Uppgifter om studieperioden
MSV-LJ515 Ledarskap, 15 sp  
Kod MSV-LJ515  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ledarskap  Förkortning Ledarskap 
Omfattning 15 sp  
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Beskrivning
Målgrupp 

Studiehelheten är valfri

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV, MSV)
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i pedagogik
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Öppna universitetet
 
Kunskapsmål 

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska:

 • ha en god förståelse för olika begrepp, teorier och betydelser inom organisationsforskning
 • ha utvecklat synvinklar till ledarskap ur olika perspektiv
 • ha redskap för att studera ledarskapets karaktär, betydelse och utveckling
 • kunna tillämpa kunskaperna i form av ett specieliseringsarbete
 
Innehåll 

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

 

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter. 

 

OBS! Vissa studieavsnitt har begränsat antal platser och arrangeras inte nödvändigtvis varje år. Examensfordringarna för den tematiska helheten i ledarskap är i kraft t.o.m. 31.7.2020. Den tematiska helheten kan inte avläggas eller registreras efter detta datum.

 

Den studerande ska genomföra följande studieavsnitt:

Samtliga studieavsnitt är obligatoriska:

 • Introduktion till ledarskap, 5 sp
 • Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet I, 5 sp 
 • Tillämpat ledarskap I, 5 sp
 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi