Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
817830 Maaperätieteen perusteet (MAA200), 5 op 
Tunniste 817830  Voimassaolo 01.08.2005 -
Nimi Maaperätieteen perusteet (MAA200)  Lyhenne MAA200 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Maaperä- ja ympäristötiede 

Kuvaus
Ajoitus 

III periodi. Järjestetään joka vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee alan terminologian, ymmärtää, miten Suomen maaperä on muodostunut sekä tuntee sen keskeiset piirteet ja ominaisuudet. Opiskelija osaa myös selittää, miten maalajimuodostumat ovat syntyneet ja pystyy kuvailemaan maalajien keskeiset ominaisuudet. Lisäksi opiskelija tuntee maaperän kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet sekä keskeiset toiminnot ja pystyy arvioimaan, miten muuttuvat olosuhteet vaikuttavat maan ominaisuuksiin ja maassa tapahtuviin prosesseihin.

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Epäorgaanisen kemian perustiedot (esimerkiksi YKEM100/YKEM010) edellytetään

 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään Suomen maaperän muodostumista ja koostumusta, maalajimuodostumia, rapautumisprosesseja, maan orgaanista ainesta, kationinvaihtoa, anionien sitoutumismekanismeja, maan happamuutta ja sen merkitystä, kalkituksen vaikutusmekanismeja maassa, maan biologisia ominaisuuksia, ainekiertoja, typen reaktioita, hapetus-pelkistysreaktioita ja maannostumisprosesseja. Kurssiin sisältyy pakollisia demonstraatioita 8 tuntia pienryhmissä tammi-helmikuun vaihteessa.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 
  1. H. Hartikainen: Luku 1: Maaperä, s. 9-89 teoksessa: R. Heinonen (toim.): Maa, viljely ja ympäristö. 1. painos. WSOY, Porvoo 1992.
  2. Osia luvusta 2: Maaperä, s. 17-46 ja luvusta 4: Aineiden käyttäytyminen maaperässä, s. 114-139 ja 175-181. Teoksessa M. Paasonen-Kivekäs, R. Peltomaa, P. Vakkilainen & H. Äijö (toim.): Maan vesi- ja ravinnetalous. Salaojayhdistys ry. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 2009.
 
Suoritustavat 

K 26 - H8 - R0 - I100. Loppukuulustelu ja osallistuminen demonstraatioihin

 
Vastuuhenkilö 

Sanna Kanerva

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa