädökset on mainittu asianomaisten opintokokonaisuuksien kohdalla. Myös verkosta tulostetut viralliset sopimustekstit ovat sallittuja. Linkki eurooppaoikeuden sopimusteksteihin Eur-Lexiin on siis: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html

 

Tenttiin tuotavissa sopimusjulkaisuissa ja säädöksissä ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia, normiviittauksia tai sopimusten muutoksiin liittyviä viittauksia.

Suoritustavat:
Luennot ja kirjallisuuskuulustelu. Vapaaehtoiset luennot 20017A suoritetaan ennen kirjallista kuulustelua. Hyväksytty luentosuoritus kirjataan opintorekisteriin 1 opintopisteen osasuorituksena. Kirjallinen kuulustelu 5 op (jos luennot suoritettu); 6 op ilman luentoja.

Arviointi:
Kirjallinen kuulustelu, arvosana 0-5. Jos 1 opintopisteen luennot (20017A) on suoritettu, niin aineopintotentin kokonaisarvosanaksi tulee automaattisesti opintopistein painotettu keskiarvo luennoista ja kirjallisesta kuulustelusta. Kirjallisessa kuulustelussa on aluksi tiedon soveltamiskykyä mittaava tehtäväkokonaisuus, joka usein pohjautuu oikeustapaukseen. Sen lisäksi kuulustelussa on esseetehtäviä tai pienempiä määrittelytehtäviä.

Vastuuhenkilö:
Samuli Miettinen

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi