Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-AKSK1SP Akademiskt skrivande (svenska), 1 sp 
Kod KK-AKSK1SP  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Akademiskt skrivande (svenska)  Förkortning Akademiskt skri 
Omfattning1 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

SSKH, Juridiska fakulteten, Pedagogiska fakulteten

 
Timing 

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

 
Kunskapsmål 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna referera och kommentera vetenskaplig text, samt använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen och ge kamratrespons
 • kunna skriva för en mottagare och skapa en flytande text
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig på texter inom studierna och i arbetslivet.

 

 
Studieavsnittets form 

Studieavsnittet består av 27 timmar, varav 12 timmar kontaktundervisning. Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

 
Innehåll 

Innehållet i studieavsnittet är följande:

 • den vetenskapliga textens egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och hantera källor
 • processkrivning, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

 

 
Studiematerial och litteratur 

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

 

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

 
Förbindelser med andra studieperioder 

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):  

99190 Grunderna i akademiskt skrivande  

99685 Självständig kurs i skrivande - SKIS  

99710 Vetenskapligt skrivande för journalister

99700 Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare

99707 Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande

 

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi