Uppgifter om studieperioden
MSV-LJ525 Ledarskap, 25 sp  
Kod MSV-LJ525  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ledarskap  Förkortning Ledarskap 
Omfattning 25 sp  
UndervisningsformFördjupade studier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

Beskrivning
Målgrupp 

Studiehelheten är valfri

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV, MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kasvatustieteen maisteriohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
 
Kunskapsmål 

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska:

 • ha en god förståelse för olika begrepp, teorier och betydelser inom organisationsforskning
 • ha utvecklat synvinklar till ledarskap ur ett brett mångvetenskapligt perspektiv
 • ha redskap för att studera ledarskapets karaktär, betydelse och utveckling
 • ha färdigheter att tolka ledarskap och organisationsledning ur ett kulturellt, ekonomiskt, samhälleligt och politiskt perspektiv
 
Tidigare studier eller kunskaper 

Avlagd kandidatexamen

 
Innehåll 

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter. 

OBS! Vissa studieavsnitt har begränsat antal platser och arrangeras eventuellt inte varje år. Den tematiska helheten ledarskap kan avläggas t.o.m. den 31.7.2020, varefter inga studieavsnitt kan registreras inom denna helhet.

Den studerande ska genomföra följande studieavsnitt:

Obligatoriska studieperioder

 • Introduktion till ledarskap, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Tematiska helheten i ledarskap/KSV/Öppna universitetet
  • (OBS! Ämnesstudienivå)

Valfria studieperioder:

 • Strategiskt handlande i politiken, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska, Svenska, Engelska
  • Undervisningen ges av: MSV
 • Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Tematiska helheten i ledarskap/ MSV
 •  Ledning av samarbete i nätverksekonomin, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Tematiska helheten i ledarskap/ MSV
 • Work and organizational sociology II: Power relations and intersectionality, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Undervisningen ges av: Socialpsykologi/ MSV
 • Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Undervisningen ges av: Socialt arbete/ MSV
 • Kön, mångfald och ledarskap, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Samarbetets etik, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Ledning av läroanstalter och pedagogiska organisationer, 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska
  • Undervisningen ges av: Magisterprogrammet i pedagogik
 • Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet II, 5 sp 
  • Undervisningsspråk: Finska, Svenska, Engelska
  • Undervisningen ges av: Tematiska helheten i ledarskap/ MSV
 • Tillämpat ledarskap II (Fördjupad nivå), 5 sp
  • Undervisningsspråk: Finska, Svenska, Engelska
  • Undervisningen ges av: Tematiska helheten i ledarskap/ MSV (Handledning av studentarbeten inom olika program)

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Slutbetyget för helheten utgörs av ett genomsnitt av betygen för de enskilda studieavsnitten.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi